PL EN


Journal
2020 | 16 | 1 | 61-74
Article title

Delineating the influence of boardroom gender diversity on corporate social responsibility, financial performance, and reputation

Selected contents from this journal
Title variants
PL
Wpływ zróżnicowania płci członków zarządu na odpowiedzialność społeczną, wyniki finansowe i reputację firmy
Languages of publication
EN
Abstracts
EN
Background: The current study reveals the effectiveness of gender diversity in the boardroom and considers its impact on a firm’s corporate social responsibility, financial performance and reputation, which leads towards business sustainability. The study is based on stakeholder theory assumptions which state that female directors play a vital role in board diversification. Methodology: 100 index firms listed on the Pakistan Stock Exchange were chosen as a sample size. The firm’s financial performance was measured by using three proxies in order to get robust results. Panel data of 6 years from 2010 to 2015 was applied for data analysis. The data was analyzed by applying the Fixed-Random OLS regression, which revealed that gender diversity in the boardroom has no significant relationship with corporate social responsibility (CSR), financial performance, and the reputation of a firm. Results: Study results revealed that HODI mitigates corporate social responsibility activity. According to the Fixed-Random Regression results, PW has no significant impact on shareholder return. Sales and ROA have a significant positive relationship with SHR. Conclusions: There is a negative relationship between boardroom gender diversity and a firm’s financial performance. Females in boardrooms either cause negative effects or have no impact on the firm’s financial performance. Similarly, there is no significant relationship between the presence of women in boardrooms and a firm’s reputation.
PL
Wstęp: Obecne badania ujawniają efektywność dla firmy wynikającą ze zróżnicowania płciowego członków zarządu oraz na społeczną odpowiedzialność tej firmy, jak również jej wyniki finansowe i reputację, co prowadzi do zrównoważonego rozwoju biznesowego firmy. W pracy poddano analizie wpływ udziału żeńskich członków zarządu na dywersyfikację działań firmy. Metody: Jako próbę losową wybrano 100 firm umieszczonych na liście giełdy pakistańskiej. Wyniki finansowe były mierzone przy pomocy trzech wskaźników w celu uzyskania bardziej dokładnych wyników. Dane do analizy pobrano za okres od roku 2010 do 2015. Uzyskane dane zostały poddane analizie regresji Fixed-Random OLS, która wykazała brak wpływu zróżnicowania płci członków zarządu na społeczną odpowiedzialność (CSR), wyniki finansowe oraz reputację firmy. Wyniki: Uzyskane wyniki pokazują, że HODI łagodzi aktywność związaną ze społeczną odpowiedzialność. Zgodnie z wynikami przeprowadzonej analizy regresji, PW nie ma istotnego wpływu na zyski finansowe udziałowców. Sprzedaż oraz ROA wykazały pozytywną korelację z SHR. Wnioski: Uzyskano negatywną korelację pomiędzy zróżnicowaniem płciowym członków zarządu a wynikami finansowymi firmy. Obecność kobiet w zarządzie albo miała negatywny wpływ albo nie miała wpływu na wyniki finansowe firmy. Podobnie, nie zaobserwowano istotnej zależności pomiędzy obecnością kobiet w zarządzenie a firmą.
Journal
Year
Volume
16
Issue
1
Pages
61-74
Physical description
Contributors
author
  • Business School, Hohai University, Nanjing, Jiangsu, PR China
  • Business School, Hohai University, Nanjing, Jiangsu, PR China
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-f4e7d149-3cef-4f1c-9b48-5a6e46e203a7
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.