PL EN


2018 | 4(2) | 529-544
Article title

KONFLIKTY ZBROJNE A ZMIANY PODSTAW PRAWNYCH FUNKCJONOWANIA POLICJI W KSIĘSTWIE WARSZAWSKIM

Authors
Content
Title variants
EN
MILITARY CONFLICTS AND CHANGE OF LEGAL BASIS OF THE POLICE FUNCTIONINGIN DUCHY OF WARSAW
Languages of publication
PL EN
Abstracts
PL
W niniejszym artykule omówiono kluczowe problemy z jakimi zmierzyły się poszczególne rządy Księstwa Warszawskiego w zakresie celów i działań władzy policyjnej. Były to sprawy związane z ustaleniem kompetencji poszczególnych resortów i umiejscowienie pomiędzy nimi Ministerstwa Policji oraz wydanie szeregu aktów prawnych związanych z jego funkcjonowa-niem. Wojny toczone w okresie istnienia Księstwa Warszawskiego odegrały znaczącą rolę w realizacji obowiązującego prawa. Autor szczególną uwagę zwrócił na zagadnienie wpływu utworzenia, kształtowania i funkcjonowania policji. W konsekwencji do tego zagadnienia włączone zostały sprawy związane powstawanie organów państwowych i administracji w momentach kluczowych dla dziejów małego państwa. Analiza w tym zakresie skoncentrowała się na działaniu policji w sytuacjach krytycznych.
EN
This article discusses the key problems faced by specific governments of the Duchy of War-saw in terms of the objectives and actions of the police authority. These were matters related to the determination of the competence of the specific ministries and the location of the Ministry of the Police between them and the issuance of a number of legal acts related to its function-ing. Wars that took place during the existence of the Duchy of Warsaw played a significant role in the implementation of the applicable law. The author paid particular attention to the issue of the impact of the creation, development and functioning of the police. As a conse-quence, issues related to the formation of state authorities and administration at key moments in the history of a small state were included in this issue. The analysis in this area focused on the operation of the police in critical situations.
Year
Issue
Pages
529-544
Physical description
Dates
published
2018-12
Contributors
 • Polish Society for the History of Technology
References
 • 1. CZUBATY J., (2011), Księstwo Warszawskie (1807-1815), Warszawa.
 • 2. Dzieje państwa i prawa. Od starożytności do połowy XX wieku, (2002), Huba Wacław (red. nauk.), Warszawa.
 • 3. FURET F., (1994), Prawdziwy koniec rewolucji francuskiej, Kraków.
 • 4. GEMBARZEWSKI B., (1905), Wojsko polskie. Księstwo Warszawskie 1807 – 1814, Kraków.
 • 5. GOCLON J., (1999), „Polska na królu Pruskim zdobyta”: ustrój, administracja i sądow-nictwo doby Komisji Rządzącej w 1807 roku, Wrocław.
 • 6. GROCHULSKA B., (1987), Małe państwo wielkich nadziei, Warszawa.
 • 7. HALICZ E., (1962), Geneza Księstwa Warszawskiego, Warszawa.
 • 8. HANDELSMAN M., (1958), Pod znakiem Napoleona. Studia historyczne. Próba wprowadzenia u nas francuskiego kodeksu karnego, Warszawa.
 • 9. KALLAS M., (1970), Konstytucja Księstwa Warszawskiego. Jej powstanie, systematyka i główne instytucje w związku z normami szczegółowymi i praktyką, Toruń.
 • 10. KALLAS M., (1975), Organy administracji terytorialnej w Księstwie Warszawskim, Toruń.
 • 11. KROCZYŃSKI H., (1990), Wojsko polskie na Pomorzu Zachodnim i Krajnie 1807, Warszawa.
 • 12. KRZYMKOWSKI M., (2004), Status prawny urzędników Księstwa Warszawskiego, Poznań.
 • 13. MIELNIK M., (2016), Higiena i zdrowie w Księstwie Warszawskim, [w:] Zeszyty Nau-kowe (Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości), 3(1).
 • 14. MIELNIK M., Podstawy prawne funkcjonowania policji w Księstwie Warszawskim, IJONESS nr 1(1) 2015, s. 172-179
 • 15. MIELNIK M., (2012), Porządek publiczny w Księstwie Warszawskim, [w:] Zeszyty Nau-kowe WSIZA, tom 1(18) 2012, Warszawa.
 • 16. PŁAZA S., (2002), Historia prawa w Polsce na tle porównawczym. Część II. Polska pod zaborami, Kraków.
 • 17. PRZYGODZKI J., (2002), Rada Najwyższa Tymczasowa Księstwa Warszawskiego 1813-1815. Organizacja i działalność, Wrocław.
 • 18. ROSTOCKI W., (1972), Korpus w gęsie pióra uzbrojony: urzędnicy warszawscy, ich życie i prawa w Księstwie Warszawskim i Królestwie Polskim do 1831, Warszawa.
 • 19. SOBOCIŃSKI W., (1964), Historia ustroju i prawa Księstwa Warszawskiego, „Roczniki Towarzystwa Naukowego w Toruniu” z. 1
 • 20. THORWALD J., (1997), Stulecie detektywów: drogi i przygody kryminalistyki, Kraków.
 • 21. Dziennik Praw Księstwa Warszawskiego, Warszawa 1807/09, t. I,
 • 22. Dziennik Tyczący się Nominacyi Urzędników, Warszawa, nr 2
 • 23. HANDELSMAN M., Organizacja administracji Komisji Rządzącej r. 1807. Wybór teks-tów, Warszawa 1917.:
 • 24. Ustawodawstwo Księstwa Warszawskiego, oprac. W. Bartel, J. Kosim, W. Rostocki, Warszawa 1964, t. I,
 • 25. Archiwum Główne Akt Dawnych w Warszawie, Komisja Rządząca, seria I, sygn. 6
 • 26. Archiwum Główne Akt Dawnych w Warszawie, Komisja Rządząca, seria II, sygn. 58.
 • 27. Archiwum Główne Akt Dawnych w Warszawie, Komisja Rządząca, seria II, sygn. 62.
 • 28. Archiwum Główne Akt Dawnych w Warszawie, Komisja Rządząca, seria II, sygn. 64.
 • 29. Archiwum Główne Akt Dawnych w Warszawie, Komisja Rządząca, seria II, sygn. 65.
 • 30. Archiwum Główne Akt Dawnych w Warszawie, Rada Stanu i Rada Ministrów Księstwa Warszawskiego, seria II, sygn. 98.
 • 31. Archiwum Główne Akt Dawnych w Warszawie, Rada Stanu i Rada Ministrów Księstwa Warszawskiego, seria II, sygn. 208.
 • 32. Archiwum Główne Akt Dawnych w Warszawie, Rada Stanu i Rada Ministrów Księstwa Warszawskiego, seria II, sygn. 294.
 • 33. Archiwum Główne Akt Dawnych w Warszawie, Rada Stanu i Rada Ministrów Księstwa Warszawskiego, seria II, sygn. 295.
 • 34. Gazeta Warszawska, 1813, dodatek do nr 27.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
2543-7097
e-ISSN
2544-9478
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-f489fc2d-0b6b-4246-987b-dc5cc3602a88
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.