PL EN


2014 | 6 | 10 |
Article title

Czy ABW powinna korzystać ze „specjalnego" prawa do informacji?

Content
Title variants
EN
Does Internal Security Agency should use a "special" right to information?
Languages of publication
PL EN
Abstracts
PL
We wstępie artykułu dokonano przeglądu głównych tez wniosków Rzecznika Praw Obywatelskich i Prokuratora Generalnego o zbadanie przez Trybunał Konstytucyjny zgodności z ustawą zasadniczą norm ustawowych odnoszących się (przede wszystkim) do kontroli operacyjnej i możliwości pozyskiwania danych telekomunikacyjnych, które to uprawnienia - w identycznym niemal kształcie - posiada zarówno ABW, jak i po¬zostałe służby policyjne i specjalne. Jednocześnie autor podnosi dwie kwestie, które towarzyszą wspomnianemu sporowi natury ustrojowo-prawnej, a są - jak dotychczas - w nim pomijane. Po pierwsze, czy granica ingerencji w prawa jednostki w przypadku stosowania niektórych form i metod pracy operacyjnej powinna być rzeczywiście wy¬znaczana w taki sam sposób, jak ma to miejsce wobec czynności procesowych? Choć taka jest intencja wnioskodawców, jest to - w opinii autora - o tyle wątpliwe, że zada¬niem służb policyjnych i specjalnych nie jest tylko ściganie sprawców przestępstw, ale również zapobieganie i przeciwdziałanie im. Po drugie zaś, czy nie nadszedł już czas ku temu - chociażby przy okazji prac nad nową ustawą o ABW - aby wyróżnić służbę lub służby, które z założenia byłyby uprawnione do głębszej ingerencji w prawa i wolności jednostki? Takie zróżnicowanie pozwoliłoby zapobiec sytuacji, w której uznanie jakie¬goś uprawnienia za niekonstytucyjne wobec jednej ze służb, automatycznie - gdyż od strony normatywnej we wszystkich ustawach policyjnych są to praktycznie takie same przepisy - odnosi się i do pozostałych. Jednym z rozwiązań może być w tym wypadku także stworzenie odrębnej instytucji, która mając szeroką możliwość dostępu do infor¬macji i danych, udzielałaby ich uprawnionym służbom, odpowiednio do ich zadań i roli w systemie bezpieczeństwa państwa. W tym wypadku strona „techniczna" zostałaby od¬dzielona od powodów korzystania z konkretnego uprawnienia.
EN
As an introduction to this article, author provided a review of main thesis from the submitted by the Polish Ombudsman and the Public Prosecutor General motions to exa¬mine by the Constitutional Tribunal the accordance of the statutory norms with the basic act, referring (mainly) to the operational control and capability to procure telecommu¬nications data. These entitlements - in almost the same scope - were admitted to ABW and other Police and Special Services. Simultaneously, author raises two aspects that go together with the mentioned dispute of both legal and political nature, but are - to date - omitted in it. Firstly, should the interference limit in the laws of an individual be really set the same way in case of using methods and forms of operational work as it is in law¬suit proceedings? Though, this is the intention of movers, it is - in author's opinion - do¬ubtful, because the role of Police and Special Services is not only to chase criminals, but also to prevent and counteract. Secondly, isn't it already time to - at last on the occasion of working on the new act of ABW - to single out this service or services, which were in principle authorized to have deeper interference in law and independence of an indivi¬dual? Such diversification would prevent situations in which acknowledging powers as unconstitutional towards one of the services, automatically - because from the standard perspective all police acts have the same regulations - refers to the other services. One of solutions in this case could be to create a separate institution which would have a wide access to data and information and would provide it to authorized services, accordingly to their tasks and role in the national security system. In such case, the "technical" aspect would be separated from reasons to use a specific entitlement.
Keywords
Year
Volume
6
Issue
10
Physical description
Contributors
References
Notes
PL
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
2080-1335
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-f461d622-2ab0-42d7-a82c-b7b50d10fcdf
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.