PL EN


2018 | 25 | 191-220
Article title

Rękopisy biblioteczne w Archiwum Warszawskim Radziwiłłów

Content
Year
Volume
25
Pages
191-220
Physical description
Dates
published
2018-10-29
Contributors
 • Archiwum Główne Akt Dawnych, Warszawa
References
 • Archiwum Główne Akt Dawnych, Archiwum Warszawskie Radziwiłłów, dz. II ks., nr 1-4, 8, 10-11, 13-15, 17, 20-22, 23b, 23c, 25, 29, 31-34, 37-38, 44-45, 51, 53, 56, 69/4, 69/13, 3273; dz. IV, nr 379, 868, 871-872, 873; dz. V, nr 6292, 13150; dz. VI, nr II-48, II-49, II-50a, 52, II-55, II-60, II-63, II-65, II-68, II-69, II-79, II-80, II-80a; dz. VII, nr 1; dz. VIII, nr 323, nr 349; dz. X, nr 331–377; dz. XI, nr 1, 128; dz. XIII, nr S/3–S/5; T. 1/12; dz. XV, nr 21/1; dz. XXIII, t. 9, plik 3; dz. XXV, nr 2695/1, 2695/2, 4710-4712, 4721, 4720; dz. XXVI, nr 74, 76/1-2, 77-78, 79/1–2, 97, 101–102, 105–106, 237-239, 250, 295, 297, 305, 317, 408, 442/1–2, 463, 492, 765, 801, 814, 946-947, 2695/1; dz. XXVII, nr 5, 9-11, 13-14, 26-27, 29, 37, 112, 114, 119-120, 122, 127; dz. „Rękopisy biblioteczne”, nr 6, 9-11, 20-21, 28-29, 33–37, 46-47, 51–54, 57, 60-61, 63, 65-66, 70-72, 79, 81, 139, 154, 157-158, 161-162, 164, 168, 174, 180, 182-183, 186, 189, 200, 202, 213-214, 236, 252, 263, 270; Zbiór tablic genealogicznych Oddziału III z lat 1555–1951, nr 13; Zbiór materiałów różnej proweniencji z XVI–XX wieku, nr 274.
 • Archiwum domu Radziwiłłów, „Scriptores Rerum Polonicarum”, t. 8, Kraków 1885.
 • Augustyniak U., Testamenty ewangelików reformowanych w Wielkim Księstwie Litewskim w XVI–XVIII wieku, Warszawa 2014.
 • Barwiński E., Archiwum ks. Radziwiłłów w Nieświeżu. Rys jego historyi i sprawozdanie z poszukiwań, „Archiwum Komisji Historycznej PAU”, t. 11, Kraków 1909–1913.
 • Bernatowicz T, Monumenta variis Radivillorum. Wyposażenie zamku nieświeskiego w świetle źródeł archiwalnych, cz. 1: XVI–XVII wieku [w:] Polskie Dziedzictwo Kulturalne. Seria B, Wspólne Dziedzictwo, Poznań 1998.
 • Bernatowicz T., „Biblioteka jest jedna ozdoba...” Mikołaj Radziwiłł Sierotka i książki [w:] Badania księgozbiorów Radziwiłłów. Materiały międzynarodowej sesji Olsztyn 6–7 października 1994 r., Warszawa 1995.
 • Bernatowicz T., Miles Christianus et Peregrinus. Fundacje Mikołaja Radziwiłła „Sierotki” w ordynacji nieświeskiej („Historia Artium”. Prace Instytutu Historii Sztuki Uniwersytetu Warszawskiego, t. 1, red. J. Chrościcki, A. Grzybowski, M. Poprzęcki), Warszawa 1998
 • Bernatowicz T., Mitra i buława. Królewskie ambicje książąt w sztuce Rzeczypospolitej szlacheckiej (1697–1763), Warszawa 2011.
 • Biblioteka Czartoryskich w Krakowie, rkps nr 1373 i 1658.
 • Biblioteka Kórnicka Polskiej Akademii Nauk, rkps nr 1320
 • Biblioteka Narodowa. Katalog rękopisów, t. 7,
 • Biblioteka PAN-PAU w Krakowie, rkps nr 977.
 • Biblioteka Uniwersytetu Wileńskiego (Vilniaus universiteto moksline biblioteka), Fond 5, nr B 67-3411, B 67-3409.
 • Biblioteka Zakładu Narodowego im. Ossolińskich PAN we Wrocławiu, nr 11894/I.
 • Bieńkowska I., Muzyka na dworze księcia Hieronima Floriana Radziwiłła, Warszawa 2013.
 • Biernacki A., Radziwiłłowa z domu de Castellane Maria Dorota (1840–1915) [w:] Polski słownik biograficzny, t. 30, s. 410.
 • Buchwald-Pelcowa P., Biblioteka Nieświeska Radziwiłłów. Fakty, wątpliwości, pytania, „Rocznik Biblioteki Narodowej”, t. 41, 2011, s. 10–21.
 • Buczek K. pod kierunkiem W. Semkowicza, Archiwa polskie [w:] „Nauka Polska” (Materjały do spisu instytucyi i towarzystw naukowych w Polsce. Suplement do T. VII), t. 12, Warszawa 1930, s. 76–81.
 • Bytność Stanisława Augusta w Nieświeżu, wyd. E. Raczyński [w:] Obraz Polaków i Polski w XVIII wieku, t. 16, Poznań 1842.
 • Centralne Państwowe Archiwum Historyczne Ukrainy w Kijowie (Центральний державний icторичний архiв України, м. Київ), Fond 257, op. 1, nr 1.
 • Chwalewik E., Zbiory polskie. Archiwa, bibljoteki, gabinety, galerje, muzea i inne zbiory pamiątek przeszłości w ojczyźnie i na obczyźnie, t. 2, Warszawa - Kraków 1927.
 • Chyczewska A., Kórnicki zbiór graficzny, „Pamiętnik Biblioteki Kórnickiej”, 1980, z. 15.
 • Ciechanowski A. S., Nieśwież międzynarodowy ośrodek kultury na Białorusi, Warszawa 1994.
 • Cubrzyńska-Leonarczyk M., Stare druki z książnic radziwiłłowskich w zbiorach Biblioteki Uniwersyteckiej w Warszawie. Komunikat o stanie badań proweniencyjnych, „Rocznik Biblioteki Narodowej”, t. 41, 2011.
 • Czamańska I., Wiśniowieccy. Monografia rodu, Poznań 2007.
 • Dumanowski J., Jankowski R., „Moda bardzo dobra smażenia różnych konfektów”… Nowe źródło do dziejów kuchni staropolskiej, „Przegląd Historyczny”, t. 102, 2011, z. 4, s. 675–696.
 • Dygdała J., Młody magnat na drezdeńskim dworze Augusta Mocnego. Fragment europejskiej podróży Michała Kazimierza Radziwiłła z 1722 roku [w:] Stosunki polsko-niemieckie w XVI–XVIII wieku, red. J. Wijaczka, Kielce 2002.
 • Estreicher K., Bibliografia Polska (cz. III, t. X), t. XXI, Kraków 1906; Bibliografia Polska (cz. III, t. XVII), t. XXVIII, Kraków 1930.
 • Gad P., „Najukochańszy tyran” – Hieronim Florian Radziwiłł w listach drugiej żony Magdaleny z Czapskich, „Wieki Stare i Nowe”, 2015, t. 8 (13), s. 69–87.
 • Gerasimov V., Kolekcja Biblioteki Ordynacji Nieświeskiej Radziwiłłów w zbiorach Biblioteki Prezydenckiej Republiki Białorusi, „Rocznik Biblioteki Narodowej”, t. 41, 2011, s. 75–79.
 • Guseva O., Noty własnościowe w księgozbiorze nieświeskim Radziwiłłów (ze zbiorów Biblioteki Rosyjskiej Akademii Nauk), „Rocznik Biblioteki Narodowej”, t. 41, 2011, s. 45–53.
 • Gwioździk J., Desiderosus, czyli o pobożnych staraniach księcia Mikołaja Krzysztofa Radziwiłła, „Rocznik Biblioteki Narodowej”, t. 41, 2011.
 • Gwioździk J., Staropolskie księgozbiory panien benedyktynek z Nieświeża. Z dziejów fundacji Mikołaja Krzysztofa Radziwiłła Sierotki [w:] Badania księgozbiorów Radziwiłłów, s. 103–110.
 • Icones familiae ducalis Radivilianae ex orginalibus in gazophylacio ordinationibus ab antique picturis desumptae inscriptionibus historico genealogicis ex dokumentis authenticis compendiose ab anno viginei patrus 1346 ad annum 1758 deducate, Nesvisii 1758.
 • Jankowski R., Archiwum Radziwiłłów z Nieświeża od 1838 r. do XX w., „Miscellanea Historico-Archivistica”, t. 13, 2001.
 • Jankowski R., Archiwiści i instrukcje archiwalne napisane dla nich w Archiwum Głównym Radziwiłłów w Nieświeżu, „Archiwista Polski”, R. 5, 2000, nr 2 (18), s. 35–37.
 • Jankowski R., Archiwum Radziwiłłów w Białej około 1736 roku, „Miscellanea Historico-Archivistica”, t. 23, 2016.
 • Jankowski R., Archiwum Warszawskie Radziwiłłów [1178] 1190–1947 i b.d. [w:] Archiwum Główne Akt Dawnych w Warszawie. Informator o zasobie archiwalnym, red. D. Lewandowska, Warszawa 2008, s. 632–654.
 • Jankowski R., Burzliwe losy Archiwum Radziwiłłów z Nieświeża od XV w. do 1838 r., „Miscellanea Historico-Archivistica”, t. 11, 2000.
 • Jankowski R., Diariusze w tzw. Archiwum Warszawskim Radziwiłłów, „Archiwa – Kancelarie – Zbiory”, t. 1, 2005, s. 45–85.
 • Jankowski R., Opis archiwum nieświeskiego z 1857 roku, „Miscellanea Historico-Archivistica”, t. 21, 2014.
 • Jankowski R., Próba przedstawienia dziejów archiwów Radziwiłłów linii kleckiej z uwzględnieniem klęsk elementarnych jako jednym z czynników kształtowania zasobu, „Archiwa – Kancelarie – Zbiory”, t. 2, 2008.
 • Jankowski R., Przegląd materiałów źródłowych do historii i rekonstrukcji radziwiłłowskiego księgozbioru w Nieświeżu, zgromadzonych w Archiwum Głównym Akt Dawnych w Warszawie, „Rocznik Biblioteki Narodowej”, t. 41, 2011.
 • Jankowski R., Rękopisy i archiwalia w bibliotece w Nieświeżu do połowy XVIII wieku. Zarys problematyki [w:] Historia. Memoria. Scriptum. Księga jubileuszowa z okazji osiemdziesięciolecia urodzin Profesora Edwarda Potkowskiego, red. J. Krochmal, Warszawa 2015.
 • Jankowski R., Suplika Józefa Weszela dyrektora archiwum i biblioteki w Nieświeżu skierowana do Michała Kazimierza Radziwiłła zw. „Rybeńko”, „Archiwa – Kancelarie – Zbiory”, t. 8 (10), 2017, s. 69–74.
 • Kałamajska-Saeed M., Genealogia przez obrazy. Barokowa ikonografia rodu Sapiehów na tle staropolskich galerii portretowych, Warszawa 2006.
 • Karkucińska W., Anna z Sanguszków Radziwiłłowa 1676–1746. Działalność gospodarcza i mecenat, Warszawa 2000.
 • Karkucińska W., Biblioteka i archiwum Radziwiłłów w Białej Podlaskiej, „Z badań nad Polskimi Księgozbiorami Historycznym: studia i materiały”, t. 16, red. J. Wojakowski, Warszawa 1995, s. 49–73.
 • Karol Stanisław Radziwiłł. Diariusz peregrynacji europejskiej (1684–1687), wstęp i oprac. A. Kucharski, Toruń 2011.
 • Kempa T., Mikołaj Krzysztof Radziwiłł Sierotka (1549–1616) wojewoda wileński, Warszawa 2000.
 • Kireeva G., Książki z nieświeskiej biblioteki Radziwiłłów w zbiorach Biblioteki Narodowej Białorusi, „Rocznik Biblioteki Narodowej”, t. 41, 2011, s. 61–66;
 • Kowalczyk J., Zwierzyńce i zabawy myśliwskie Hieronima Floriana ks. Radziwiłła [w:] Łowiectwo w tradycji i kulturze. Międzynarodowe Sympozjum, Pułtusk 1994, Warszawa 1995, s. 115–118.
 • Królikowski B., Wśród Sarmatów. Radziwiłłowie i pamiętnikarze, Lublin 2000.
 • Kutrzeba S., Semkowicz W., Wstęp [w:] Akta unji Polski z Litwą, wyd. S. Kutrzeba, W. Semkowicz, Kraków 1932.
 • Lesiński J., „Na ból oczu myć nogi często”…, „Magazyn Medyczny” R. 2, 1991, nr 7–8 (lipiec-sierpień), s. 59–60.
 • Liber geneseosillvstris familie Schidlovicie MDXXXI, wyd. T. Działyński, Paryż 1852.
 • Lietuvos valstybės istorijos archyvas (Litewskie Państwowe Archiwum Historyczne w Wilnie), Fond 459, op. 1, nr 1521,
 • Listy emigracyjne Joachima Lelewela, wyd. i wstęp H. Więckowska, t. 4: 1849–1861 (Nry 948–1261), Wrocław - Kraków 1954.
 • Marcin z Urzędowa, Herbarz Polski to jest o przyrodzeniu ziół i drzew i inszych rzeczy do lekarstw należących księgi dwoje, Kraków 1595.
 • Marciniak R., Ze studiów nad zbiorem „Acta Tomiciana”. Dzieje zwodu sapieżyńskiego-radziwiłłowskiego w okresie oświecenia, „Pamiętnik Biblioteki Kórnickiej”, 1980, z. 16.
 • Mikulski W., Fałszywy przywilej Zygmunta Augusta dla Radziwiłłów, „Mówią Wieki”, R. 38, 1996, nr 8 (447), s. 25–27.
 • Moda bardzo dobra smażenia różnych konfektów i innych słodkości, a także przyrządzania wszelakich potraw, pieczenia chleba i inne sekreta gospodarskie i kuchenne, oprac. J. Dumanowski, R. Jankowski, „Monumenta Poloniae Culinaria. Polskie Zabytki Kulinarne”, red. J. Dumanowski, t. 2, Warszawa 2011.
 • Muszyńska K., Wstęp [w:] Biblioteka Narodowa. Katalog rękopisów, t. 7: Rękopisy 6601–7000. Zbiory Morstinów, Radziwiłłów, Potockich i inne rękopisy XVI–XVIII w., red. K. Muszyńska, Warszawa 1969.
 • Nikolaev M., Najstarsze druki słowiańskie i zachodnioeuropejskie w bibliotece zamku nieświeskiego do 1772 r., RBN, t. 41, 2001.
 • Radziwill L., Fünf und vierzig Jahre aus meinem Leben (1770–1815), Braunschweig 1912.
 • Paszkiewicz U., Rękopiśmienne inwentarze i katalogi z ziem wschodnich Rzeczypospolitej (spis za lata 1553–1939) [w:] Polskie Dziedzictwo Kulturalne. Seria B, Wspólne Dziedzictwo, s. 48–51.
 • Radziwiłł H. F., Diariusze i pisma różne, oprac. i wstęp M. Brzezina, Warszawa 1998
 • Radziwiłł H. F., Rzeczy którymi najgodniejszego mogę zabawić gościa, oprac. i wstęp A. Zamoyski, Warszawa 1998.
 • Radziwiłłowa F. U., Komedie i tragedie przednio dowcipnym wynalazkiem, wybornym wiersza kształtem, bujnością rzeczy i poważnymi przykładami znamienite, przez J.O.X Radziwiłłową złożone…, Żółkiew 1754.
 • Radziwiłłowa F. U., Komedyje i tragedyje przednio dowcipnym wynalazkiem…, Nieśwież 1751
 • Robótka H., Ryszewski B., Tomczak A., Archiwistyka, Warszawa 1989.
 • Rys panowania Zygmunta III. Z rękopismu ks. Stanisława Albrychta Radziwiłła, kanclerza W. Ks. Lit. Z łacińskiego na polski język przełożył i notami pojaśnił Edward Kotłubaj, „Athenaeum”, t. 3, 1848, s. 5–43; t. 4, 1848, s. 5–76; t. 5, 1848, s. 5–44.
 • Siess-Krzyszkowski S., Pierwsza Biblioteka Ordynacka w Nieświeżu i jej znaki własnościowe (na podstawie bazy danych: Katalog starych druków Biblioteki Ordynacji Nieświeskiej Radziwiłłów. Druki polskie XVI-XVIII wieku), „Rocznik Biblioteki Narodowej”, t. 41, 2011.
 • Smoleńska B., Zielińska T., Archiwalia prywatne w Archiwum Głównym Akt Dawnych w Warszawie (Archiwa magnackie), „Archeion” t. 38, 1962, s. 187–193.
 • Stefanovič A. V., Zbiory Biblioteki Ordynacji Nieświeskiej Radziwiłłów w Centralnej Bibliotece Naukowej NAN Białorusi. Studia nad zawartością i opis naukowy dokumentów, „Rocznik Biblioteki Narodowej”, t. 41, 2011, s. 67–74.
 • Stryjkowski M., O początkach, wywodach, działalnościach, sprawach rycerskich i domowych sławnego narodu litewskiego, żemojdzkiego i ruskiego, przedtym nigdy od żadnego ani kuszone, ani opisane, z natchnienia Bożego a uprzejmie pilnego doświadczenia, oprac. J. Radziszewska, Warszawa 1978.
 • Taurogiński B., Z dziejów Nieświeża, Warszawa 1937.
 • Taurogiński-Tuhan B., Z dziejów Archiwum Radziwiłłów oraz wartość zbiorów dla nauki polskiej, Warszawa 1969 (AGAD, AR, dz. XXVII, nr 143).
 • Widacka H., Działalność Hirsza Lejbowicza i innych rytowników na dworze nieświeskim Michała Kazimierza Radziwiłła „Rybeńki” w świetle badań archiwalnych, „Biuletyn Historii Sztuki”, t. 39, 1977, s. 62–72.
 • Wierzbicka-Michalska K., Radziwiłłowa z Wiśniowieckich Franciszka Urszula (1705–1753) [w:] Polski słownik biograficzny, t. 30, Wrocław - Warszawa - Kraków - Gdańsk - Łódź 1987, s. 389.
 • Z dokumentów Xięcia Mikołaja Krzysztofa Radziwiłła zwanego Sierotką, Warszawa 1905.
 • Wskazówki metodyczne do opracowywania archiwaliów podworskich (załączniki) [w:] Zbiór przepisów archiwalnych wydanych przez Naczelnego Dyrektora Archiwów Państwowych w latach 1952–2000, wybór i oprac. E. Rosowska, M. Tarakanowska, Warszawa 2001.
 • Zawadzki J., Archiwa różnych rodów przechowywane w Archiwum Warszawskim Radziwiłłów, „Miscellanea Historico-Archivistica”, t. 7, 1997, s. 127–133.
 • Zawadzki J., Papiery Połubińskich i ich dóbr przechowywane w Archiwum Warszawski Radziwiłłów, „Miscellanea Historico-Archivistica”, t. 9, 1998, s. 13–32.
 • Zielińska T., Archiwum Warszawskie Radziwiłłów [w:] Archiwum Główne Akt Dawnych w Warszawie. Informator o zasobie, red. T. Zielińska, Warszawa 1992, s. 195–202.
 • Zielińska T., Dziewiętnastowieczny epilog sprawy dóbr neuburskich, niegdyś fortuny Radziwiłłów birżańskich, „Krakowski Rocznik Archiwalny”, t. 5, 1999.
 • Zielińska T., Feldmarszałek Jakub Henryk Flemming w środowisku magnatów polskich [w:] Polska-Saksonia w czasach Unii (1697–1763). Próba nowego spojrzenia, red. K. Bartkiewicz, Zielona Góra 1998.
 • Zielińska T., Program i metody pedagogiczne związane z osobą Hieronima Floriana Radziwiłła (1715–1760). Przyczynek do dziejów edukacji w Rzeczypospolitej epoki saskiej [w:] Od narodzin do wieku dojrzałego. Dzieci i młodzież w Polsce, cz. 1: Od średniowiecza do wieku XVIII, red. M. Dąbrowska, A. Klonder, Warszawa 2002, s. 149–162.
 • Żywot X. Albrechta Radziwiłła, wyd. E. Raczyński, Poznań 1840.
 • Кириченко К., «Матеріали до історії Познанського кодексу № 94 (Кодексу Рачинських)», „Ruthenica”, t. 5, 2006, p. 225–231.
 • Нікалаеў М, , Экзэмпляры Радзівілаўскай Бібліі 1563 г. ў пецярбургскіх сховішчах [w:] Badania księgozbiorów Radziwiłłów, s. 95–96;
 • Стeфанович A., Книги Рaдивиллов вколлeкциях Библoтeки Акaдeмии Нaук Рeспублики Бeлaруcь [w:] Badania, księgozbiorów Radziwiłłów, s. 68, 72, 74, 75, 80, 84.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-f46484db-7fcb-4372-80a0-61a634ed9925
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.