Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2010 | 1(62) | 55-75

Article title

Poradoznawstwo wobec ogólnej refleksji nad poradnictwem

Authors

Content

Title variants

EN
Counselling studies in light of a general discussion on counselling

Languages of publication

PL

Abstracts

PL
W niniejszym artykule autorka prezentuje teorie poradnictwa, które są reprezentatywne dla refleksji nad poradnictwem w krajach europejskich oraz w Stanach Zjednoczonych. Autorka próbuje również określić specyfikę polskich rozważań poradoznawczych. Polscy badacze poradnictwa traktują poradnictwo jako rodzaj aktywności ludzkiej, który może być opisany nie tylko na gruncie psychologii – jak jest opisywany w wielu krajach – lecz także może być przedmiotem rozważań odrębnej subdyscypliny. Główna różnica pomiędzy polskimi teoriami poradnictwa a teoriami pochodzącymi z innych krajów, zdaniem autorki tekstu, polega na odmiennym podejściu do badań i teorii poradnictwa. W Polsce mają one charakter bardziej ogólny i abstrakcyjny – badania nie są skoncentrowane np. na poradnictwie kariery lub poradnictwie psychologicznym. Polskie teorie poradnictwa mają zatem na uwadze całość procesu/zjawiska, nie skupiają się jedynie na pragmatycznym aspekcie tej działalności. Pragmatyczne podejście zauważalne jest u takich badaczy, jak Corey, McLoad, Nelson-Jones, Savickas i inni. Każda z tych teorii została opisana w artykule.
EN
In this article the author presents counselling theories relevant for the discussion surrounding counselling in Europe and the US. The author also attempts to describe the specifics of Polish counselling studies. Polish researchers in this field treat counselling as a type of activity which can be described not only through psychology – as is the case in many countries – but also as a separate sub-discipline. According to the author the main difference between Polish theories on counselling and those from other countries is a different approach to studies and theory of counselling. In Poland they are more general and abstract – not concentrated on, for example, career counselling or psychological counselling only. Polish theories are therefore interested in the whole process, they are not only concentrated on the pragmatic aspect of this activity. The latter approach can be seen with researchers such as Corey, McLoad, Nelson- Jones, Savickas and others. Each of those theories has been described in the article.

Year

Issue

Pages

55-75

Physical description

Contributors

author
 • Dolnośląska Szkoła Wyższa we Wrocławiu Instytut Pedagogiki ul. Strzegomska 55, 53-611 Wrocław

References

 • Adams J. F. (1962) Problems In Counselling, New York, The McMillan Comp.
 • Bańka A. (1995) Zawodoznawstwo, doradztwo zawodowe, pośrednictwo pracy. Psychologiczne metody i strategie pomocy bezrobotnym. Poznań Print-B.
 • Bauman Z.(2006) Płynna nowoczesność, Kraków, Wydawnictwo Literackie
 • Behrens D., Narrative approaches to career counseling (University of California, Berkeley USA) paper from IAEVG International Conference Careers in Context: New challenges and tasks for guidance and counseling Lisbon 14-16 September 2005
 • Bimrose J.(2006), Gender [w:] Counselling and Psychoteraphy, Feltham C, Horton I., New Delhi SAGE Publications Ltd, London, Thousend Oaks.
 • Brech J. M. (2001), Do Brief Interventions Reduce Waiting Times for Counselling [w:] Reader, P. Miller, S. Palmer (ed.), Counselling. The BACP Counselling, New Delhi SAGE Publications Ltd, London, Thousend Oaks.
 • Campbell T., Chabala T., Sheth G.(2001), Issues Raised in a Counselling Support Group for HIV+ People in Zambia w: Counselling, The BACP Counselling Reader, Milner P., Palmer S. (ed.), New Delhi SAGE Publications Ltd, London, Thousend Oaks.
 • Cohran L. (1997), Career Counseling: A Narrative Approach, SAGE Publications Ltd London, Thousand Oaks, California.
 • Corey G. (2005), Teoria i praktyka poradnictwa i psychoterapii, Wydawnictwo Zysk i S-ka, Poznań.
 • Counselling – The Netherlands, Leonardo Pilot Project No. DE/04/B/F/PP-146146, dostępny na: http://www.mobilint.org/uploads/media/netherlands.pdf, otwarty: 10. 03.2010.
 • Czerkawska A. (2009), Poradnictwo w perspektywie egzystencjalizmu [w:] Kargulowa A. (red.), Poradoznawstwo – kontynuacja dyskursu. Podręcznik akademicki, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 • Drabik-Podgórna V. (2009), Poradnictwo w perspektywie personalizmu dialogicznego [w:] Kargulowa A. (red.), Poradoznawstwo – kontynuacja dyskursu. Podręcznik akademicki, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 • Fabián D. Hlavenka V., Rapoš I. (1987), Základné situácie psychologického poradenstva v praxi [w:] Koščo J. (red.), Poradenska psychologia, Slovenskie Pedagogickie Nakladatelstwo, Bratislava.
 • Feltham C. Horton I. (2006), Counselling and Psychoteraphy, New Delhi SAGE Publications Ltd London, Thousend Oaks.
 • Fish S. (2008), Z uszanowaniem od Autora, refleksje nad Austinem i Derridą (przeł.) Abriszewski K. [w:] Fish S., Interpretacja, retoryka, polityka, Szahaj A. (red.), Towarzystwo Autorów i Wydawców Prac Naukowych UNIVERSITAS, Kraków.
 • Gladding S. T. (1996), Counselling, A Comprehensive Profession, wyd.3, Merril Publishing Company, New York.
 • Gołębniak B. D. (2009), Aplikacje konstruktywizmu do poradoznawstwa. Inspiracje pedeutologiczne [w:] Kargulowa A. (red.) Poradoznawstwo- Kontynuacja dyskursu. Podręcznik akademicki, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 • Guichard J.(2007), Counselling Psychology In France: A Paradoxical Situation, w: Applied Psychology An International Review, Volume 56, Number 1, January 2007 s. 131-151(21)
 • Hill A., Brettle A. (2004), Counselling Older People, A Systematic Review, Britisch Association for Counselling and Psychotherapy, London.
 • Ivey A. E., Ivey M. B (1999), International Interwiewing & Counselling. Facilitating Client Development in a Multicultural Society, ITP Company, California.
 • Izdebski Z. (2009), Poradnictwo seksualne – ważny obszar pomocy [w:] Kargulowa A. (red.) Poradoznawstwo - Kontynuacja dyskursu. Podręcznik akademicki, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 • James W. (2008), Pragmatism, A New Name for Some Old Ways of Thinking, Cosimo INC, New York.
 • Kargulowa A. (2004, 2007) O teorii i praktyce poradnictwa, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 • Kargulowa A. (red.) (2009), Poradoznawstwo - Kontynuacja dyskursu. Podręcznik akademicki, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 • Koščo J. (red.) (1987), Poradenska psychologia, Slovenskie Pedagogickie Nakladatelstwo, Bratislava.
 • Krumboltz J. D , Thoresen C. E. (1976), Counselling Methods, Holt, Rinehart and Winston, USA.
 • Malewski M. (2003), Poradnictwo wobec zmieniających się wzorów ludzkiego życia, Teraźniejszość - Człowiek - Edukacja, Nr 2(23).
 • McLeod J. (2003), An Introductin to Counselling, Open University Press, Philadelphia.
 • McMahon M, Patton W. (ed.) (2006), Career counseling, Constructivist Approaches, New York, Routledge, Madiso Ave.
 • Mielczarek M. (2009) Władza doradcy w relacjach z radzącym się [w:] Kargulowa A. (red.), Poradoznawstwo - Kontynuacja dyskursu. Podręcznik akademicki, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 • Miller P., Palmer S. (ed.) (2001), Counselling. The BACP Counselling Reader, SAGE Publications Ltd, London, Thousend Oaks, New Delhi.
 • Minta J. (2009), Poradnictwo światem uczenia się w perspektywie wybranych koncepcji andragogicznych [w:] Kargulowa A. (red.) Poradoznawstwo - Kontynuacja dyskursu. Podręcznik akademicki, Wydawnictwo Naukowe PWN Warszawa.
 • Mucha J. (1997), Mniejszości kulturowe w Polsce i ich wizje kultury dominującej [w:] Babiński G., Mucha J., Sadowski A. (red.), Pogranicze. Studia społeczne, t. VI, Numer Specjalny, Białystok.
 • Nelson-Jones R. (2006), The Theory and practice of Counselling and Therapy, SAGE Publications Ltd.London, Thousand Oaks, New Delhi.
 • Paszkowska-Rogacz A., Doradztwo zawodowe w krajach Unii Europejskiej, dostępny na: http://www.sdsiz.pl/index.php/publikacje/161-doradztwo-zawodowe-w-krajach-unii-europejskiej, otwarty: 28.03.2010.
 • Pieter J. (1967), Ogólna metodologia pracy naukowej, Ossolineum, Wrocław.
 • Popiołek K. (2004), Bariery korzystania z pomocy profesjonalnej [w:] Siarkiewicz E. (red.), Niejednoznaczność poradnictwa, Wyd. Uniwersytetu Zielonogórskiego, Zielona Góra.
 • Průcha J. (2006), Pedagogika porównawcza. Podręcznik akademicki, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 • Pryor R., Brignt J. (2005), The Chaos theory of careers - what it is and what it can be used for (University of New South Wales Australia) paper from IAEVG International Conference Careers in Context: New challenges and tasks for guidance and counseling Lisbon 14-16 September 2005.
 • Rogers C. (1951), Client- centered Therapy, Houghton Mifflin, Boston.
 • Saarinem J.(2009), Agency in different work organizations: narratives of entrepreneurs and researches (University of Jyvaskyla, Finland) paper from IAEVG International Conference University of Jyvaskyla, Jyvaskyla Finland June 3-5 2009.
 • Savickas M.L. (1996) Handbook of Career Counselling Theory and Practice, Davis- Black Publishing, Menlo Park.
 • Savickas M.L, Cochran L. (1997), Career counseling: A narrative approach, SAGE Publications Ltd, London, Thousend Oaks, New Delhi.
 • Siarkiewicz E. (2009), O zastosowaniu dorobku etnometodologii w badaniach nad poradnictwem [w:] Kargulowa A. (red.), Poradoznawstwo - Kontynuacja dyskursu. Podręcznik akademicki, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 • Siarkiewicz E. (2010), Przesłonięte obszary poradnictwa, Oficyna Wydawnicza UZ, Zielona Góra.
 • Skałbania B. (2009), Poradnictwo pedagogiczne, Przegląd wybranych zagadnień, Wydawnictwo IMPULS, Kraków.
 • Słowik A. (2008), Interkulturowe sytuacje poradnicze [w:] Olejarz M. (red.), Dyskursy Młodych Andragogów, tom 9, Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego, Zielona Góra.
 • Straś-Romanowska M. (2009), Doświadczenia graniczne w rozwoju człowieka: wyzwanie dla poradnictwa [w:] Kargulowa A. (red.), Poradoznawstwo – Kontynuacja dyskursu. Podręcznik akademicki, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 • Szahaj A. (1996), Ironia i miłość: Neopragmatyzm Richarda Rorty'ego w kontekście sporu o postmodernizm, Monografie Fundacji na Rzecz Nauki Polskiej: Seria Humanistyczna, Warszawa.
 • Szumigraj M. (2006) Careers In Context: New Challenges and Task for Guidance and Counselling. Międzynarodowa konferencja naukowa, Lizbona, 14-16 września 2005 [w:] „Teraźniejszość Człowiek Edukacja”, nr 1 (33).
 • Szumigraj M. (2010) Coherence, Co-operation and Quality in Guidance and Counselling, Jyvaskyla 3-5 czerwca 2009. Sprawozdanie z Konferencji Międzynarodowej IEAVG , „Teraźniejszość – Człowiek – Edukacja” 2010, nr 1.
 • Szumigraj M.(2009) O problemie w poradnictwie w: Poradoznawstwo – Kontynuacja dyskursu. Podręcznik akademicki, A. Kargulowa (red.) Warszawa, Wydawnictwo Naukowe PWN, s. 173-199.
 • Szumigraj M. (1998), Z podstaw poradoznawstwa [w:] Wojtasik B. (red.), Podstawy poradoznawstwa, nr 2, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego Wrocław.
 • Trębińska-Szumigraj E. (2009), Emancypacja w poradnictwie [w:] Kargulowa A. (red.), Poradoznawstwo – kontynuacja dyskursu. Podręcznik akademicki, Wydawnictwa Naukowe PWN, Warszawa.
 • Watson M. B. (2006), Career counseling theory, culture and constructivism [w:] McMahon M., Patton W. (ed.), Career counseling, constructivist approaches, New York, Routledge, Madiso Ave.
 • Wojtasik B. (1996), Doradca w teatrze życia poradni. Podejście dramaturgiczne Ervinga Hoffmana [w:] Kargulowa A. (red.), Dramaturgia poradnictwa, AUW No1889, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław.
 • Wojtasik B. (2009), Sytuacja poradnicza - między rytuałem interakcyjnym a prawdziwym spotkaniem [w:] Kargulowa A. (red.), Poradoznawstwo - kontynuacja dyskursu. Podręcznik akademicki, Wydawnictwo Naukowe PWN Warszawa.
 • Zembrzuska A. (2009), Filozoficzne inspiracje w poradnictwie [w:] Olejarz M. (red.), Dyskursy Młodych Andragogów, tom 10, Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego, Zielona Góra.
 • Zierkiewicz E. (2009), Feministyczna krytyka poradnictwa [w:]. Kargulowa A. (red.), Poradoznawstwo – kontynuacja dyskursu. Podręcznik akademicki, Wydawnictwa Naukowe PWN, Warszawa.
 • Zeszyty informacyjno-metodyczne doradcy zawodowego – zeszyt 13 „System szkolenia, kształcenia i poradnictwa zawodowego w krajach Europy – Wielka Brytania” , Krajowy Urząd Pracy, Warszawa 2000.
 • Zeszyty informacyjno-metodyczne doradcy zawodowego – zeszyt 21 „System szkolenia, kształcenia i poradnictwa zawodowego w krajach Europy – Niemcy” , Krajowy Urząd Pracy, Warszawa 2002
 • Zeszyty informacyjno-metodyczne doradcy zawodowego – zeszyt 18 „System szkolenia, kształcenia i poradnictwa zawodowego w krajach Europy – Francja” , Krajowy Urząd Pracy, Warszawa 2001
 • http://www.uniguru.com/studyabroad/australia-courses/bachelor-counselling-studies-course-details/cseid/466593/cid/116231/programs.html, otwarty: 09.03. 2010.

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-f4f06c2d-3651-43d0-99a3-dbd55e9f1b3d
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.