PL EN


2011 | 88 | 219-227
Article title

Kościelne jednostki organizacyjne jako osoby prawne w świetle prawa kanonicznego i prawa państwowego

Authors
Title variants
EN
Ecclesiastical Organization Units as Legal Entities in the Sphere of Ecclesiastical Law and State Law
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Tworzenie i funkcjonowanie kościelnych osób prawnych reguluje zarówno prawo państwowe, jak i prawo kanoniczne. Doświadczenie pokazuje, iż rozdzielenie tych dwu systemów prawa nie jest możliwe, a odwoływanie się przez ustawodawcę i orzecznictwo do prawa kanonicznego wydaje się konieczne. Inne rozwiązania powodują ułomność systemu prawa państwowego.
EN
Creating and functioning of the ecclesiastical legal entities is regulated by state law and ecclesiastical law. Experience shows that separation of these two legal systems is not possible. The legislator and the courts have to apply to the cannon law. Other solutions may cause defects in the state law system.
Contributors
 • Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach
References
 • 1. Binder J., Das Problem der juristischen Persőnlichkeit, Leipzig 1097.
 • 2. Dziobek-Romański J., Uznawanie związków religijnych w Polsce (1944- -1989) narzędziem dyskryminacyjnej polityki władz, Lublin 2004.
 • 3. Fundowicz S., Pojęcie osoby prawnej prawa publicznego, "Przegląd Sejmowy" 1999 nr 2.
 • 4. Insadowski H, Osoba prawna. Studium prawnokanoniczne, Lublin 1927.
 • 5. Kolańczyk K., Prawo rzymskie, Warszawa 1986, Wydanie IV.
 • 6. Longchamps de Bérier R., Studya nad istotą osoby prawniczej, Lwów 1911.
 • 7. Petrażycki L., Teoria prawa i państwa w związku z teorią moralności, t. II, Warszawa 1960.
 • 8. Pietrzak M., Prawo kanoniczne a państwowy porządek prawny, "Ruch Prawniczy, Ekonomiczny I Socjologiczny", rok XLVII, zeszyt 3, 1985.
 • 9. Warkałło W., Wina osoby prawnej na tle problematyki odpowiedzialności odszkodowawczej deliktowej i ubezpieczeniowej, "Nowe Prawo" 1961, nr 2.
 • 10. Konkordat pomiędzy Stolicą Apostolską a Rzeczypospolitą Polską zawarty dnia 10 lutego 1925 r., Dz.U. z 1925 r., Nr 72, poz. 501.
 • 11. Konstytucja Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej uchwalona przez Sejm Ustawodawczy w dniu 22 lipca 1952 r., Dz.U. z 1952 r., Nr 33, poz. 232.
 • 12. Dekretu z dnia 31 grudnia 1956 r. o organizowaniu i obsadzaniu stanowisk kościelnych Dz.U. z 1957 r., Nr 1, poz. 6.26. Pismo biura Episkopatu Polski z dnia 29.IV.1926 r., nr 438/26, nie publikowane.
 • 13. Ustawy z dnia 14 lipca 1961 r. o rozwoju systemu oświaty i wychowania Dz.U. z 1960 r., Nr 32, poz. 160.
 • 14. Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. o stosunku państwa do Kościoła katolickiego w Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej, Dz.U. z 1989 r., Nr 29, poz. 154.
 • 15. Uchwała Rady Ministrów nr 517 z dnia 02 sierpnia 1954 r. w sprawie usamodzielnienia się Wydziału Teologii Katolickiej Uniwersytetu Warszawskiego, [w:] Państwowe prawo wyznaniowe PRL, s. 123.
 • 16. Konkordat pomiędzy Stolicą Apostolską a Rzeczypospolitą Polską zawarty dnia 28 lipca 1993 r., Dz.U. z 1998 r. Nr 51, poz. 318.
 • 17. Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 lutego 1962 r. o prowadzeniu ksiąg przez kościelne osoby prawne oraz zakony i kongregacje, Dz.U. z 1962 r., Nr 18, poz. 77.
 • 18. Codex Iuris Canonici Pii X Pontificis Maximi iussu digestus Benedicti Papae XV autoritate promulgator, Acta Apostolicae Sedis. Roma 9 (1917) pars II.
 • 19. Codex Iuris Canonici auctoritae Joannis Pauli PP II promulgates, Acta Apostolicae Sedis. Roma 75 (1983) pars II.
 • 20. Orzeczenie Sądu Najwyższego z dnia 18 kwietnia 1963, w spr. 4 CO 11/62, OSN 1964, z. 10, poz. 198 i OSPiKA 1965, poz. 6.
 • 21. Orzeczeniu Sądu Najwyższego z dnia 17 stycznia 1956 r. w spr. II CZ 1/56, OSNC 1957, poz. 14.
 • 22. Orzeczenie Sądu Najwyższego z dnia 6 października 1960 r., w spr. III CO 26/60, OSPiKA, 1961, poz. 265.
 • 23. Orzeczenie Sądu Najwyższego z dnia 27 lipca 2000 r. w spr. I C CKN 88/00, OSP 2003, nr 9, poz. 115.
 • 24. Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 24 marca 2004 r. w spr. IV CK 108/03 OSNC 2005 nr 4, poz. 65 Opinia prawna J. Jodłowskiego, Problem osobowości prawnej Kościoła Rzymsko Katolickiego i jego jednostek; zbiory prywatne autora.
 • 25. Opinia prawna A. Rozmarynowicza, Osobowość prawna Kościoła w PRL; zbiory prywatne autora.
Notes
PL
Pełny tekst artykułu umieszczono za zgodą wydawcy. Tekst ten jest również dostępny w internecie na stronie Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-f4b8db4d-9129-4be7-bcfc-21f44d992ae1
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.