PL EN


2017 | 04 | 821-834
Article title

Elementy hermeneutyki personalistycznej w relacji do teorii teologii Marcina Lutra

Authors
Content
Title variants
EN
Elements of personalistic hermeneutics in relations to the theory of Martin Luther’s theology
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Celem artykułu jest porównanie teorii teologii M. Lutra i personalistycznej hermeneutyki szkoły lubelskiej. Mimo sporej odległości czasowej i mentalnej pomiędzy tymi dwoma typami myślenia teologicznego widać w nich pewne punkty styczne. Należy do nich samo założenie uprawiania teologii mające u Lutra i w szkole lubelskiej wyraźnie osobowy charakter. Rzutuje ono na całą ich refl eksję teologiczną. Elementem wspólnym teorii teologii Lutra i hermeneutyki personalistycznej jest istotne znaczenie chrystologii dla badań teologicznych. Luter stawia Chrystusa w samym centrum swojej teologii, dla Bartnika postać Chrystusa jest podstawą interpretacji człowieka i świata. Tym, co najbardziej różni Lutra i hermeneutykę lubelską, jest podejście do fi lozofi i. Według Lutra jest ona niepotrzebna, a nawet szkodzi badaniom teologicznym, natomiast Bartnik widzi w niej niezbędne narzędzie poprawnego uprawiania teologii.
EN
The aim of the article is to compare the theory of Luther’s theology and the personalistic hermeneutics of the Lublin school. Despite the considerable temporal and mental distances between these two types of theological thinking, there are certain points in common. Th ese include the assumption of pursuing theology which has a distinct personal character in Luther’s writings and the Lublin school. It infl uences all their theological refl ection. The common element of Luther’s theology and personalistic hermeneutics is the importance of Christology for theological research. Luther puts Christ at the very centre of his theology, for Bartnik the fi gure of Christ is the basis of interpretation of man and the world. What most distinguishes Luther from Lublin hermeneutics is his approach to philosophy. According to Luther, it is unnecessary and even detrimental to theological research, while Bartnik sees in it a necessary tool in the correct pursuit of theology.
Year
Volume
04
Pages
821-834
Physical description
Dates
published
2017
Contributors
author
References
 • Bartnik, Czesław Stanisław. 1987. Chrystus jako sens historii. Wrocław: Wydawnictwo Wrocławskiej Księgarni Archidiecezjalnej
 • Bartnik, Czesław Stanisław. 1999. Dogmatyka katolicka, t. 1. Lublin: Towarzystwo Naukowe KUL
 • Bartnik, Czesław Stanisław. 2003. Dogmatyka katolicka, t. 2. Lublin: Towarzystwo Naukowe KUL
 • Bartnik, Czesław Stanisław. 1994. Hermeneutyka personalistyczna. Lublin: Wydawnictwo „Polihymnia”
 • Baur, Jörg. 1997. Das reformatorische Christentum in der Krise. Tübingen: Mohr Siebeck
 • Bayer, Oswald. 2016. Martin Luthers Th eologie. Eine Vergegenwärtigung, wyd. 4. Tübingen: Mohr Siebeck
 • Beer, Theobald. 1980. Der fröhliche Wechsel und Streit. Grundzüge der Theologie Martin Luthers. Einsiedeln: Johannes Verlag
 • Bronk, Andrzej. 1997. „Hermeneutyka” W Leksykon fi lozofi i klasycznej, red. Józef Herbut, 263-265. Lublin: Towarzystwo Naukowe KUL
 • Ebeling, Gerhard. 1962. Evangelische Evangelienauslegung. Eine Untersuchung zu Luthers Hermeneutik, wyd. 2. Darmstadt: Wissenschaftliche Buchgesellschaft
 • Góźdź, Krzysztof. 1991. „Chrystologia «spełnienia osobowego»” W Historia i Logos, red. Kazimierz Macheta, Krzysztof Góźdź, Mirosław Kowalczyk, 208-215. Lublin: [Katolicki Uniwersytet Lubelski]
 • Grane, Leif. 1975. Modus loquendi theologicus. Luthers Kampf um die Erneuerung der Th eologie (1515-1518). Leiden: E. J. Brill
 • Kowalczyk, Mirosław. 1991. „Personalizm.” W Historia i Logos, red. Kazimierz Macheta, Krzysztof Góźdź, Mirosław Kowalczyk, 168-174. Lublin: [Katolicki Uniwersytet Lubelski]
 • Luther, Martin. 1580. Der große Katechismus (nach der Fassung des deutschen Konkordienbuches). Dresden
 • Schwager, Raymund. 1986. Der wunderbare Tausch. Zur Geschichte und Deutung der Erlösungslehre. München: Kösel
 • WA: Luther, Martin. 1883-2009. D. Martin Luthers Werke. Kritische Gesamtausgabe. Weimar: Böhlau
 • WA TR: Luther, Martin. 1912-1921. D. Martin Luthers Werke. Kritische Gesamtausgabe. Abteilung Tischreden. Weimar: Böhlau
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-f4f25afd-455a-4abe-93c3-c430dc02e5a3
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.