PL EN


2019 | vol. 24, nr 4 | 1-9
Article title

The ACCA accreditation in Poland – accounting educators’ perspective

Content
Title variants
PL
Akredytacja ACCA w Polsce – perspektywa edukatorów rachunkowości.
Languages of publication
EN PL
Abstracts
EN
Organizations certifying accountants, such as the Association of Chartered Certified Accountants (ACCA), play an important role in strengthening their professional status. Being accredited by them has recently become the goal of many institutions which offer accounting programs. Our paper aims to investigate the impact of ACCA accreditation on the accounting education in Poland, as well as to identify the important aspects of the collaboration between ACCA and accounting educators. The findings are based on a survey conducted among 50 faculty members from seven Polish universities. According to the respondents the accreditation increases the prestige of the offered teaching programs and has an important impact on the organization of exams taken by the students participating in accredited courses. The ACCA engagement in collaboration with universities consists mostly in promotion of the accredited programs. Despite some limitation the study provides new insights into the problem of accounting education in the accreditation processes context.
PL
Organizacje certyfikujące księgowych, takie jak Association of Chartered Certified Accountants (ACCA), odgrywają ważną rolę we wzmacnianiu ich statusu zawodowego. Akredytacja stała się ostatnio celem wielu instytucji oferujących programy księgowe. Nasz artykuł ma na celu zbadanie wpływu akredytacji ACCA na edukację księgową w Polsce, a także zidentyfikowanie ważnych aspektów współpracy między ACCA a edukatorami księgowymi. Ustalenia oparte są na badaniu przeprowadzonym wśród 50 członków wydziałów z siedmiu polskich uniwersytetów. Według respondentów akredytacja podnosi prestiż oferowanych programów nauczania i ma istotny wpływ na organizację egzaminów, do których przystępują studenci uczestniczący w akredytowanych kursach. Zaangażowanie ACCA we współpracę z uniwersytetami polega głównie na promocji akredytowanych programów. Pomimo pewnych ograniczeń badanie zapewnia nowe spojrzenie na problem edukacji księgowej w kontekście procesów akredytacyjnych.
Year
Pages
1-9
Physical description
References
 • ACCA, 2019, ACCA na uczelniach, http://www.accapolska.pl/ACCA-na-uczelniach/Akredytowane-uczelnie (access: 13.06.2019).
 • Bucior G., Zackiewicz-Brunke B., 2015, Akredytacja ACCA na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego, Folia Pomeranae Universitatis Technologiae Stetinensis. Oeconomica, no. 79, p. XX.
 • Ignatowski R., 2016, Standaryzacja sprawozdawczości finansowej w Unii Europejskiej i w Polsce na tle tendencji ogólnoświatowej – krytyczna ocena, Studia Ekonomiczne, no. 299, pp. 128-136.
 • Nita B., 2014, Uznawalność efektów kształcenia w europejskim systemie transferu osiągnięć ECVET, Folia Pomeranae Universitas Technologiae Stetinensis. Oeconomica, no. 311(75)2, pp. 143-152.
 • Prewysz-Kwinto P., Voss G., 2016, Certyfikacja zawodu księgowego w Polsce w opinii studentów kierunku finanse i rachunkowość – wyniki badania empirycznego, Studia Oeconomica Posnaniensia, no. 4(11), pp. 228-243.
 • Szadziewska A., 2016, Czynniki wpływające na wybór studiów z programem akredytowanym przez ACCA według opinii studentów Wydziału Zarządzania, Folia Pomeranae Universitatis Technologiae Stetinensis. Oeconomica, no. 83, pp. 279-286.
 • Świetla K., 2012, Certyfikaty z dziedziny rachunkowości, ich różnorodność oraz wymogi formalne warunkujące uzyskanie uprawnień, [in:] D. Dziawgo (ed.), Rachunkowość. Dydaktyka i certyfikacja zawodu księgowego, Wydawnictwo Naukowe UMK, Toruń.
 • Walińska E., Michalak M., 2013, Akredytacja uczelni wyższych przez profesjonalne organizacje rachunkowości w warunkach deregulacji zawodu księgowego, Folia Pomeranae Universitatis Technologiae Stetinensis. Oeconomica, no 72, pp. 202-220.
 • Zarzycka E., 2013, Kształcenie w obszarze rachunkowości zarządczej/controllingu na studiach I i II stopnia na kierunku Finanse i Rachunkowość w Polsce, Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości, 79(135), pp. 215-233.
 • Zarzycka E., 2015, Rola międzynarodowych kwalifikacji w procesie rozwoju i kształcenia specjalistów ds. rachunkowości zarządczej w Polsce, Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości, 81(137), pp. 137-154.
 • Zarzycka E., Krasodomska J., Biernacki M., 2018a, The perceived impact of accreditation on the quality of academic accounting education: Students` perspective, Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości, 99(155), pp. 187-209.
 • Zarzycka E., Krasodomska J., Biernacki M., 2018b, Akredytacja ACCA a rozwój zawodowy specjalistów rachunkowości i finansów w Polsce, „e-mentor”, no. 3(75), pp. 48-55.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-f4f811d4-bb71-49b2-8b55-9520a215fc1f
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.