PL EN


2014 | 4(12) | 18
Article title

ROLA ŻANDARMERII WOJSKOWEJ Z PERSPEKTYWY REALIZACJI ZADAŃ DOWÓDZTWA GENERALNEGO RODZAJÓW SIŁ ZBROJNYCH

Authors
Content
Title variants
EN
ROLE OF MILITARY POLICE FROM THE PERSPECTIVE OF PERFORMING TASKS OF ARMED FORCES SERVICES’ GENERAL COMMAND
Languages of publication
PL EN
Abstracts
PL
Artykuł definiuje rolę Żandarmerii Wojskowej po wprowadzeniu na początku 2014 roku reformy Systemu Kierowania i Dowodzenia SZ RP, ocenianą z perspektywy Dowództwa Generalnego Rodzajów Sił Zbrojnych – dowództwa skupiającego w sobie ponad 90% stanu etatowego polskich Sił Zbrojnych. Wskazuje, jakiego rodzaju zadania realizuje ŻW na rzecz Dowództwa Generalnego RSZ i jednostek podległych. Autor sugeruje konieczność odmiennego zbalansowania poszczególnych pionów funkcjonalnych w strukturze ŻW, co ma przyczynić się do rozwoju formacji i sprostania zadaniom nakładanym w ostatnim czasie przez ustawodawcę. Finalnie, określa przyszłą rolę formacji w kontekście dalszych przeobrażeń, które staną się udziałem ŻW, jak m.in. w związku z rozszerzeniem jurysdykcji organu w wyniku nowelizacji kodeksu postępowania karnego, pozwalających na zdefiniowanie Żandarmerii Wojskowej jako pełnoprawnej policji wojskowej i takiego postrzegania służby przez SZ RP.
EN
The article defines the role of Military Police (MP) after the implementation of the reform of Polish Armed Forces’ Command and Con-trol System in 2014 from the perspective of the Polish Armed Forces’ Ser-vices’ General Command which contains over 90% of the Polish Armed Forces’ positions. The author shows what kind of tasks are performed by Military Police for the Polish Armed Forces’ Services’ General Command and its subordi-nate units and suggests the necessity to balance differently selective func-tional segments in the MP structure which will contribute to the develop-ment of this formation and accomplishing tasks required by law. Finally, the author describes the future role of the formation in the con-text of further transformations that Military Police will participate in, con-nected, among others, with extending the jurisdiction resulting from the amendment to the penal code allowing defining Military Police as a lawful military police perceived as such by the Armed Forces of the Republic of Poland.
Contributors
 • Akademia Obrony Narodowej w Warszawie
References
 • Bernabiuk P., Wróbel T., Manewr oskrzydlający, Polska Zbrojna, nr 6, 2013.
 • Bronowicz J., Rola Inspektoratu Wojsk Lądowych, Przegląd Sił Zbrojnych, nr 3, 2014.
 • Decyzja Nr 146/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 23 kwietnia 2014 r. w sprawie wydania zgody na pobyt pododdziału Sił Zbrojnych Stanów Zjednoczonych Ameryki na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w związku z realizacją wspólnego szkolenia pk. Airborne Detachment (nieogłoszona).
 • Decyzja Nr 168/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 02 maja 2014 r. w sprawie wydania zgody na pobyt pododdziału Sił Zbrojnych Kanady na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w związku z realizacją wspólnego ćwiczenia pk. Orzeł Alert (nieogłoszona).
 • Decyzja Nr 201/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 26 maja 2014 r. w sprawie zgody na pobyt i przemieszczenie się przez terytorium Rzeczypospolitej Polskiej komponentów wojsk obcych uczestniczących w ćwiczeniu pk. BIOSAFE-14 (nieogłoszona).
 • Decyzja Nr 277/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 7 października 2013 r. w sprawie wsparcia przez Żandarmerię Wojskową ochrony lotnisk wojskowych, Dz. Urz. Min. Obr. Nar. z 2013, poz. 272.
 • Decyzja Nr 401/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 21 grudnia 2012 roku w sprawie powołania Zespołu do Spraw Nowego Systemu Kierowania i Dowodzenia Siłami Zbrojnymi RP (nieogłoszona).
 • Decyzja Nr 85/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 19 marca 2014 r. zmieniająca decyzję w sprawie powołania Zespołu do Spraw Nowego Systemu Kierowania i Dowodzenia Siłami Zbrojnymi RP (nieogłoszona).
 • Decyzja Nr 92/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 11 kwietnia 2005 r. w sprawie wykonywania czynności operacyjno-rozpoznawczych przez żołnierzy Żandarmerii Wojskowej w jednostkach wojskowych Dz. Urz. Min. Obr. Nar. z 2005 r., Nr 7, poz. 50.
 • Jędrychowski R., Znaczenie właściwości Żandarmerii Wojskowej dla funkcjonowania polityki dyscyplinarnej Sił Zbrojnych oraz wojskowego wymiaru sprawiedliwości, Obronność, Zeszyty Naukowe Wydziału Zarządzania i Dowodzenia Akademii Obrony Narodowej 2012, nr 4.
 • Majewski L., Synergia dowodzenia, Przegląd Sił Zbrojnych, nr 2, 2014.
 • Porozumienie Komendanta Głównego Policji z Dowódcą General-nym Rodzajów Sił Zbrojnych z dnia 28 listopada 2014 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu współdziałania w realizacji ustawowych zadań.
 • Porozumienie Komendanta Głównego Żandarmerii Wojskowej i Komendanta Głównego Policji z dnia 8 maja 2013 r. o współdziałaniu Żandarmerii Wojskowej i Policji.
 • Postanowienie Prezydenta RP z dnia 8 listopada 2011 r. w sprawie określenia głównych kierunków rozwoju Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej oraz ich przygotowań do obrony państwa na lata 2013-2022, M. P. 2011, nr 103, poz. 1030.
 • Projekt Implementing Arrangement between the Government of the United States of America and the Government of the Republic of Poland to the Agreement on the Status of the Armed Forces of the United States of America in the Territory of the Republic of Poland concerning Security.
 • Rozmus M., W europejskich strukturach, Przegląd Sił Zbrojnych, nr 3, 2014.
 • Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 28 grudnia 2001 r. w sprawie osób, w stosunku do których Żandarmeria Wojskowa wykonuje czynności ochronne oraz z zakresu i trybu współdziałania Żandarmerii Wojskowej z Biurem Ochrony Rządu, Dz. U. z 2014 r., poz. 277.
 • Różański M., Droga do spójności, Przegląd Sił Zbrojnych, nr 1, 2014.
 • Umowa między Państwami – Stronami Traktatu Północnoatlantyckiego dotycząca statusu ich sił zbrojnych, Dz. U. z 2000, Nr 21, poz. 257 z późn. sprostowaniem.
 • Umowa między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Stanów Zjednoczonych Ameryki o statusie sił zbrojnych Stanów Zjednoczonych Ameryki na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, Dz. U. z 2010 r., Nr 66, poz. 422.
 • Ustawa z dnia 1 grudnia 1961 r. o izbach morskich, Dz. U. z 2009 r., Nr 69, poz. 599 z późn. zm.
 • Ustawa z dnia 11 kwietnia 2003 r. o świadczeniach odszkodowawczych przysługujących w razie wypadków i chorób pozostających w związku ze służbą wojskową, Dz. U. z 2014 r., poz. 213.
 • Ustawa z dnia 12 października 1990 r. o ochronie granicy państwowej, Dz. U. z 2009 r., nr 12, poz. 67 z późn. zm.
 • Ustawa z dnia 14 grudnia 1995 r. o urzędzie Ministra Obrony Narodowej, Dz. U. z 2013 r., poz. 189 z późn. zm.
 • Ustawa z dnia 21 czerwca 2013 r. o zmianie ustawy o urzędzie Ministra Obrony Narodowej oraz niektórych innych ustaw, Dz. U. z 2013 r., poz. 852.
 • Ustawa z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej, Dz. U. z 2012 r. poz. 461 z późn. zm.
 • Ustawa z dnia 24 sierpnia 2001 r. o Żandarmerii Wojskowej i wojskowych organach porządkowych, Dz. U. z 2013 r. poz. 568 z późn. zm.
 • Ustawa z dnia 27 września 2013 r. o zmianie ustawy – Kodeks postępowania karnego oraz niektórych innych ustaw, Dz. U. z 2013 r. poz. 1247 z późn. zm.
 • Ustawa z dnia 5 grudnia 2008 r. o zmianie ustawy – Kodeks postępowania karnego oraz niektórych innych ustaw, Dz. U. z 2008 r. Nr 237, poz. 1651.
 • Ustawa z dnia 9 czerwca 2006 r. o Służbie Kontrwywiadu Wojskowego oraz Służbie Wywiadu Wojskowego, Dz. U. z 2014 r, poz. 253 z późn. zm.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
2084-7297
ISSN
2299-2316
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-f4a43831-c5a3-43c7-8867-b32f52990ed4
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.