PL EN


2013 | 99 | 307-320
Article title

Przestępstwo stalkingu w regulacji kodeksu karnego

Title variants
EN
The Crime of Stalking in the Regulation of the Criminal Code
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Jednym z przepisów części szczególnej kodeksu karnego jest przestępstwo stalkingu spenalizowane w art. 190a § 1. Przepis ten został wprowadzony ustawą z dnia 25 lutego 2011 r. o zmianie ustawy kodeks karny, ogłoszoną 5 kwietnia 2011 r.1 która weszła w życie 6 czerwca 2011 roku. Stalking definiowany jest jako uporczywe nękanie lub wzbudzanie uzasadnionego okolicznościami poczucia zagrożenia lub istotne naruszenie prywatności innej osoby lub osoby jej najbliższej. W artykule podjęto próbę przedstawienia uwarunkowań regulacji prawnej przestępstwa stalkingu w Polsce i wybranych krajach europejskich.
EN
One of the special provisions of Part of the Criminal Code the offense of stalking is penalized by Law in art. 190a § 1. This provision was introduced by Law on the 25th February 2011 to amend the Criminal Code Act, announced on April 5th, 2011, which entered into force in June 2011. Stalking is defined as the persistent harassment or inducing circumstances justifiable to a sense of threat or significant invasion of privacy of another person or persons close to it. This article attempts to present conditions for the legal regulation of the crime of stalking in Poland and selected European countries.
Contributors
 • Uniwersytet Łódzki
References
 • B. Hołyst, Psychologia kryminalistyczna, Wydawnictwo Prawnicze LexisNexis, Warszawa 2006, s. 630 .
 • Dz.U. Nr 72, poz. 381.
 • Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks karny - Dz.U. Nr 88, poz. 553 z późn. zm.
 • A. Zoll (red.), A. Barczak-Oplustil, M. Bielski, G. Bogdan, Z. Ćwiąkalski, P. Kardas, J. Raglewski, M. Szewczyk, W. Wróbel, Kodeks karny. Część szczególna - komentarz, t. II, 3 Wydanie, LEX a Wolters Kluwer business, Warszawa 2008, s. 499-500.
 • Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. - Dz.U. Nr 78, poz. 483 ze sprost. i zm.
 • A. Wąsek, R. Zawłocki (red.), Kodeks karny. Część szczególna, t. I, komentarz do art. 117-221, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa 2010, s. 1247.
 • Uchwała SN z dnia 9 czerwca 1976 r. - VI KZP 13/75, OSNKW 1976, nr 7-8, p. 86, teza nr 9.
 • Wyrok SN z dnia 5 stycznia 2001 r. - V KKN 504/00, OSNKW 2001, nr 7-8, poz. 57.
 • E. Sobol (red.), Mały słownik języka polskiego, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2000, s. 512.
 • J. Kosińska, Prawnokarna problematyka stalkingu, Prokuratura i Prawo 10, 2008, s. 47.
 • Kodeks cywilny - Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Dz.U. Nr 16, poz. 93 z późn. zm.
 • Wyrok SN z dnia 11 marca 1986 r. I CR 4/86, OSP 1987, poz. 86.
 • M. Budyn-Kulik, V. Konarska-Wrzosek, W. Kulesza, B. Michalski, M. Mozgawa, S. Pikulski, J. Potulski, W. Radecki, M. Szewczyk, J. Warylewski, J. Wojciechowska, System prawa karnego. Przestępstwa przeciwko dobrom indywidualnym, tom 10, Wydawnictwo C.H. Beck, Instytut Nauk Prawnych PAN, Warszawa 2012, s. 444.
 • Dz.U. Nr 133, poz. 883 - tekst jedn. - Dz.U. z 2002 r., Nr 101, poz. 926, z późn. zm.
 • Dz.U. Nr 24, poz. 83 - tekst jedn. Dz.U. z 2006 r. Nr 90, poz. 631 z późn. zm.
 • Ustawa z dnia 20 maja 1971 r. - Kodeks wykroczeń& - Dz.U. Nr 12, poz. 114 - tekst jedn.
 • Dz.U. z 2010 r. Nr 46, poz. 275 z późn. zm.
 • W. Świda, Prawo karne, Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa 1978, s. 518.
 • K. Garstka, P. Przygucki, Stalking jako przestępstwo - nowelizacja polskiego kodeksu karnego doświadczania prawodawstwa angielskiego, "Wiedza Prawnicza" Łódź 2/2011, s. 17.
 • A. Wąsek, R. Zawłocki (red.), Kodeks karny..., op. cit., s. 1192.
 • Uchwała SN z dnia 10 grudnia 1998 r. - I KZP 22/98, OSNKW 1999, Nr 2, poz. 39.
 • M. Bojarski, W. Radecki, Kodeks wykroczeń% z komentarzem, Oficyna Wydawnicza "PROFI", Warszawa 1995, s. 243.
 • T. Bojarski (red.), A. Michalska-Warias, J. Piórkowska-Flieger, M. Szwarczyk, Kodeks wykroczeń. Komentarz, Wydawnictwo Prawnicze LexisNexis, Warszawa 2007, s. 305.
 • T. Grzegorczyk (red.), Kodeks wykroczeń, LEX a Wolters Kluwer business, Warszawa 2008, s. 458.
 • T. Bojarski, Polskie prawo wykroczeń. Zarys wykładu, wydanie 2 uaktualnione, Wydawnictwo Prawnicze LexisNexis, Warszawa 2005, s. 193.
 • W. Kotowski, Kodeks wykroczeń%. Komentarz, wydanie 2, Oficyna a Wolter Kluwer business, Warszawa 2007, s. 506.
 • Wyrok SN z dnia 22 czerwca 1995 r. III KRN 44/95 - Prok. i Prawo 1995, nr 11-12, p. 24, dodatek.
 • B. Kurzępa, Kodeks wykroczeń. Komentarz, wydanie 1, Wydawnictwo Prawnicze LexisNexis, Warszawa 2008, s. 405.
 • Uzasadnienie do rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy kodeks karny (druk sejmowy nr 3553).
 • http://tvp.info/informacje/polska/poznan-trzej-oskarzeni-o-nekanielokatorow/ 10517296/wiadomosci-czysciciele-kamienic/10517325 (dostęp z dnia 25 marca 2013 r.).
 • D. Woźniakowska-Fajst, Prawne możliwości walki ze zjawiskiem stalkingu - czy w prawie polskim potrzebna jest penalizacja prześladowania?, Polska Akademia Nauk, Instytut Nauk Prawnych, Zakład Kryminologii, Archiwum Kryminologii, Tom XXXI/2009, s. 201 i n
Notes
PL
Pełny tekst artykułu umieszczono za zgodą wydawcy. Tekst jest dostępny w Internecie na stronie Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-f463bbe1-3141-4aac-bde4-f4c0c0d56381
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.