PL EN


2015 | 7(43) | 2 | 23-38
Article title

Teoria wielostronnego kształcenia osobowości podstawą sytuacji edukacyjnych z informatyki w gimnazjum

Title variants
EN
Theory Multilateral Education of Personality Based on Educationally Situations of Computer Science Learning in Junior High School
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Artykuł prezentuje podstawy procesu kształcenia informatycznego dla III etapu edukacyjnego w świetle teorii wielostronnego kształcenia osobowości i sytuacji edukacyjnych, które mogą stanowić fundament w procesie jego realizacji. Teoria ta, opierając się na złożonym procesie rozwoju człowieka, dokonującym się pod wpływem kształcenia, traktuje wychowanka i jego osobowość jako harmonijną całość, której kształcenie następuje poprzez rozbudzanie i rozwijanie zdolności poznawczych, motywacji i życia uczuciowego oraz zdolności do twórczej działalności praktycznej. Efektem takiego procesu nauczania-uczenia się jest spójnie ukształtowana osobowość ucznia, gotowa na wybór i przyswajanie dostępnych informacji, jak i rozwiązywanie zagadnień teoretycznych i praktycznych, a zarazem przeżywająca treści naukowe, społeczne, moralne i estetyczne oraz biorąca czynny udział w przekształcaniu otaczającej rzeczywistości.
Article presents the theoretical foundations of computer education process for the third stage of education in the light of the theory multilateral education of personality and educationally situations that can be the foundation in the process of computer science learning. This theory is based on the complex process of human development, maked under the influence of education with treats juvenile and his personality as a harmonious whole, which education takes through the awakening and development of cognitive skills, motivation and emotional life and the ability to creative practical activity. The result of such a process of teaching-learning is consistently shaped the personality of the student, ready for selection and assimilation of available information and solving theoretical and practical problems, surviving scientific content, social, moral, and aesthetic and taking an active part in the transformation of the surrounding reality.
Year
Volume
Issue
2
Pages
23-38
Physical description
Contributors
 • Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Chełmie
References
 • Bereźnicki F.: Dydaktyka kształcenia ogólnego, Kraków: Oficyna Wydawnicza „Impuls” 2004.
 • Chałas K.: Wychowanie ku wartościom. Elementy teorii i praktyki, t. I: Godność, wolność, odpowiedzialność, tolerancja, Lublin−Kielce: Wydawnictwo Jedność 2003.
 • Dewey J.: Jak myślimy, Lwów−Warszawa: Książnica-Atlas [b.r.w.].
 • Fleming E.: Unowocześnienie systemu dydaktycznego, Warszawa: WSiP 1974.
 • Juszczyk S.: Koncepcje nauczania informatyki i technologii informacyjnej, w: S. Juszczyk, J. Janczyk, D. Morańska, M. Musioł, Dydaktyka informatyki i technologii informacyjnej, Toruń: Wydawnictwo Adam Marszałek 2004.
 • Ledzińska M., Czerniawska E.: Psychologia nauczania. Ujęcie poznawcze, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN 2011.
 • Makles B.: Komunikacja jako problem badawczy dydaktyki, w: J. Półturzycki, E.A. Wesołowska (red.), Współczesne kierunki modernizacji dydaktyki, Toruń 1993.
 • Niemierko B.: Pomiar wyników kształcenia, Warszawa: Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne 2000.
 • Niemierko B.: Kształcenie szkolne. Podręcznik skutecznej dydaktyki, Warszawa: Wydawnictwo Akademickie i Profesjonalne 2007.
 • Niemierko B.: Diagnostyka edukacyjna, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN 2009.
 • Nowak M.: Metodologia pedagogiki między „naukowością/teoretycznością” a „praktycznością”, w: D. Kubinowski, M. Nowak (red.), Metodologia pedagogiki zorientowanej humanistycznie, Kraków: Oficyna Wydawnicza „Impuls” 2006.
 • Okoń W.: Podstawy wykształcenia ogólnego, Warszawa: WSiP 1987.
 • Okoń W.: Wprowadzenie do dydaktyki ogólnej, Warszawa: Wydawnictwo Akademickie „Żak” 2003.
 • Okoń W.: Nowy słownik pedagogiczny, Warszawa: Wydawnictwo Akademickie „Żak” 2004.
 • Sikorski M.: Kompetencje komunikacyjne nauczycieli, „Colloquium Wydziału Nauk Humanistycznych i Społecznych Akademii Marynarki Wojennej” 2(2010).
 • Skibińska M.: Umiejętności informacyjne gimnazjalistów, Toruń: Wydawnictwo Adam Marszałek 2012.
 • Sysło M.M.: Kierunki rozwoju edukacji wspieranej technologią. Nowe technologie w edukacji. Propozycja strategii i planu działania na lata 2014-2020. Dokument przyjęty przez Radę ds. Informatyzacji Edukacji przy Ministrze Edukacji Narodowej, Warszawa 2014.
 • Zaczyński W.P.: Uczenie się przez przeżywanie, Warszawa: WSiP 1990.
Document Type
Publication order reference
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-f4ecc11e-1933-4bae-804d-15706cfba5e6
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.