PL EN


2013 | 23 | 68-80
Article title

Aktywność samorządu terytorialnego w budowaniu gospodarki opartej na wiedzy

Authors
Content
Title variants
EN
The Activity of Local Government in Building a Knowledge-based Economy
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
W artykule wyjaśnia się pojęcie gospodarki opartej na wiedzy i rolę samorządu terytorialnego w procesie jej budowania. Przyjmuje się, że reorientacja gospodarki przebiega etapami, a regiony w trakcie rozwoju przechodzą od wzrostu surowco- i pracochłonnego przez kapitałochłonny do zaawansowanego technologicznie wzrostu opartego na wiedzy. Gospodarka oparta na wiedzy rozumiana jest jako powstała w wyniku tworzenia, przekazywania i wdrażania wiedzy. Wspieranie nowej gospodarki, w której kluczową rolę odgrywa wiedza, staje się ogromnym wyzwaniem dla samorządów, których celem jest osiągnięcie wysokiego poziomu rozwoju oraz konkurencyjności. Badaniem obejmuje się wybrane jednostki samorządu terytorialnego. Celami artykułu są wyjaśnienie pojęć związanych z samorządem terytorialnym i gospodarką opartą na wiedzy oraz identyfikacja działań jednostek samorządu terytorialnego w zakresie budowania gospodarki opartej na wiedzy. Analizie poddane zostaną przykłady działań jednostek samorządu terytorialnego sprzyjające tworzeniu się i rozprzestrzenianiu wiedzy.
Contributors
author
 • Katedra Ekonomiki Przestrzennej i Środowiskowej, Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
References
 • Brezdeń, P., Spallek, W. (2012). Kondycja finansowa samorządu terytorialnego w Polsce jako czynnik stymulujący innowacyjność gospodarki. Prace Komisji Geografii Przemysłu Polskiego Towarzystwa Geograficznego, 20, 183–197.
 • Chmielnicki, P. (2005). Świadczenie usług przez samorząd terytorialny w Polsce. Zagadnienia ustrojowo- prawne. Warszawa: Municipium.
 • Dahlman, C., Andersson, T. (eds.) (2000). Korea and the Knowledge-based Economy. Making the Tran- sition. Information Society. World Bank Institute, OECD.
 • Domański, R. (2005). Model ewolucyjnego rozwoju miast i regionów. W: F. Kuźnik (red.), Studia regionalne w Polsce. Teoria, polityka, projektowanie. Katowice: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Katowicach.
 • Domański, R., Marciniak, A. (2003). Sieciowe koncepcje gospodarki miast i regionów. Studia KPZK PAN, 113.
 • Fazlagić, A. (2005). Pomiar niemierzalnego, czyli praca twórcza w perspektywie stu lat tayloryzmu. W: K. Rogoziński (red.), Marketing usług profesjonalnych. Jakość usług profesjonalnych. Materiały konferencyjne. T. 2. Poznań: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej.
 • Gaczek, W.M. (2005). Innowacyjność jako czynnik podnoszenia konkurencyjności gospodarki regionu. W: W.M. Gaczek (red.), Innowacje w rozwoju regionu. Poznań: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Poznaniu.
 • Knowledge for Development (K4D). (2012). Pozyskano z: http://web.worldbank.org/WBSITE/ EXTER NAL/WBI/WBIPRO-GRAMS//0,,contentMDK:20269026~menuPK:461205~pagePK:64156158~ piPK:64152884~theSitePK:461198,00.html#Knowledge (dostęp 27.10.2012).
 • Kożuch, B., Kożuch, A. (2011). Usługi publiczne, organizacja i zarządzanie. Kraków: Instytut Spraw Publicznych Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie.
 • Kukliński, A. (red.) (2003). Gospodarka oparta na wiedzy. Perspektywy Banku Światowego. Warszawa: Biuro Banku Światowego w Polsce, Komitet Badań Naukowych.
 • Markowski, T. (2008). Teoretyczne podstawy rozwoju lokalnego i regionalnego. W: Z. Strzelecki (red.), Gospodarka regionalna i lokalna. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 • Miszczuk, A., Miszczuk, M., Żuk, K. (2007). Gospodarka samorządu terytorialnego. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 • MRR (2012). Szczegółowy opis priorytetów Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007–2013. Warszawa.
 • Nowakowska, A. (2011). Regionalny wymiar procesów innowacji. Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego.
 • OECD (1996). The Knowledge-Based Economy. Paris.
 • Pangsy-Kania, S. (2007). Polityka innowacyjna państwa a narodowa strategia konkurencyjnego rozwoju. Gdańsk: Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego.
 • Wojciechowski, E. (2012). Zarządzanie publiczne. Warszawa: Difin.
 • Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie (2010). PO KL 2007–2013 dla Jednostek Samorządu Terytorialnego.
 • Budowa Wielkopolskiego Systemu Innowacji, http://bwsi-wielkopolska.pl/Page.aspx?v=3&se=2&sse= 9&aid=291 (dostęp 12.11.2012)
 • Drawskie Strony Internetowe, http://www.dsi.net.pl/content/view/5471/101/ (dostęp 12.11.2012)
 • Portal Innowacji, http://www.pi.gov.pl/Finanse/chapter_94603.asp (dostęp 12.11.2012)
 • Powiatowy Urząd Pracy w Jędrzejowie http://www.pupjedrzejow.pl/pl/67522/0/Poddzialanie_6.1.1_3_ kroki_do_zatrudnienia.html (dostęp 12. 11.2012)
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-f4c43891-187c-4343-a917-489329a7c674
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.