PL EN


2012 | 3(25) | 181-193
Article title

Zmiany w poziomie i jakości życia ludności na obszarach wiejskich w Polsce

Authors
Content
Title variants
EN
Changes in the level and quality of life of the population in rural areas in Poland
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Rolnicy indywidualni są wyłączeni z grupy płatników podlegających obowiązkowi opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych, co jest istotnym odstępstwem od zasady powszechności tego podatku. Niewątpliwie, wprowadzenie podatku dochodowego będzie skutkować obowiązkiem prowadzenia przez rolników ewidencji księgowej niezbędnej do oszacowania podstawy opodatkowania. Celem artykułu jest za-prezentowanie poszczególnych form prowadzenia ewidencji księgowej dla celów podat-kowych oraz określenia, która z form opodatkowania, tzn. podatek zryczałtowany, podatek liniowy czy progresywny, będzie bardziej korzystna dla wybranego gospodarstwa rolnego. Wyniki zaprezentowanej symulacji prowadzą do stwierdzenia, że zastąpienie podatku rolnego podatkiem dochodowym, obliczonym na zasadach obowiązujących dla osób prowadzących działalność gospodarczą, wywoła zmniejszenie dochodu z działalności rolniczej analizowanego gospodarstwa. Ale jednocześnie należy zauważyć, że w przypadku niektórych gospodarstw rolnych rozwiązanie polegające na zastosowaniu opodatkowania na zasadach ogólnych może być rozwiązaniem korzystnym. Będzie to dotyczyło gospodarstw, które będą osiągały ujemny wynik finansowy lub wynik dodatni, ale na tyle niski, że po zastosowaniu systemu obowiązujących ulg i odliczeń w konsekwencji tego podatku nie zapłacą lub zapłacą w wymiarze niższym niż podatek rolny.
EN
Individual farmers are exempt from personal income tax which provides a major departure from the principle of the duty’s common nature. Undoubtedly, introducing farmers’ liability for income tax will result in their obligation to maintain accounting records necessary to assess taxable income. The article is aimed to present particular bookkeeping modes for tax purposes and to discuss, which forms of taxation, i.e. lump-sum tax, flat tax, progressive tax, would turn out more beneficial for a selected farm. The simulation shows clearly that substituting the agricultural tax with the income tax assessed in compliance with the regulations applicable to sole traders will result in the decrease in the income from agricultural activities in the analysed farm. It is worth noticing, however, that taxation on general terms may prove profitable for some selected farms. That would apply to the farms making loss or to the farms with such a low profit that after all the due deductions and allowances they are likely not to pay the tax at all or their liability would be lower when compared to the agricultural tax obligations.
Contributors
author
 • Uniwersytet Opolski
References
 • Chlebicka A., Fałkowski J., Wołek T., 2009. Małe gospodarstwa w Polsce – charakterystyka. Wydawnictwo FAPA, Warszawa.
 • Gruziel K., 2008. Stan i kierunki zmian w opodatkowaniu gospodarstw rolniczych. Wydawnictwo SGGW, Warszawa.
 • Heffner K., Rosner A., 2006. Wybrane koncepcje i możliwości rozwoju obszarów wiejskich po dekadzie transformacji w Polsce. W: Wieś i rolnictwo w procesie zmian. Problemy rozwoju obszarów wiejskich. Red. S. Sokołowska. Uniwersytet Opolski, Opole, 14.
 • Pieczonka J., 2006. Charakterystyka dochodów w gospodarstwach indywidualnych prowadzących rachunkowość rolną. W: Wieś i rolnictwo w procesie zmian. Problemy rozwoju obszarów wiejskich. Red. S. Sokołowska. Uniwersytet Opolski, Opole, 192.
 • Podstawka M., 2000. System podatkowy w rolnictwie. Wydawnictwo SGGW, Warszawa.
 • Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 26 sierpnia 2003 r. w sprawie prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów. Dz.U. nr 152, poz. 1475 z późniejszymi zmianami.
 • Rydzewska-Włodarczyk M., 2004. Obowiązki ewidencyjne i sprawozdawcze podmiotów zajmujących się działalnością rolniczą. Buchalter 51/52.
 • Ustawa z dnia 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne. Dz.U. 1998, nr 144, poz. 930 z późniejszymi zmianami.
 • Ustawa z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych. Art. 2, pkt 1. Dz.U. 1991, nr 80, poz. 350.
 • Ziętara W., 2010. Charakterystyka zmian struktur produkcyjno-ekonomicznych polskich gospodarstw rolnych w najbliższych latach. W: Wpływ funduszy współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej na rozwój rolnictwa i regionów wiejskich Raport końcowy. Red. J. Rowiński. IERIGZ, Warszawa
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-f47047de-c36c-4263-ad0e-1cefc2efb348
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.