PL EN


2019 | 4(33) |
Article title

Kryminalistyczne wykorzystanie zapisów monitoringu wizyjnego na przykładzie Laboratorium Kryminalistycznego KWP w Katowicach

Content
Title variants
EN
Forensic use of video monitoring records on the example of the Forensic Laboratory of the Police Headquarter in Katowice
Languages of publication
Abstracts
PL
Monitoringi wizyjne są obecnie jednymi z najszerzej wykorzystywanych środków mających wpływać na poprawę poczucia bezpieczeństwa, ale także umożliwiać realizację funkcji wykrywczej i dowodowej organów ścigania. Wykorzystanie monitoringu przynosi określone korzyści, ale jest również źródłem zagrożeń. Funkcja dowodowa jest jedną z podstawowych funkcji monitoringu wizyjnego. Daje ona możliwość dokonania identyfikacji grupowej lub indywidualnej osób lub przedmiotów w oparciu o materiał dowodowy stanowiący obraz zarejestrowany przez kamery. W strukturze organizacyjnej Laboratorium Kryminalistycznego Komendy Wojewódzkiej Policji w Katowicach funkcjonuje Sekcja Fotografii i Technik Audiowizualnych zajmująca się między innymi wykonywaniem ekspertyz kryminalistycznych z wykorzystaniem materiału dowodowego pochodzącego z monitoringu wizyjnego. Spectrum prowadzonych badań jest szerokie, od oceny wartości dostarczonego materiału, poprzez wykonanie progresji wiekowej, a na identyfikacji kończąc. W latach 2016 – 2017 policyjni biegli z zakresu antroposkopii wykonali łącznie 951 ekspertyz kryminalistycznych, z czego 34 sporządzili eksperci Laboratorium Kryminalistycznego Komendy Wojewódzkiej Policji w Katowicach. Opinie antroposkopijne, w szczególności kategoryczne, mają wpływ na rozstrzygnięcia spraw karnych. W ponad połowie analizowanych spraw karnych sporządzona opinia miała decydujący wpływ na rozstrzygnięcie. Oczywiście, muszą zostać spełnione określone warunki, głównie związane z jakością materiału dowodowego.
EN
Video monitoring is currently one of the most widely used means to improve the sense of security, but also to enable the detection and evidentiary function of law enforcement. The use of monitoring definitely brings benefits, but at the same time it can pose certain threats. The evidentiary function is one of the basic functions of video monitoring. It offers the possibility to identify individuals or groups of people or objects based on evidence in the form of images recorded by cameras. In the organizational structure of the Forensic Laboratory of the Provincial Police Headquarters in Katowice, there is the Photography and Audiovisual Techniques Section which deals, among other things, with performing forensic expertise using evidence from video monitoring. The spectrum of research is broad, from assessing the value of the supplied material, through age progression, to identification. In 2016 and 2017, police experts in the field of anthroposcopy performed a total of 951 forensic expertise, 34 of which were prepared by experts from the Forensic Laboratory of the Provincial Police Headquarters in Katowice. Anthroposcopic opinions, in particular categorical opinions, have an impact on the settlement of criminal cases. In more than half of the criminal cases analyzed, the opinion had a decisive impact on the outcome. Of course, certain conditions must be met, which are mainly related to the quality of the evidence material provided
Contributors
References
  • Bartnik M., Lis W., Leksykon kryminalistyki. 100 podstawowych pojęć, Wydawnictwo C. H. Beck, Warszawa 2016. Białek I., Monitoring wizyjny w badaniach kryminalistycznych – możliwości i ograniczenia. Przestępczość, dowody, prawo [w:] Księga jubileuszowa prof. B. Młodziejowskiego, red. J. Moszczyński, D.Solodov, I. Sołtyszewski, Olsztyn 2016. Głowacki R., Łojek K., Trybulska A., Urban A., Poradnik dla członków komisji bezpieczeństwa i porządku, Szczytno 2007. Gruza E., Goc M., Moszczyński J., Kryminalistyka – czyli rzecz o metodach śledczych, Oficyna Wydawnicza Łośgraf, Warszawa 2011. Hanausek T., Kryminalistyka. Zarys wykładu, Wydawnictwo Zakamycze, Kraków 1996. http://clkp.policja.pl/, dostęp: 06.06.2018 r. Kędzierska G., Leksykon policyjny, red. W. Pływaczewski, G. Kędzierska, Szczytno 2001. Metodyka badań identyfikacyjnych osób i zwłok na podstawie zapisów wizualnych, nr BJZ1- M-6, Centralne Laboratorium Kryminalistyczne Policji, Warszawa 2016. Socha R., Doskonalenie działania straży gminnych (miejskich) na rzecz realizacji zadań podczas klęski żywiołowej [w:] Racjonalizacja zarządzania jednolitymi formacjami umundurowanymi odpowiedzialnymi za bezpieczeństwo wewnętrzne, tom 3, red. B. Wiśniewski, Warszawa 2018. Socha R., Zwarte oddziały Policji w działaniach na rzecz bezpieczeństwa województwa śląskiego [w:] Współczesny wymiar bezpieczeństwa w aspekcie zmienności zagrożeń, red. M. Trombski, B. Kosowski, Katowice 2010. Socha R., Organizacje pozarządowe a zapewnienie bezpieczeństwa uczestnikom uroczystości kościelnych [w:] Bezpieczeństwo uczestników zgromadzeń religijnych, red. B. Wiśniewski, J. Bryk, A. Prędecka, ks. A. Szela, Warszawa 2016. Uniwersalny słownik języka polskiego, red. S. Dubisz, tom I, PWN, Warszawa 2006. Ustawa z dnia 4 czerwca 1997 r. Kodeks Postępowania Karnego, Dz. U. z 2018 r. poz. 1987 – tekst jednolity. Waszkiewicz P., Wielki Brat Rok 2010. System monitoringu wizyjnego – aspekty kryminalistyczne, kryminologiczne i prawne, Warszawa 2011. Widacki J., Kryminalistyka, Wydawnictwo C. H. Beck, Warszawa 1999. Wiśniewski B., Public Security in the Polish Law on State of Emergency [w:] „Internal Security” 2016, January – June, Szczytno. Wiśniewski B., System bezpieczeństwa państwa. Konteksty teoretyczne i praktyczne, Szczytno 2013. Wiśniewski B., Wymagania wobec Sił Zbrojnych RP w aspekcie wsparcia układu pozamilitarnego w sytuacjach kryzysowych, „Zeszyty Naukowe AON” 2009, 1 (74) A, numer specjalny. Wiśniewski B., Prolegomena do dyskusji na temat modelu systemu bezpieczeństwa narodowego, „Bezpieczeństwo i Technika Pożarnicza” 2014, nr 4, Centrum Naukowo-Badawcze Ochrony Przeciwpożarowej, Józefów 2014. Kryminalistyczne wykorzystanie zapisów monitoringu wizyjnego na przykładzie… 90 Wiśniewski B., The Polish Legal and Organisational Solutions Combating Terrorism, „Internal Security” 2018, Szczytno. Wiśniewski B., Socha R., Organizacja a kierowanie i dowodzenie, „Przegląd Policyjny” 2015, nr 4 (120), WSPol, Szczytno. Wróblewski M., Podstawy prawne funkcjonowania monitoringu wizyjnego w Polsce, „Monitor Prawny” 2013, nr 8.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
1896-8333
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-f4b0234f-fe4e-4a80-97ca-008c02744d3d
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.