PL EN


Journal
2013 | 1 | 61–74
Article title

Women’s Lifestyle during Menopause Transition Years (Perimenopause) – Introductory Research

Content
Title variants
PL
Styl życia kobiet w okresie menopauzalnym – badania wstępne
Languages of publication
EN PL
Abstracts
EN
Introduction: For a woman menopause is a time of numerous physiological changes undergoing in the body. The occurring changes result from a major reduction in female hormonal production by the ovaries. As a consequence of this process, bothersome levels of physical and psychological perimenopausal symptoms are often experienced, such as vasomotor instability, perspiration, skeletal changes, problems with memory and concentration, irritability, mood swings. During this period there is an increased risk of coronary thrombosis, breast cancer, colon cancer, diabetes. Women should be aware that a healthy lifestyle eases the discomfort and the effects of biological transitory change occurring during this period. Aim of study: The aim of the study was to assess the lifestyle of women during the menopause transition years and their ways of coping with stress. Material and Methods: Diagnostic survey method was used for the study, the tools being the standardized Healthful Lifestyle Questionnaire with relevant changes, and the CISS questionnaire on stress management. The first questionnaire consisted of 30 questions regarding lifestyle, e.g. physical activity, dietary habits and healthy behaviour. The other tool contained 48 statements describing reactions to difficult and stressful situations. The survey was conducted on a group of 76 women aged 45-60, living in the city of Cracow and Krzeszowice administrative district. The respondents were chosen randomly and participation was anonymous and voluntary. For the statistical analysis of healthy lifestyle questionnaire the Pearson χ² method was used. The issues discussed in the CISS questionnaire were analyzed by a single factor analysis of variance (ANOVA). Outcomes: A vast majority of the respondents do not lead healthy lifestyles. 86% do not have an adequate amount of physical activity, 91% do not have a healthy diet and 58% do not comply with doctor’s instructions. Almost all the surveyed women (95%) declare that they are not able to cope with stress. Conclusions: Women’s lifestyles in the menopause transition years do not promote good health and a sense of physical and emotional well-being. It shows the need to provide women with a wide range of information regarding health behaviour in this period.
PL
Wstęp: Okres menopauzalny jest dla kobiety czasem wielu przemian fizjologicznych, jakim podlega organizm kobiety. Zachodzące przemiany są wynikiem osłabienia funkcji hormonalnej jajników. Konsekwencją tego są często nasilone dolegliwości fizyczne i psychiczne, takie jak zmiany naczynioruchowe, potliwość, zmiany w kośćcu, zaburzenia koncentracji i pamięci, drażliwość, zmiany nastroju. W tym okresie zwiększa się również u kobiet ryzyko zachorowania na chorobę wieńcową, raka sutka, jelita grubego, cukrzycę. Kobiety powinny być świadome, że zdrowy styl życia zmniejsza dolegliwości i skutki biologicznych przejściowych przemian zachodzących w organizmie w tym okresie. Cel badań: Celem przeprowadzonych badań była ocena zdrowego stylu życia kobiet w okresie menopauzalnym i sposobów radzenia sobie ze stresem. Materiał i metody: W badaniach zastosowano metodę sondażu diagnostycznego, wykorzystując wystandaryzowane narzędzie Kwestionariusza Zdrowego Stylu Życia z wprowadzeniem własnych zmian oraz kwestionariusza radzenia sobie ze stresem CISS. Pierwszy z nich składał się z 30 pytań dotyczących zagadnień stylu życia, np. aktywności fizycznej, nawyków żywieniowych, nawyków prozdrowotnych. Drugie narzędzie badawcze zawierało 48 stwierdzeń opisujących reakcje na trudne, stresujące sytuacje życiowe. Badania przeprowadzono w grupie 76 kobiet w wieku 45–60 lat na terenia miasta Krakowa oraz gminy Krzeszowice. Wybór ankietowanych kobiet odbywał się w sposób incydentalny, a udział w badaniach anonimowy i dobrowolny. W analizie statystycznej dotyczącej zdrowego stylu życia wykorzystano metodę testu χ2 Pearsona. Zagadnienia kwestionariusza CISS poddano analizie jednoczynnikowej (ANOVA). Wyniki: Zdecydowana większość badanych nie prowadzi zdrowego stylu życia. Aktywność fizyczna badanych w 86% jest niewystarczająca, 91% badanych nie odżywia się prawidłowo, a 58% nie stosuje się do zaleceń lekarskich. Prawie wszystkie ankietowane (95%) twierdzą, iż nie radzą sobie w sytuacjach stresowych.
Journal
Year
Issue
1
Pages
61–74
Physical description
Contributors
author
  • Pracownia Podstaw Opieki Położniczej, Instytut Pielęgniarstwa i Położnictwa, Wydział Nauk o Zdrowiu, UJ CM, Kraków
  • Zakład Pielęgniarstwa Klinicznego, Instytut Pielęgniarstwa i Położnictwa, Wydział Nauk o Zdrowiu, UJ CM, Kraków
  • Zakład Pielęgniarstwa Klinicznego, Instytut Pielęgniarstwa i Położnictwa, Wydział Nauk o Zdrowiu, UJ CM, Kraków
author
  • Thuisverpleging Solidariteit Voor Het Gezin vzw, Tienen Belgium
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-f465c4f4-f86a-417a-a6a6-5794b026dae9
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.