PL EN


2016 | 19 | 2 | 257-296
Article title

Zmiana tożsamości w kontekście edukacyjnym: badania podłużne uczniów szkół ponadgimnazjalnych

Content
Title variants
EN
Identity change in the educational context: A longitudinal study of upper-secondary school students
Languages of publication
PL EN
Abstracts
PL
W artykule zaprezentowano wyniki badania dotyczącego zmian tożsamości w okresie późnej adolescencji. W badaniu wzięli udział uczniowie trzech rodzajów szkół ponadgimnazjalnych: zasadniczych szkół zawodowych, techników i liceów. Pomiar przeprowadzono 5-krotnie – w trzech kolejnych latach 2012/2013, 2013/2014 i 2014/2015. Pierwszy pomiar został dokonany w pierwszym semestrze nauki w klasie pierwszej (średni wiek uczniów 16 lat), a pomiar piąty – w pierwszym semestrze klasy trzeciej (średni wiek uczniów 18 lat). We wszystkich pięciu pomiarach udział wzięło 118 uczniów (38% próby wyjściowej; n = 310). Narzędziem badawczym była Skala Wymiarów Rozwoju Tożsamości DIDS/PL. W grupie uczniów liceów zaobserwowano w ciągu 2,5 roku nauki wzrost eksploracji adaptacyjnej (wszerz i w głąb) i wzrost siły zobowiązań. Natomiast wśród uczniów szkół o profilu zawodowym, zwłaszcza zasadniczych szkół zawodowych, wystąpiły zmiany regresywne, takie jak spadek eksploracji adaptacyjnej, spadek zobowiązań, wzrost trudności z uformowaniem tożsamości (wzrost eksploracji ruminacyjnej). Wyniki potwierdziły, że odmienne ścieżki edukacji mogą wiązać się z różnicami pod względem zmian tożsamości uczniów w okresie adolescencji.
EN
In the article we present the results of a study devoted to identity changes in late adolescence. The participants were students of three types of upper-secondary schools: basic vocational schools, technical upper-secondary schools, and general upper-secondary schools. Measurement was performed five times, in three consecutive years: 2012/2013, 2013/2014, and 2014/2015. The first measurement was carried out in the first semester of the first grade (students’ mean age: 16 years; n = 310), and the fifth measurement was performed during the first semester of the third grade (students’ mean age: 18 years). The number of students who took part in all five measurements was 118 (38% of the initial sample of n = 310). The instrument we used was the Dimensions of Identity Development Scale (DIDS/PL; Brzezińska & Piotrowski, 2010; Luyckx, Schwartz, Berzonsky et al., 2008). In the group of general upper-secondary school students, we observed an increase in adaptive exploration (in breadth and in depth) as well as an increase in the strength of commitments over the 2.5 years of schooling. Among students of vocational schools, especially basic vocational schools, we observed regressive changes, such as a decrease in adaptive exploration, a decrease in commitments, an increase in the experienced difficulties with identity formation (an increase in ruminative exploration). The results confirmed that different educational paths may involve differences in terms of the changes taking place in students’ identity in the period of adolescence.
Year
Volume
19
Issue
2
Pages
257-296
Physical description
Contributors
  • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu Instytut Psychologii
  • SWPSUniwersytet Humanistycznospołeczny Wydział Zamiejscowy w Poznaniu Instytut Psychologii
References
Document Type
Publication order reference
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-f4d5fdef-1f8c-4556-82d7-11f2e8a0b7e4
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.