Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2018 | 3 (374) | 244-254

Article title

Stabilność pracy i sytuacja ekonomiczna kraju a podejmowanie decyzji finansowych

Content

Title variants

EN
Labour Stability, Economic Situation of the Country and Financial Decisions
RU
Трудовая стабильность и экономическая ситуация страны и принятие финансовых решений

Languages of publication

Abstracts

PL
Celem badań była analiza wpływu warunków zewnętrznych (stopień pewności odnoszącej się do przyszłych dochodów i kondycji ekonomicznej kraju) na podejmowanie decyzji dotyczących oszczędzania i zadłużania się indywidualnych konsumentów. W badaniu 1 warunki zewnętrzne odnosiły się do bliższego otoczenia osoby badanej, związanego z jej sytuacją ekonomiczną i dochodową. W badaniu 2 przyjęto szerszą perspektywę ekonomiczną, w której warunki zewnętrzne podejmowanej decyzji określane były przez poziom stabilności ekonomicznej danego kraju. W badaniu uczestniczyły 174 osoby. Wyniki dowiodły istotnego wpływu bliższego otoczenia zewnętrznego jednostki na podejmowane przez nią decyzje dotyczące oszczędzania. Nie stwierdzono wpływu badanych warunków na decyzje dotyczące zadłużania. Stwierdzono także brak powyższej zależności w odniesieniu do warunków zewnętrznych związanych z sytuacją ekonomiczną kraju.
EN
The purpose of the study was to examine the impact of external conditions (the degree of uncertainty relating to future income and economic condition of the country) on the decision-making regarding saving and debt-incurrence of individual consumers. In study 1, the external conditions were related to the respondent’s closer environment, regarding his or her economic and income situation. In study 2, a broader economic perspective was adopted where the external conditions of the decision were determined by the level of economic stability of the country. 174 people participated in the study. The results showed a significant impact of the closer external environment only on savings decisions. Closer external conditions had no impact on debt-incurrence decisions. Neither there was any impact of external conditions related to the economic situation of the country on saving nor debt-incurrence decisions.
RU
Целью изучения был анализ влияния внешних условий (степень уверенности в будущих доходах и экономическом положении страны) на принятие решений в отношении сбережений и задолженности отдельных потребителей. В обследовании 1 внешние условия касались ближайшей среды обследуемого, связанной с его экономической ситуацией и доходами. В обследовании 2 приняли более широкую экономическую перспективу, в которой внешние условия принимаемого решения определялись уровнем экономической стабильности данной страны. В обследовании приняли участие 174 лица. Результаты показали существенное влияние ближайшей внешней среды индивида на принимаемые им решения о сбережениях. Не отметили влияния изучаемых условий на решения в отношении задолженности. Констатировали тоже отсутствие зависимости по отношению ко внешним условиям, связанным с экономической ситуацией страны.

Year

Issue

Pages

244-254

Physical description

Contributors

  • Uniwersytet Warszawski

References

  • Business Insider Polska (2017), Ponad 1,5 miliona Polaków jest zadłużonych. „Osoby starsze są ostrożniejsze”, https://businessinsider.com.pl/twoje-pieniadze/zadluzenie-polakow-na-ponad-23-mld-zl-maj-2017/vrslk69 [dostęp: 08.11.2017].
  • Fundacja Kronenberga przy Citi Handlowy i Fundacji Think! (2017), Postawy Polaków wobec finansów, http://www.citibank.pl/poland/kronenberg/polish/files/postawy_polakow_wobec_finansow_-_raport_fundacji_kronenberga_fundacji_think.pdf [dostęp: 07.11.2017].
  • Goszczyńska M. (2010), Transformacja ekonomiczna w umysłach i zachowaniach Polaków, Scholar, Warszawa.
  • Kahneman D., Tversky A. (1979), Prospect Theory: An Analysis of Decision under Risk, “Econometrica”, Vol. 47, No. 2.
  • Kołodziej S. (2011), Wiedza ekonomiczna i postawy wobec podatków dorosłych Polaków, „Studia i Materiały Polskiego Stowarzyszenia Zarządzania Wiedzą”, nr 40.
  • Kołodziej S. (2014), The relations between financial knowledge and economic decisions, “Problems of Education in the 21th Century”, No. 59.
  • Maison D. (2011). Polak w świecie finansów: o psychologicznych uwarunkowaniach zachowań ekonomicznych Polaków, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
  • Tyszka T. (2010). Decyzje. Perspektywa psychologiczna i ekonomiczna, Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa.
  • von Neumann J., Morgenstern O. (1953), Theory of games and economic behavior, NJ Princeton University Press, Princeton.

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-f467c90e-d209-4390-a410-93c619f5742e
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.