PL EN


2013 | 2 | 93-101
Article title

WYCHOWANIE JAKO POMOC STUDENTOM I ABSOLWENTOM SZKÓŁ WYŻSZYCH W RADZENIU SOBIE NA WSPÓŁCZESNYM RYNKU PRACY

Authors
Content
Title variants
EN
EDUCATION AS A WAY OF UNIVERSITY STUDENTS AND GRADUATES HELPING TO MANAGE ON THE CONTEMPORARY LABOUR MARKET
Languages of publication
PL EN
Abstracts
PL
Niniejszy artykuł akcentuje potrzebę realizowania w procesach edukacji i wychowania na poziomie wyższym tzw. kompetencji „miękkich” i metakompetencji, które w przeciwieństwie do szczegółowego wymiaru kompetencji uzyskiwanych przez absolwentów różnych typów i poziomów kształcenia są bardzo ważne, ponieważ powinny one charakteryzować każdego pracownika. Aby mogły być one rozwijane powinni je znać wychowawcy, którymi w przestrzeni szkoły wyższej są nauczyciele akademiccy. Działanie, jakim jest wychowanie, zakłada bowiem, że wiedzą oni, jakie cechy powinny być zdobywane przez ich wychowanków – w tym przypadku studentów, aby mogli sobie radzić (w przyszłości) na współczesnym rynku pracy, który w obecnych warunkach masowego kształcenia na studiach wyższych jest rynkiem pracodawcy. Stąd też tekst przedstawia wymagania współczesnego rynku pracy/pracodawców wobec studentów i absolwentów szkół wyższych. Rozwijanie odpowiednich dyspozycji psychicznych jest niezwykle istotne z punktu widzenia ich „przydatności” zawodowej. To cechy osobowościowe, umiejętności pozazawodowe w dużym stopniu mogą decydować o sukcesie w poszukiwaniu pierwszej i kolejnych prac. Jest to zatem zadanie edukacyjno-wychowawcze.
EN
The article emphasizes the need to put into practice, in the processes of education and training, the so-called „soft” competences and metacompetences, which unlike the detailed dimension of the competences gained by graduates of various types and levels of education are very important, since they should be characteristic of all employees. If they are to be developed within the space of higher education, university teachers should be familiar with them. Educational activity assumes that they know what features their students should strive to achieve, so that (in the future) they will be able to manage on the contemporary labour market, which, in today’s conditions of mass higher education, is the employer’s market. Therefore, the text presents the requirements of the contemporary labour/employer’s market set for university students and graduates. Developing appropriate psychological predispositions is of paramount importance from the point of view of occupational „suitability”. It is personality features and non-professional skills that can, to a greater extent, decide the success in finding the first and further jobs. Thus, it is an educational task.
Contributors
author
 • Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy
References
 • Absolwent idealny – wiemy kto znajdzie pracę, Informacja Prasowa, Warszawa 05.07.2011, [w:] www.akademickiemazowsze2030.pl.
 • Brezinka W., Wychowanie i pedagogika w dobie przemian kulturowych, Wyd. WAM, Kraków 2005.
 • Fiedorowicz A., Rachid-Chehab M., 7 grzechów głównych młodych pracowników, Coaching nr 5, Warszawa 2012, [w:] http://coaching.focus.pl/2012/12/03/7-grzechow-grzechow-glownych-mlodych-pracownikow/.
 • Hojnacka K., Kodeks towarzyski, Wydanie oparte na ed. A. Krzyckiego z 1939.
 • Krajski S., Savoir vivre jako sztuka życia: filozofia savoir vivre, Warszawa 2007, [w:] http://www.savoir-vivre.com.pl/?savoir-vivre-jako-dobre-wychowanie,180.
 • Kubiak-Szymborska E., Wychowanie ku pracy, czyli o nieobecnym w dyskursie pedagogicznym, niepublikowany artykuł wygłoszony na Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej Między wychowaniem a karierą zawodową, Lublin 18.10.2012.
 • Kuśmierczyk A., Dobre wychowanie, 21.12.2006, [w] http://www.psychologia-lodz.pl/Dobre-wychowanie.html.
 • Maciejewska R., Bezrobotni absolwenci wyższych uczelni w województwie lubelskim w opinii pracodawców i pracowników instytucji rynku pracy. Raport z badań, Lublin 2013, [w:] http://wspa.ck.pl/files/LP-raport_czastkowy_RM_16.01.13-MS.pdf.
 • Muszyński H., Wokół definicji wychowania, [w:] O wychowaniu i jego antynomiach, wybór tekstów i opracowanie Kubiak-Szymborska E., Zając D., Wyd. WERS, Bydgoszcz 2008.
 • Pokolenie egoistów i hedonistów, Newsweek, 27.05.2013, [w:] http://wiadomosci.onet.pl/kraj/newsweek-pokolenie-egoistow-i-hedonistow,1,5526156,wiadomosc.html.
 • Polak M., Mapa społecznych umiejętności XXI wieku, 11.11.2008, [w:] http://www.edunews.pl/system-edukacji/522-mapa-spolecznych-umiejetnosci-xxi-wieku.
 • Poteralski J., Absolwent w obliczu współczesnego rynku pracy. Potrzeba ciągłego dostosowywania się do zmian na rynku pracy w kontekście bezrobocia absolwentów, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego nr 367, Prace Katedry Mikroekonomii nr 8 2003.
 • Rydzewski P., Maciejewska R., Bezrobotni absolwenci wyższych uczelni w województwie lubelskim. Identyfikacja barier startu zawodowego, Lublin 2013, [w:] http://wspa.ck.pl/files/LP-raport_koncowy_PR_RM%2016.01.13-MS.pdf.
 • Sabat M., Jakimi kompetencjami Polacy mogą zwyciężać w XXI wieku?, [w:] Kompetencje dla rozwoju. Głos polskich think tanków, Szomburg J. (red.), Wolność i Solidarność nr 37, Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową, Gdańsk 2011.
 • Szkoły wyższe i ich finanse w 2011 r., Główny Urząd Statystyczny, Warszawa 2012.
 • Szomburg J., Metakompetencje dla rozwoju – o tym warto dyskutować, [w:] Kompetencje dla rozwoju. Głos polskich think tanków, Szomburg J. (red.), Wolność i Solidarność nr 37, Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową, Gdańsk 2011.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
1895-197X
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-f490bd91-667a-4c0b-b17f-b96cf6863008
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.