PL EN


Journal
2014 | 40 | 2a | 259-274
Article title

Strategie zachowań politycznych młodzieży w dobie kryzysu (polskiej demokracji)

Content
Title variants
EN
Strategies of political behaviours of the youth in times of crisis (of Polish democracy)
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Głównym powodem zainteresowania Autorów zachowaniami politycznymi młodzieży był fakt, że kategoria ta jest politycznie najbardziej bierna. Przez wiele lat poziom zainteresowania polityką wśród młodych ludzi pozostaje na stabilnym, niskim poziomie. Wiek jest również ważnym wymiarem zróżnicowania możliwości wykorzystania Internetu w działalności politycznej. Można mówić o tym, że istnieją różnice między ludźmi, dla których nowe technologie są częścią istniejącej rzeczywistości (młodzi ludzie są przyzwyczajeni do tego i to jest dla nich naturalne, że w różnych sytuacjach sięgają do zasobów internetowych) i tych, dla których nowe technologie są nowością (nawet jeśli osoby starsze do korzystania z nich, nie jest to rodzaj nawyku sięgania do sieci w celu rozwiązania różnych problemów). Liczne badania, w tym Diagnoza Społeczna wykazały, że istnieje pozytywny związek między korzystaniem z Internetu i zainteresowanie sprawami publicznymi i udziałem w wyborach. Przeprowadzone w Zielonej Górze badania pozwalają potwierdzić tezę o niskim poziomie aktywności politycznej młodych ludzi poniżej 24 roku życia. Szczególne znaczenie w tym zakresie ma stosunkowo niski poziom deklarowanej frekwencji wyborczej - zarówno w kontekście wyborów , które miały miejsce kilka lat wstecz, jak również w przyszłych wyborach. Zastosowanie nowoczesnych rozwiązań internetowych dla działalności politycznej wskazuje również na niski poziom uczestnictwa w życiu politycznym . Młodzi ludzie z Zielonej Góry mogą być uznani za stosunkowo biernych w tym zakresie (niskie wskazania procentowe dla takich aktywności jak: zainicjowanie dyskusji politycznej, przekonywanie kogoś do wsparcia, śledzenie debaty politycznej, itp.). Mimo to uznajemy, że nie można takich wskazań traktować w kategoriach kryzysu demokracji w ogóle, ale jedynie jej tradycyjnie rozumianych form. Uwaga badaczy powinna dziś kierować się w kierunku poszukiwania nowych, charakterystycznych dla młodych obywateli zachowań politycznych.
EN
The main reason of the authors’ interest in political behaviours of the youth was the fact that this category remains politically most passive. For many years the level of interest in politics among young people has been remaining at a stable, low level. The age is also an important dimension of differentiating the opportunities of applying the Internet to political activity. One may say that there are the differences between people who consider new technologies as part of the existing reality (young people are used to them and it is natural for them to use Internet resources in various situations) and those who treat new technologies as a novelty (even if elderly people use the Internet, it is not their habit to use it in order to solve problems). Numerous studies, including The Social Diagnosis, have shown that there is a positive relationship between using the Internet, interests in public affairs and participation in the elections. The research conducted in Zielona Góra allows to confirm the thesis about the low level of political activity in young people under 24 years of age. A relatively low level of declared voter turnout – both in the context of the elections which took place several years ago as well as in the future elections – is of a particular importance in this respect. The application of modern Internet solutions to political activity also indicates a low level of participation in political life. Young people from Zielona Góra may be considered as relatively passive in this regard (low percentage indications for such activities as: initiating political discourse, persuading someone to support, tracing political debates, etc.). Nevertheless, the authors believe that such indications cannot be treated in the categories of democracy crisis, but only as the crisis of its forms. The attention of researchers should be focused nowadays on seeking new, characteristic for political behaviours of young citizens.
Journal
Year
Volume
40
Issue
2a
Pages
259-274
Physical description
Contributors
author
 • Uniwersytet Zielonogórski
 • Uniwersytet Zielonogórski
References
 • Cwalina W., Falkowski A. (2005), Marketing polityczny, Gdańsk.
 • Dahl R. A. (1995), Demokracja i jej krytycy, Kraków.
 • Dalton R. J. (2006), Citizen politics: Public opinion and political parties in advanced industrial democracies, wyd. 4, Washington DC: CQ Press.
 • Flanagan C. A., Sherrod L. R. (1998), Youth Political Development: An Introduction, „Journal of Social Issues”, Vol. 54, nr 3.
 • Komunikat CBOS (2013), Internauci 2013, 2013, www.cbos.pl (dostęp: 10.10.2013).
 • Komunikat CBOS (2013), Internauci 2013, Warszawa.
 • Komunikat CBOS (2013), Jak głosowali młodzi refleksje powyborcze, www.cbos.pl (dostęp: 10.10.2013).
 • Komunikat CBOS (2013), Zaufanie Społeczne, www.cbos.pl (dostęp: 10.10.2013).
 • Lipset M.S. (1998), Homo politicus: społeczne podstawy polityki, tłum. G. Dziurdzik-Kraśniewska, Warszawa.
 • Szafraniec K. (2011), Młodzi 2011, Kancelaria Premiera.
 • Miszalska A. (1996), O apatii politycznej Polaków, „Kultura i Społeczeństwo”, nr 2.
 • Niemi R., Hepburn M. (1995), The rebirth of political socialization, Perspectives on Political Science.
 • Szczegóła L. (2013), Bierność obywateli. Apatia polityczna w teorii demokratycznej partycypacji, Warszawa.
 • Szpunar M. (2009), „Tyle razy głosowałem i nic z tego nie wynika” – przyczyny absencji wyborczej osób młodych a wpływ Internetu na zwiększanie udziału w głosowaniu, [w:] Media a komunikowanie polityczne, red. M. Sokołowski, Toruń, wyd. Adam Marszałek.
 • Verba S., Schlozman K., Brady H. (1995), Voice and Equality: Civic Voluntarism in American Politics.
 • Vinken H. (2005), Young people’s civic engagement: The need for new perspectives, [w:] H. Helve, G. Holm, Contemporary youth research, Aldershot: Ashgate.
 • Wyborca 2.0 (2012), red. D. Batorski, M. Drabek, M. Gałązka, J. Zbieranka, ISP, Warszawa.
 • Youniss J., McLellan J.A., Yates M. (1997), What we know about engendering civic identity. The American Behavioral Scientist.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-f4772021-dd58-4921-a06a-4499d608e832
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.