PL EN


2017 | 57 | 73-81
Article title

Biznesowe aspekty rekreacji

Authors
Content
Title variants
EN
Business aspects of recreation
Languages of publication
PL EN
Abstracts
PL
Punktem wyjścia prezentowanego artykułu jest teza o konieczności poprawienia struktury merytorycznej teorii rekreacji. Ma ona ukształtowaną strukturę merytoryczną, w której są dobrze rozwinięte wątki takich uwarunkowań rekreacji, jak: fizjologiczne, społeczne, pedago­giczne, istnieją opracowane koncepcje metodyki rekreacji, ale brak określenia uwarunkowań ekonomicznych, rynkowych i menedżerskich. Tym samym teoria ta nie uwzględnia aspek­tów biznesowych. Celem przedstawionej pracy jest uzupełnienie teorii rekreacji o nowe ujęcie, jakim jest orientacja biznesowa, oraz wskazanie praktycznych implikacji takiej zmiany. Artykuł został opracowany na podstawie badań piśmiennictwa w zakresie teorii rekreacji, a także na podstawie dyskusji oraz refleksji własnej autora. Przedstawione wyniki mają charakter porządkujący i precyzujący wiedzę bazową oraz podejście metodyczne do rekreacji. Wskazano i opisano trzy kryteria wyznaczające orientację biznesową: respektowanie zasad ekonomii, podejście rynkowe, respektowanie zasad skutecznego zarządzania. Postawiono i rozwinięto tezę o zróżnicowanym znaczeniu podejścia biznesowego w różnych rodzajach działań rekreacyjnych. To znaczenie jest bezsprzeczne w usługach rekreacyjnych ofero­wa­nych na rynku, ale jest ono wyraźnie zredukowane w usługach bezpłatnych finansowanych ze środków publicznych.
EN
The starting point for this paper is the thesis of the need to improve the structure of the theory of recreation. Nowadays, such elements of the theory are well developed as physiological, social, and pedagogical conditions of recreation, or ideas of recreation methodology. But the economy-, market-, and management-related conditions are still ignored, so the theory does not take into account the business aspects. The aim of the paper is to supplement the theory of recreation with a new, business-oriented approach, as well as to indicate the practical implications of such a change. The article was prepared on the basis of literature research in the theory of recreation, discussion, and the author’s own reflection. The presented results aim at clarifying and specifying the existing knowledge and the methodological approach to recreation. Three criteria for defining business orientation were identified: respect for the principles of economics, market approach, respect for the principles of effective mana­gement. The author put forward and developed a thesis of a diverse significance of business approach in different types of recreational activities. The approach is undoubtedly essential in recreational services offered on the market but it is less important in free services financed from public funds.
Year
Volume
57
Pages
73-81
Physical description
Dates
published
2017-06-14
Contributors
 • Akademia Wychowania Fizycznego we Wrocławiu
References
 • Chen, B.T., Gursoy, D. (2008). Preparing Students for Careers in the Leisure, Recreation and Tourism Field. Journal of Teaching in Travel & Tourism, 3(7), 21-41.
 • Czajkowski, K. (1979). Wychowanie do rekreacji. Warszawa: WSiP.
 • Dąbrowski, A. (red.) (2006). Zarys teorii rekreacji ruchowej. Warszawa: WSE.
 • Dejnaka, A. (2015). Social media as a communication area in fitness services. Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu, 15(6), 825–833.
 • Demel, M., Humen, W. (1970). Wprowadzenie do rekreacji fizycznej. Warszawa: SiT.
 • Dumazedier, J.D. (1962). Vers une civilization du loisir? Paris.
 • Introduction to Recreation and Leisure With Web Resource. 2nd Edition (2013). Champaign: Human Kinetics.
 • Iwankiewicz-Rak B., Rak A. (2016). Marka w usługach rekreacyjnych – znaczenie i kształtowanie. Marketing i Zarządzanie. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego Problemy Zarządzania, Finansów i Marketingu, 1(42), 231–242.
 • Kiełbasiewicz-Drozdowska, I., Siwiński, W. (red.) (2001). Teoria i metodyka rekreacji. Poznań: AWF.
 • Muszkieta, R., Napierała, M. (2011). Wstęp do teorii rekreacji. Bydgoszcz: Wydawnictwo Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego.
 • Packianathan, Ch., Shannon, K. (2017). Human Resource Management in Sport and Recreation, 3 ed. Champaign: Human Kinetics
 • Panfil, R. (2012). Produkty sportowe. Identyfikacja, rozwój, dystrybucja. Wrocław: Wyższa Szkoła Zarządzania i Coachingu.
 • Panfil, R. (2015a). Coaching w zarządzaniu relacjami z klientami w usługach rekreacyjnych. Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu, 15(6), 835–843.
 • Panfil, R. (2015b). Usługi rekreacyjne – kreowanie i udostępnianie. Wrocław: AWF.
 • Pawłucki, A. (2013). Nauki o kulturze fizycznej. Studia i Monografie AWF we Wrocławiu, 117.
 • Pilawska, A., Pilawski, A., Petryński W. (2003). Zarys teorii i metodyki rekreacji ruchowej. Katowice: Górnośląska Wyższa Szkoła Handlowa.
 • Siwiński, W., Pluta, B. (red.) (2010). Teoria i metodyka rekreacji. Poznań: AWF.
 • Toczek-Werner S. (red.) (2007). Podstawy rekreacji i turystyki. Wrocław: AWF.
 • Wiesner, W. (2015). Bezpieczeństwo klienta jako istotny atrybut usług rekreacyjnych. Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu, 15(6), 797–803.
 • Winiarski, R. (2012). Rekreacja i czas wolny. Warszawa: Łośgraf.
 • Winiarski, R.W. (1989). Wstęp do teorii rekreacji (ze szczególnym uwzględnieniem rekreacji fizycznej). Kraków: AWF.
 • Wolańska, T. (red.) (1984). Rekreacja ruchowa i turystyka. Warszawa: AWF.
 • Wolańska, T. (red.) (1988). Wychowanie do rekreacji fizycznej. Warszawa: AWF.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-f4ad9e1e-53f7-4eda-b537-7c85266865a8
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.