PL EN


Journal
2013 | 8 | 103-114
Article title

Ratownicze badania wykopaliskowe na stanowisku 5 w Głazowie, gm. Myślibórz, woj. zachodniopomorskie

Content
Title variants
EN
Rescue archaeological research at site 5 in Głazów, Myślibórz commune, zachodniopomorskie voivodeship
Languages of publication
PL
Abstracts
EN
The article presents the results of the excavations carried out in relation to the planned construction of the S-3 motorway. The investigations revealed three phases of settlement of the area in the past. The older was connected with the settlement of the Globular Amphora culture and was represented exclusively by ceramic material; while the younger was formed by scarce settlement relics related to the Lusatian culture; and the youngest – relics of a settlement from the Early Middle Ages, i.e. from the 11th-13th century.
Journal
Year
Volume
8
Pages
103-114
Physical description
References
 • Białęcka F. 1961. Ceramika ze stanowiska wykopaliskowego 4 w Wolinie. Materiały Zachodniopomorskie 7, 293-370.
 • Bojarski J., Bokiniec E., Chudziak W., Gackowski J., Kukawka S. 2001. Sprawozdanie z ratowniczych prac wykopaliskowych przeprowadzonych w 1999 r. w strefie planowanej budowy autostrady A-1 na odcinku województwa kujawsko-pomorskiego (b. woj. bydgoskie). W: Z. Bukowski (red.) Raport 96-99. Wstępne wyniki konserwatorskich badań archeologicznych w strefie budowy autostrad w Polsce za lata 1996-1999 (= Zeszyty Ośrodka Ochrony Dziedzictwa Archeologicznego (d. Zeszyty ORBA). Seria B: Materiały Archeologiczne). Warszawa, 49-77.
 • Brzostowicz M. 2002. Bruszczewski zespół osadniczy we wczesnym średniowieczu. Poznań.
 • Bukowska-Gedigowa J., Gediga B. 1986. Wczesnośredniowieczny gród na Ostrówku w Opolu. Wrocław.
 • Dzieduszycki W. 1982. Wczesnomiejska ceramika kruszwicka w okresie od 2. połowy X w. do połowy XIV w. Wrocław.
 • Herrmann J. (red.) 1985. Die Slawen in Deutschland, Berlin.
 • Hilczerówna Z. 1967. Dorzecze górnej i środkowej Obry od VI do początków XI wieku. Warszawa.
 • Iwanicka-Pinkosz B., Wyrwińska E. 2000. Ratownicze badania archeologiczne na wczesnośredniowiecznym grodzisku w Dąbczu, stan. 1, gm. Rydzyna, byłe woj. leszczyńskie. Wielkopolskie Sprawozdania Archeologiczne 5, 73-84.
 • Kaczmarek M., Michałowski A. 2006. Budynki z osady ludności kultury łużyckiej na stan. 22 w Borzejewie (A2-264), pow. Środa Wlkp., woj. wielkopolskie. Próba rekonstrukcji i analizy funkcjonalnej. W: Groblica S., Jaszewska A. (red.) Współczesnymi drogami w przeszłość 1, Zielona Góra.
 • Kirsch E. 1993. Funde des Mittelneolithikums im Land Brandenburg. Potsdam.
 • Kobyliński Z. 1988. Struktury osadnicze na ziemiach polskich u schyłku starożytności i w początkach wczesnego średniowiecza, Wrocław.
 • Kostrzewski J. (red.) 1938. Gród prasłowiański w Biskupinie w powiecie żnińskim. Poznań.
 • Kościński B. 1995. Osada w Racocie (stanowiska 18 i 25), gmina Kościan, woj. leszczyńskie. W: Kurnatowska Z. (red.) Z badań nad osadnictwem wczesnośredniowiecznym Wielkopolski Południowej, Poznań, 83-232.
 • Lepówna B. 1967. Garncarstwo gdańskie w X-XIII wieku. Gdańsk.
 • Łastowiecki M. 1989. Stratygrafia i chronologia Ostrowa Lednickiego. Studia Lednickie 1, 17-70.
 • Rogosz R. 1966. Dotychczasowe badania archeologiczne nad wczesnośredniowiecznym Stargardem. Materiały Zachodniopomorskie 12, 261-370.
 • Rogosz R. 1974. Grodzisko wczesnośredniowieczne w Szczecinie-Mścięcinie. Warszawa.
 • Rogosz R. 1981. Osadnictwo wczesnośredniowieczne na terenie Trzebiatowa w świetle badań archeologicznych. Materiały Zachodniopomorskie 27, 71-149.
 • Rzeźnik P. 1995. Ceramika naczyniowa z Ostrowa Tumskiego we Wrocławiu w X-XI wieku. Poznań.
 • Stanisławski B. 2007. Sztuka wikińska z Wolina. Średniowiecze polskie i powszechne 4, Katowice.
 • Szmyt M. 1996. Społeczności kultury amfor kulistych na Kujawach. Poznań.
 • Schuldt E. 1964. Slawische Topferei in Mecklenburg, Schwerin.
 • Zamelska-Monczak K. 2002. Międzyrzecz na skrzyżowaniu dróg, W: Groblica S., Jaszewska A. (red.) Współczesnymi drogami w przeszłość 1,. Zielona Góra, 243-253.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-f49b9c79-3f0f-4c33-9f3a-79346b6b7428
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.