PL EN


2017 | 93(149) | 253-278
Article title

The relevance of segment reports – measurement methodology

Authors
Content
Title variants
PL
Przydatność sprawozdań według segmentów – metodyka pomiaru
Languages of publication
EN
Abstracts
EN
The segment report is one of the areas of financial statements, and it obliges a company to provide information about the economic situation in each of its activity areas. The article evaluates the change of segment reporting standards from IAS14R to IFRS8 in the context of feature relevance. It presents the construction of a measure which allows the relevance of segment disclosures to be determined. The created measure was used to study periodical reports published by companies listed on the main market of the Warsaw Stock Exchange from three reporting periods – 2008, 2009 and 2013. Based on the research results, it was found that the change of segment reporting standards from IAS14R to IFRS8 in the context of relevance was legitimate.
PL
Sprawozdanie według segmentów stanowi jedną z części sprawozdania finansowego i wymaga od jednostki, aby ta zaprezentowała syntetycznie sytuację ekonomiczną każdego z obszarów prowadzonej przez nią działalności. W artykule dokonuje się oceny zasadności zmiany standardów sprawozdawczości według segmentów z MSR 14R na MSSF 8 w kontekście cechy przydatności. Prezentuje się konstrukcję miernika pozwalającego na określenie poziomu realizacji danej cechy w oparciu o ujawnione informacje o segmentach. Badaniu z wykorzystaniem stworzonego miernika poddano raporty okresowe spółek notowanych na rynku podstawowym Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie za trzy okresy sprawozdawcze – 2008, 2009 oraz 2013. Na podstawie uzyskanych wyników badań stwierdzono, że zmiana standardów sprawozdawczości według segmentów z MSR 14R na MSSF S8 w kontekście realizacji cechy przydatności była zasadna.
Contributors
  • Mikołaj Kopernik University in Toruń, Faculty of Economic Sciences and Management, Department of Accounting
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-f4eaaa14-f411-4a33-a1dc-c8c2b8fed6a4
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.