PL EN


2015 | 5 (358) | 91-101
Article title

Ewolucja przepisów dotyczących lokalizacji wielkopowierzchniowych obiektów handlowych w wybranych krajach Europy Zachodniej

Content
Title variants
EN
Evolution of the Regulations Concerning Location of Large Commercial Facilities in the Selected Countries of Western Europe
RU
Эволюция законоположений, касающихся размещения крупных торговых объектов в избранных странах Западной Европы
Languages of publication
PL EN RU
Abstracts
PL
Celem rozważań jest analiza uwarunkowań prawnych rozwoju wielkopowierzchniowych obiektów handlowych w okresie powojennym w wybranych krajach Europy Zachodniej. Podstawą opracowania był przegląd regulacji prawnych dotyczących lokalizacji tego typu obiektów, zarówno historycznych, jak i obowiązujących obecnie. Wyniki analizy umożliwiły identyfikację głównych tendencji w zakresie zmian polityki władz publicznych wobec handlu wielkopowierzchniowego. Po okresie wyraźnej liberalizacji w ostatnich kilkudziesięciu latach widoczny jest wyraźny trend do zaostrzania tej polityki, przejawiający się m.in. obniżaniem progów wielkościowych definiujących duże obiekty handlowe, poddawaniem dodatkowym regulacjom i ograniczeniom lokalizacyjnym. Jednocześnie dotychczasowe doświadczenia krajów Europy Zachodniej pokazują, że skuteczna polityka wobec handlu wielkopowierzchniowego musi być osadzona w szerszym, sprawnie funkcjonującym systemie planowania przestrzennego. Artykuł zawiera przegląd literatury.
EN
An aim of considerations is an analysis of legal determinants of the development of large commercial facilities in the post-war period in the selected countries of Western Europe. The basis for the study was a review of the legal regulations concerning location of such facilities – both historical and binding today. Results of the analysis enabled identification of the main trends in the field of changes of the policy of public authorities towards large-format trade. After the period of apparent liberalisation over the recent few dozen years, there can be seen a clear trend to tighten this policy manifesting itself, inter alia, in reduction of the size thresholds defining large commercial facilities, subjection to additional regulations and constraints in terms of locality. At the same time, the previous experience of the West European countries shows that efficient policy towards large-format trade must be put into a wider, efficiently functioning system of land use planning. The article contains a review of literature.
RU
Цель рассуждений – анализ правовых обусловленностей развития крупных торговых объектов в послевоенный период в избранных странах Западной Европы. Основу для разработки представлял обзор правовых регуляций, касающихся размещения такого рода объектов, как исторических, так и дей- ствующих в настоящее время. Результаты анализа позволили выявить основные тенденции в области изменений в политике государственных властей по отношению к крупным торговым объектам. После периода заметной либерализации в последние несколько десятков лет наблюдается четкий тренд к обострению курса этой политики, проявляющийся, в частности, в снижении порогов по размеру, определяющих крупные торговые объекты, в подвержении дополнительным регуляциям и ограничениям в отношении размещения. Одновременно прежний опыт стран Западной Европы показывает, что действенная политика по отношению к крупным торговым объектам должна стать частью более широкой, четко функционирующей системы территориального планирования. Статья содержит обзор литературы.
Year
Issue
Pages
91-101
Physical description
Contributors
References
 • Barth K., Hartman M. (2005), Germany,(w:) Howe S. (Ed.) Retailing in the European Union. Structures, Competition and Performance, Routledge, London.
 • Baugnet V., Cornille D., Dhyne E., Robert B. (2009), Regulation and competition in the distribution sector in Belgium,“Economic Review”, III.
 • Bennison D. (2005), Greece, (w:) Howe S. (Ed.) Retailing in the European Union. Structures, Competition and Performance, Routledge, London.
 • Birkin M., Clarke G., Clarke M. (2005), Retail Geography and Intelligent Network Planning, John Wiley & Sons, Chicester.
 • Ciechomski W. (2010), Koncentracja w handlu w Polsce i jej implikacje dla strategii konkurowania przedsiębiorstw handlowych, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, Poznań.
 • Clarke D.B. (1996), The limits to retail capital, (w:) Wrigley N., Lowe M. (Eds.), Retailing, Consumption and Capital: Towards the New Retail Geography, Longman, Harlow.
 • Colla E. (1994), Discount development in France: The introduction of the format and the competitive response, “Journal of Management”, No. 10(7).
 • Davies R.L. (1984), Retail and Commercial Planning, Croom Helm, London.
 • Davies R.L. (1995), Retail planning policies in Western Europe, Routledge, London–New York.
 • Dawson J.A. (1983), Shopping Centre Development, Longman, London.
 • Dybicz T., Garb Y. (2006), The retail revolution in post-socialist Central Europe and its lessons, (w:) Tsnekova S., Nedovic-Budic Z. (Eds.), The urban mosaic of post-socialist Europe, Physica Verlag, New York–Heidelberg.
 • European Commission (2013), Communication from the commission to the European Parliament, the Council, the European Economic and Social Committee and the Committee of the Regions setting up a European Retail Action Plan,Bruksela, http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:52013DC0036&from=EN [dostęp:20.12.2014].
 • Fernandes J.R., Chamusca P. (2012), Urban policies, planning and retail resilience,“Cities”, No. 36.
 • Frasquest M., Gil I., Molla A. (2005), Spain, (w:) Howe S. (Ed.) Retailing in the European Union. Structures, Competition and Performance, Routledge, London.
 • Guy C.M. (2007), Planning for Retail Development, Routledge, London.
 • Guy C.M. (1998),“High Street” Retailing in Off-Centre Retail Parks: A Review of the Effectiveness of Land Use Planning Policies,“Town Planning Review”, No. 69(3).
 • Guy C.M. (1994), The Retail Development Process. Location, Property and Planning, Routledge, New York–London.
 • Guy C.M., Bennison D. (2007), Planning guidance and large-store development in the United Kingdom: the search for `flexibility’,“Environment and Planning A”, No. 39.
 • Gzell S. (2008), Komercjalizacja przestrzeni a kompozycja urbanistyczna, (w:) Lorens P., Ratajczyk- Piątkowska E. (red.), Komercjalizacja przestrzeni − charakterystyka zjawiska, Urbanista, Warszawa.
 • Ibrahim M.F., McGoldrick P. (2003), Shopping Choices With Public Transport Options: An Agenda for the 21st Century, Ashgate, Aldershot.
 • Kalhan A., Franz M. (2009), Regulation of retail: comparative experience, “Economic and Political Weekly”, No.XLIV(32).
 • Kłosiewicz U. (1998), Regulacje rozwoju handlu w państwach Unii Europejskiej,„Handel Wewnętrzny”, nr 4-5.
 • Kłosiewicz-Górecka U., Słomińska B. (2003), Ustawa o zagospodarowaniu przestrzennym a lokalizacja wielkopowierzchniowych obiektów handlowych, (w:) Misiąg F. (red.), Rynek i konsumpcja. Raporty z badań − rok 2002, IRWiK, Warszawa.
 • Ledwoń S. (2008), Wpływ współczesnych obiektów handlowych na strukturę śródmieść, Politechnika Gdańska, Gdańsk.
 • Office of the Deputy Prime Minister (2005), Planning Policy Statement 6: Planning for Town Centres, Office of the Deputy Prime Minister, London.
 • Pacione M. (2005), Urban Geography. A Global Perspective, Routledge, New York.
 • Poole R., Clarke G.P., Clarke D.B. (2002), Growth, Concentration and Regulation in European Food Retailing, ”European Urban and Regional Studies”, No. 9(2).
 • Rakowski J. (2002), Regulacje prawne powstawania wielkopowierzchniowych obiektów handlowych w wybranych krajach europejskich i Japonii, „Handel Wewnętrzny”, nr 2.
 • Senatsverwaltung für Stadtentwicklung (2007), Ausführungsvorschriften über großflächige Einzelhandelseinrichtungen für das Land Berlin (AV Einzelhandel), Senatsverwaltung für Inneres und Sport, Herausgeber.
 • Thorpe D. (1974), Research into retailing and distribution, Saxon House, Farnborough.
 • Zanderighi L. (2005), Italy. (w:) Howe S. (Ed.) Retailing in the European Union. Structures, Competition and Performance, Routledge, London.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-f47cac7f-17b9-4bc9-b19c-710d21817dca
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.