PL EN


Journal
2016 | 11 | 57-68
Article title

Dom i grób. Pozostałości osadnictwa „późnowstęgowego” ze stanowiska Sikorowo 29, gm. Inowrocław

Content
Title variants
EN
A house and a grave. Remains of the late Linear Pottery settlement from Sikorowo, site 29, Inowrocław commune
Languages of publication
PL
Abstracts
EN
Authors of the article would like to present the discovery of a fragment of a settlement and a grave of the late Linear Pottery culture from Sikorowo, site 20, Inowrocław commune, Cuiavia region. The grave, or rather its equipment, is particularly interesting, as it allows us to carry out detailed chronological and chorological analyses.
Journal
Year
Volume
11
Pages
57-68
Physical description
Contributors
 • Instytut Archeologii Uniwersytetu Łódzkiego
 • Zespół Kinetyki Reakcji Heterogenicznych Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków
author
 • Pracownia Geologii Uniwersytetu Łódzkiego
 • Instytut Archeologii Uniwersytetu Łódzkiego
References
 • Balcer B. 2012. Budownictwo mieszkalne i gospodarcze w neolicie ziem Polski. Warszawa: Wydawnictwo Instytutu Archeologii i Etnologii Polskiej Akademii Nauk.
 • Birkenhagen B. 2003. Studien zum Siedlungswesen der westlichen Linearbandkeramik (= Saarbrücker Beiträge zur Altertumskunde 75). Bonn: Habelt.
 • Czarniak K. 2012. Młodsze kultury cyklu naddunajskiego w Polsce południowo-zachodniej. Szczecin: Wydawnictwo Mediatour.
 • Czerniak L. 1980. Rozwój społeczeństw kultury późnej ceramiki wstęgowej na Kujawach (= Uniwersytet im. Adama Mickiewicza. Seria Archeologia 16). Poznań: Uniwersytet im. Adama Mickiewicza.
 • Czerniak L. 1989. Teoretyczne problemy archeologicznej systematyki kulturowej. Przykład badań nad zróżnicowaniem cech technologicznych ceramiki kultur z kręgu naddunajskiego, W: A. Cofta Broniewska (red.), Kujawskie przyczynki do badań nad neolitem Europy (= Źródła do studiów nad Prahistorią Kujaw 6). Poznań: Uniwersytet im. Adama Mickiewicza, 33-76.
 • Czerniak L . 1994. Wczesny i środkowy okres neolitu na Kujawach 5400-3650 p.n.e. Poznań: Instytut Archeologii i Etnologii PAN.
 • Czerniak L. 2012. After the LBK. Communities of 5th Millennium BC in North-Central Europe. W: R. Gleser, V. Becker (red.), Mitteleuropa im 5. Jahrtausend vor Christus. Berlin: Lit Verlag, 151-174.
 • Czubla P. 2001. Eratyki fennoskandzkie w utworach czwartorzędowych Polski środkowej i ich znaczenie stratygraficzne (= Acta Geographica Lodziensia 80). Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego.
 • Friederich S. 2012. Siedlungs- und Landschaftsarchäologie zwischen Heilbronn und der schäischen Alb. Eine Fallstudie für das Mittelneolithikum – mit einem Ausblick auf Mitteldeutschland. W: R. Gleser, V. Becker (red.), Mitteleuropa im 5. Jahrtausend vor Christus. Berlin: Lit Verlag, 267-290.
 • Grygiel R. 2004. Neolit i początki brązu w rejonie Brześcia Kujawskiego i Osłonek. Tom I. Wczesny neolit. Kultura ceramiki wstęgowej rytej 1. Łódź: Fundacja Badań Archeologicznych Imienia Profesora Konrada Jażdżewskiego, Muzeum Archeologiczne i Etnograficzne w Łodzi.
 • Grygiel R. 2008. Neolit i początki brązu w rejonie Brześcia Kujawskiego i Osłonek. Tom I. Środkowy neolit. Grupa brzesko-kujawska kultury lendzielskiej 2. Łódź: Fundacja Badań Archeologicznych Imienia Profesora Konrada Jażdżewskiego, Muzeum Archeologiczne i Etnograficzne w Łodzi.
 • Heumüller M. 2012. Schmuch als Zeichen weit gespannter und lang andauerender Kommunikationsräume im 5. und frühen 4. Jahrtausend. W: R. Gleser, V. Becker (red.), Mitteleuropa im 5. Jahrtausend vor Christus. Berlin: Lit Verlag, 359-387.
 • Janák V. 2007. Lengyel-Kultur in Oberschlesien. W: J.K. Kozłowski, P. Raczky (red.), The Lengyel, Polgár and related cultures in the Middle/Late Neolithic in Central Europe. Kraków: The Polish Academy of Arts and Sciences Kraków, Institute of Archaeological Sciences Budapest, 217-232.
 • Kabaciński J. 2010. Przemiany wytwórczości krzemieniarskiej społeczności kultur wstęgowych strefy wielkodolinnej Niżu Polskiego. Poznań: Instytut Archeologii i Etnologii PAN.
 • Kaczanowska M., Kozłowski J.K. 2006. Grupa samborzecko-opatowska. W: M. Kaczanowska (red.), Dziedzictwo cywi¬lizacji naddunajskich: Małopolska na przełomie epoki kamienia i miedzi (= Biblioteka Muzeum Archeologicznego w Krakowie 1). Kraków: Muzeum Archeologiczne w Krakowie.
 • Kadrow S., Zakościelna A. 2000. An outline of the evolution of Danubian cultures in Małopolska and Western Ukraine. Baltic-Pontic Studies 9, 187-255.
 • Krystek M., Młodecka H., Polański K., Szydłowski M. 2011. Neolityczne narzędzia z metabazytów typu Jizerské Hory (Masyw Czeski) na obszarze Polski. Biuletyn Państwowego Instytutu Geologicznego 444, 113-124.
 • Lasota-Moskalewska A. 1997. Podstawy archeozoologii. Szczątki ssaków. Warszawa: PWN.
 • Pyzel J. 2010. Historia osadnictwa społeczności kultury ceramiki wstęgowej rytej na Kujawach (= Gdańskie Studia Archeologiczne. Seria Monografie 1). Gdańsk: Instytut Archeologii Uniwersytetu Gdańskiego.
 • Rzepecki S. 2014. Neighbours. The tanathology of the Middle Neolithic societies in Kuyavia (ca 4400–3650 BC). Sprawozdania Archeologiczne 67, 277-300.
 • Stäuble H. 2005. Häuser und absolute Datierung der Ältesten Bandkeramik (= Universitätsforschungen zur prähistorischen Archäologie 117). Bonn: Habelt.
 • Veit U. 1995. Studien zum Problem der Siedlungsbestattung im europäischen Neolithikum (= Tübinger Schriften zur Ur-und Frügeschichtlichen Archäologie 1). Münster: Waxmann.
 • Wolf-Schuler A. 2009. Untersuchungen zur Chronologie und strukturellen Entwicklung der Kultur mit Stichbandkeramik (= Universitätsforschungen zur prähistorischen Archäologie 171), Bonn: Habelt.
 • Wilhelm-Schramm M. 2009. Das Totenritual del Linearbandkeramik östlich des Rheins (= Urgeschichtliche Studien 3). Remshalden: Verlag Bernhard Albert Greiner.
 • Zápotocká M. 1998. Bestattungsritus des böhmischen Neolithikums (5500-4200 B.C.). Praha: Archäologisches Institut der Akademie der Wissenschaften der Tschechischen Republik.
 • Zápotocká M. 2007. Die Entstehung und Ausbreitung der Kultur mit Stichbandkeramik in Mitteleuropa. W: J.K. Kozłowski, P. Raczky (red.), The Lengyel, Polgár and related cultures in the Middle/Late Neolithic in Central Europe. Kraków: The Polish Academy of Arts and Sciences Kraków, Institute of Archaeological Sciences Budapest, 199-215.
 • Żórawski S. 2016. Wprowadzenie. W: S. Żórawski (red.), Opracowanie wyników ratowniczych badań archeologicznych przeprowadzonych w 2015 r. na stanowisku nr 29 w Sikorowie, gm. Inowrocław, pow. inowrocławski. AZP 45-40/223 (Maszynopis w archiwum Narodowego Instytutu Dziedzictwa w Warszawie), 5.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-f4e3598c-c02d-49cb-8845-a114e396bdc7
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.