PL EN


2020 | 20 | 4 | 31-39
Article title

Development and reliability of a kick test system for taekwondo athletes

Content
Title variants
PL
Rozwój i niezawodność systemu testowania kopnięć zawodników taekwondo
Languages of publication
EN
Abstracts
EN
Background. the available anaerobic tests for taekwondo athletes consist of performing the maximum number of kicks in a fixed time- period. However, high-level athletes are characterized by small performance improvements. Aim. The present study aims to develop a system that can count the number of kicks, and measure the time (in milliseconds) and to test its reliability. Additionally, we examined the possibility of using video-based method as a viable alternative. Methods. The hardware system consisted of an analog accelerome- ter with three axes attached on the back of a kicking dummy, near the trunk region, that detected the occurrence of kicks. The sampling rate employed was 600 Hz per channel, and the resolution of the analog-to-digital converter was 10 bits for a voltage range of 0 to 3.3 Volts. The LabVIEW software was used to implement a routine with the interface of the task, as well as to process and store the collected data. Seventeen taekwondo athletes visited the laboratory on two different occasions, one week apart. Furthermore, in the first session, the performance assessment was filmed using a rate of 120 frames per second. Results. The system developed was able to identify 100% of the kicks performed by the athletes, and demonstra- ted good absolute and relative reliability, and the video-based analysis can be used as a more viable tool to coaches and physical and conditioning professionals. Conclusions. Our kick test system can be considered a reliable specific test for the assessment of high- intensity interval taekwon-do-specific performance.
PL
Tło. Testy beztlenowe dostępne dla zawodników taekwondo polegają na wykonaniu maksymalnej liczby kopnięć w ustal-onym czasie. Jednak sportowców na wysokim poziomie zaawansowa- nia charakteryzuje niewielka poprawa wyników.Problem i cel. Celem niniejszych badań było opracowanie systemu, który może zliczać liczbę kopnięć, mierzyć czas (w milisekundach) i testować jego niezawodność. Dodatkowo zbadano możliwość wykorzysta- nia metody wideo jako realnej alternatywyMetody. Sprzęt składł się z analogowego przyspieszeniomierza z trzema osiami zamocowanymi z tyłu manekina, w okolicy tułowia, który pozwala na wykrycie występowania kopnięć. Zastosowana częstotliwość próbkowania wynosiła 600 Hz na kanał, a rozdzielczość przetwor- nika analogowo-cyfrowego wynosiła 10 bitów dla zakresu napięć od 0 do 3,3 Volta. Opro-gramowanie LabVIEW zostało wykorzysta- ne do realizacji procedury z interfejsem zadania, jak również do przetwarzania i przechowywania zebranych danych. Siedemnastu zawodników taekwondo odwiedziło laboratorium przy dwóch róż- nych okazjach, z tygodniowią przerwą pomiędzy nimi. Ponadto, w pierwszej sesji, ocena wydajności została sfilmowana z prędkoś- cią 120 klatek na sekundę. Wyniki. Opracowany system był w stanie zidentyfikować 100% kopnięć wykonanych przez zawodni- ków. Wykazał się on dobrą bezwzględną i względną wiarygodnoś- cią, a analiza na podstawie wideo może być wykorzystana jako bardziej opłacalne narzędzie dla trenerów i profesjonalistów z dziedziny wychowania fizycznego i kondycji. Wnioski. System testów kopnięć zbadany przez autorów może być uznany za wiarygodny test specjalny dla oceny wysokiej intensywności interwału w taekwondo
Year
Volume
20
Issue
4
Pages
31-39
Physical description
Contributors
  • Universidade Federal de Minas Gerais, Brazylia
  • University of Sao Paulo, Brazylia
  • University of Sao Paulo, Brazylia
  • niversidade Federal de Minas Gerais, Brazylia
  • Universidade Federal de Minas Gerais, Brazylia
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-f463a94d-5e7e-46f2-8bed-18b67f736aad
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.