PL EN


2015 | 25 | 221-228
Article title

Funkcja wiary w cudach biblijnych

Authors
Content
Title variants
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Celem artykułu było omówienie relacji cudów Jezusa do wiary. Postawiono tezę: czy cud może doprowadzić do zaistnienia wiary, czy wiara jest uprzednia w stosunku do cudu? W punkcie pierwszym omówiono kwestię potrzeby zaistnienia wiary uprzedniej, która stoi u podstaw zrozumienia cudów Jezusa. Aby zrozumieć działalność taumaturgiczną, która jest zapodmiotowana w Nim, trzeba posiadać przynajmniej wstępne rozumienie wymiaru zbawczego cudu. Następnie podjęto temat cudu, który jest wezwaniem do wiary. W cudzie-znaku Bóg manifestuje swoją obecność; objawia się On w celach zbawczych człowieka. Stąd cud jest ofertą skierowaną do człowieka. Boża oferta ujawnia się dyskretnie, stąd człowiek musi być „wyczulony” na Jego znaki by je w właściwie przyjąć i odczytać. W cudach Jezusowych ujawnia się także wymiar łaski. Łaska pełni rolę przygotowawczą wobec decyzji wiary. Łaska Boża oświeca rozum, aby właściwie rozpoznać treść cudu. Na końcu rozważań omówiona została problematyka relacji cudu do Objawienia. W dawniejszej apologetyce, cuda Jezusa stanowiły argument dowodowy na pewność Objawienia. Współczesna teologia fundamentalna dostrzega w cudzie znak Bożego wezwania do wiary. Dlatego cuda Jezusa stanowiąc część Objawienia, objaśniają je i objawiają apel Boży wyrażony w taumaturgii Jezusa. W tego rodzaju ujęciu cudów Jezusa nie dochodzi do przekreślenia jego funkcji motywacyjnej, wręcz przeciwnie, funkcja motywacyjna cudu zostaje wzmocniona i ubogacona, chociaż ze strony adresata cudu (człowieka) potrzebny jest pewien wysiłek, aby odczytać ten znak Boga.
EN
This paper aimed at discussing the relation of the miracles of Jesus to faith. A thesis has been proposed: can a miracle lead to faith or is faith prior to a miracle? In the first section, a question of the need for existence of prior faith, which is the basis of understanding the miracles of Jesus, has been discussed. In order to understand the thaumaturgic activity, which is subjected to Him, one must have at least initial understanding of the salvific dimension of a miracle. Next, an issue of miracle, which is a call for faith, has been raised. In a miracle / sign, God manifests His presence; He reveals for the purposes of saving the man. Hence, a miracle is an offer addressed towards the man. The God’s offer reveals discretely, hence the man must be “sensitive” to His signs to properly receive and read them. In the miracles of Jesus, a dimension of grace is also revealed. The grace plays a preparatory roles to the decision of faith. The God’s grace enlightens the mind to properly recognise the content of a miracle. At the end of these considerations, problems of the relation of a miracle to the Revelation have been discussed. In older apologetics, the miracles of Jesus were an evidential argument for the certainty of the Revelation. Modern fundamental theology sees in a miracle a sign of the God’s call for faith. Therefore, the miracles of Jesus, being part of the Revelation, explain it and reveal the God’s call expressed in the thaumaturgy of Jesus. In this type of approach to the miracles of Jesus, their motivational function is not wiped out; quite the opposite, the motivational function of a miracle is being strengthened and enriched, although an effort is required from the addressee of a miracle (man) to read this sign of God.
Keywords
PL
cud   wiara   objawienie  
EN
Year
Issue
25
Pages
221-228
Physical description
References
  • Adam K., Jezus Chrystus, Poznań 1936.
  • Chojnacki Grzegorz, Problem zaniechania sztucznego przedłużania życia we współcze-snym niemieckim dyskursie ekumenicznym, „Studia Oecumenica” 13 (2013), s. 275-280.
  • Concelmann H., Die Mitte der Zeit. Studien zur Theologie des Lukas, wyd. 2, Tübingen 1962.
  • George A., Les miracles de Jesus dans la tradition synoptique, „Lumen Vitae” 33 (1957), s. 7-24.
  • Grzechowiak S., Semejologiczna koncepcja wiarygodności i apologetyki w ujęciu E. Mazura, „Roczniki Teologiczno-Kanoniczne” 18 (1971), z. 1, s. 53-72.
  • Rahner K., Grundkurs des Glaubens, Freiburg-Basel-Wien 1977.
  • Rusecki M., Funkcje cudu jako znaku, „Roczniki Teologiczno-Kanoniczne 27 (1980), z. 2, s. 51-70.
  • Rusecki M., Traktat o cudzie, Lublin 2006.
  • Schürmann H., Jo 6,51c – ein Schlüssel zur jahannischen Brotrede, „Biblische Zeitung” 2 (1958), s. 244-262.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-f4e9ed36-50ab-423c-8f5f-d0875b0a8a97
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.