PL EN


2017 | 4(93) | 39-49
Article title

Przedawnienie roszczenia zakładu ubezpieczeń z regresu nietypowego w ubezpieczeniu odpowiedzialności cywilnej posiadacza pojazdu mechanicznego

Title variants
EN
Limitation of Insurance Undertaking's Claim under Non-Standard Recourse in Motor Liability Insurance
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Zgodnie z art. 43 ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych zakład ubezpieczeń może dochodzić zwrotu wypłaconego odszkodowania nie od sprawcy będącego osobą trzecią, lecz od ubezpieczonego w zakresie odpowiedzialności cywilnej. Roszczenie to, określane jako regres nietypowy, nie powstaje w wyniku przejścia na zakład ubezpieczeń roszczenia poszkodowanego wobec ubezpieczonego – kierującego pojazdem mechanicznym, ani nie przysługuje na podstawie stosunku ubezpieczenia. Roszczenie z regresu nietypowego zostało przyznane zakładowi ubezpieczeń na mocy przepisu szczególnego. Ponieważ wspomniany art. 43 ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych, jako przepis szczególny, nie określa ani nie odwołuje się do żadnego unormowania dotyczącego terminu przedawnienia takiego roszczenia, uznać należy, że roszczenie to przedawnia się w ogólnym terminie przedawnienia z art. 118 kodeksu cywilnego.
EN
In accordance with article 43 of the Act on Compulsory Insurance, the Insurance Guarantee Fund and the Polish Motor Insurers' Bureau the insurance company can claim the refund of compensation not from the perpetrator being the third party, but from the person insured against civil liability. This claim, referred to as a non-standard recourse, neither arises as a result of the transition to the insurance company of the victim's claim against the insured vehicle driver nor applies on the basis of the insurance relation. The claim under the non-standard recourse has been granted to the insurance undertaking under a specific provision. Because the above-mentioned article 43 the Compulsory Insurance Act, as a special provision, does not either specify or refer to any regulation related to the limitation period for such a claim, it is the general limitation period subject to the article 118 of the Civil Code which is applied.
Year
Volume
Pages
39-49
Physical description
Contributors
  • Doktorant na Uniwersytecie Wrocławskim
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-f4ec1efa-b026-47d4-8fec-2e872643c025
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.