PL EN


2017 | 1(1) | 9-30
Article title

TACTICS OF CARRYING OUT FORENSIC-PROCEDURAL ACTIVITIES AT THE SCENE OF ROAD ACCIDENT

Content
Title variants
PL
TAKTYKA PRZEPROWADZANIA CZYNNOŚCI PROCESOWO-KRYMINALISTYCZNYCH NA MIEJSCU WYPADKU DROGOWEGO
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
W tym roku mija 20 lat od chwili opublikowania pracy śp. Prof. Stanisława Pikulskiego pt. „Podstawowe zagadnienia taktyki kryminalistycznej”. Już we wstępie do tego podręcznika, który należy do kanonu lektur każdego kryminalistyka, Autor słusznie przypisał taktyce kryminalistycznej istotną rolę w zwalczaniu przestępczości, zwłaszcza w bezpośrednim wykrywaniu sprawców, a znajomość jej reguł określił trafnie jako niezbędną do wykonywania czynności kryminalistycznych w codziennym działaniu przez policjanta, prokuratora i sędziego (Pikulski 1997, s. 9). Wydaje się, że można byłoby w tych rozważaniach pójść o krok dalej i stwierdzić, że znajomością tych reguł powinien legitymować się również biegły, aby swą funkcję pomocnika procesowego wypełniać prawidłowo. Aby móc się wywiązać ze swego zadania – bez względu na to czy jest to uczestnictwo w czynności procesowo-kryminalistycznej czy wykonanie ekspertyzy - powinien w tym zakresie ściśle współpracować z organami procesowymi prowadzącymi postępowanie, a te z kolei z biegłym. Przygotowanie policjanta, prokuratora i sędziego do prowadzenia i rozstrzygania spraw o przestępstwa drogowe powinno obejmować znajomość metod postępowania mających również doprowadzić do ustalenia okoliczności zderzenia pojazdów, potrącenia pieszego. Każdy etap postępowania począwszy od pierwszej czynności, którą najczęściej są oględziny miejsca wypadku, poprzez przesłuchania świadków i podejrzanego (podejrzanych), formułowanie zadań zleconych biegłym, a następnie ich ocena, eksperymenty aż po określenie rodzaju popełnionych naruszeń wymaga od organów procesowych nie tylko znajomości przepisów obowiązującego prawa, ale również wiedzy w jaki sposób wykorzystać wiedzę o ujawnionych i zabezpieczonych śladach.
EN
This year marks the 20th anniversary of the publication of the work of the late Prof. Stanisław Pikulski titled The Basic Problems of the Criminalistic Tactics. Already in the introduction to this textbook, which belongs to the canon of required reading for each criminalistic, the Author has rightly attributed to the forensic tactics a vital role in combating crime, especially in the direct identification of offenders and he has rightly described the knowledge of its rules as necessary to perform criminalistic activities in daily tasks undertaken by the policeman, prosecutor and judge1. It seems that following this deliberation one could take one step further and state that also court appointed experts should have the expertise in application of the rules of the criminalistic tactics to correctly fulfill their role of an assistant in legal proceedings. In order to successfully carry out their task, be it a participation in the legal-criminalistic proceedings or preparing an expert opinion, the court appointed expert should closely cooperate in this matter with judicial authorities carrying out the proceedings and vice versa. Training of a policeman, prosecutor and judge to consider and determine the case of traffic offence should comprise the knowledge of methods, which would also lead to an identification of circumstances of vehicles collision, knocking down of a pedestrian. Each stage of proceedings, starting from the first action, which usually is the inspection of the accident scene, followed by the interrogation of witnesses and a suspect (suspects), defining the tasks assigned to the court appointed experts and then their assessment, conducting experiments and lastly determining the type of committed infringement, demands that the judicial authorities not only have the knowledge of the binding provisions of law, but also the know-how to use information about revealed and secured traces.
Year
Issue
Pages
9-30
Physical description
Dates
published
2017-06
Contributors
  • Pracownia Kryminalistyki w Jędrzejowie / Polska
References
  • 1. POLONY J., 1978. Wypadki drogowe. Problematyka kryminalistyczna, Warszawa.
  • 2. PIKULSKI S., 1997. Podstawowe zagadnienia taktyki kryminalistycznej, Białystok.
  • 3. SEHN J., 1956. Dowód z biegłych w postępowaniu karnym, Nowe Prawo 3/1956.
  • 4. WOŹNIA K., MOSKAŁA A., URBANIK A., 2009. Przestrzenna rekonstrukcja złamań na podstawie pośmiertnego badania TK, jako element procesu rekonstrukcji wypadku drogowego, Paragraf na drodze 10/2009.
  • 5. ZAFON C.R., 2011. Pałac Północy, Wydawnictwo Muza S.A.
  • 6. ŻABA C., Obrażenia zderzakowe w postaci podbiegnięć krwawych ær—dmi«æniowych przykostnych w mięśniach kończyn dolnych, Archiwum Medycyny Sądowej i Kryminologii t. 48, nr 1/1998.
  • 7. ŻOŁNA M.M., 2016. Kryminalistyczna problematyka ustalenia osoby kierującej pojazdem [w] Przestępczość. Dowody, Prawo. Księga jubileuszowa Prof. Bronisława Młodziejowskiego, J. Moszczyński, D. Sołodov, I. Sołtyszewski (red.), Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
2543-7097
e-ISSN
2544-9478
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-f4c9295f-3a00-49df-bc74-d7150cba6e97
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.