PL EN


2017 | 1 | 3-12
Article title

Handel Rosji z UE28 towarami o różnym stopniu zaawansowania technologicznego w kontekście konkurencyjności gospodarki rosyjskiej

Content
Title variants
EN
Russia’s Trade with the EU28 in Goods of Different Technological Advancement in the Context of Competitiveness of the Russian Economy
Languages of publication
PL EN
Abstracts
PL
Przedmiotem artykułu jest pogłębiona analiza handlu Rosji z krajami Unii Europejskiej (UE28) pod kątem weryfikacji tezy, zgodnie z którą istniejąca struktura obrotów handlowych między Rosją a krajami UE28 jednoznacznie odzwierciedla profil konkurencyjny rosyjskiej gospodarki. Co więcej, dodatkowo wzmacnia ona tradycyjne przewagi komparatywne, jakie Rosja ma od lat w eksporcie towarów średnio-niskiej techniki, zwłaszcza ropy naftowej i towarów pochodnych. W celu weryfikacji postawionej tezy wykorzystano metodę analizy ujawnionych przewag komparatywnych B. Balassy, jak również klasyfikację towarów według OECD, opartą na stopniu ich zaawansowania technologicznego. Z przeprowadzonej analizy wynika, że sformułowana teza jest prawdziwa, Rosja bowiem eksportuje na rynek UE28 przede wszystkim towary średnio-niskiej techniki, w tym głównie ropę naftową i jej pochodne, a więc towary o niskiej wartości dodanej oraz niskim stopniu zaawansowania technologicznego, w eksporcie których tradycyjnie ma silne przewagi komparatywne. Równocześnie importuje ona towary, w zakresie których nie jest w stanie sama zaspokoić istniejącego popytu wewnętrznego, co więcej, sprostać konkurencji międzynarodowej, tj. towary z grupy średnio-wysokiej oraz wysokiej techniki.
EN
The subject of this article is an in-depth analysis of Russia’s trade with EU countries (EU28) with a view to verify the thesis that the existing structure of trade between Russia and the EU28 clearly reflects the competitive profile of the Russian economy. Moreover, it further strengthens the comparative advantages traditionally possessed by Russia in exports of low-tech goods, especially petroleum and its derivatives. In order to verify the hypothesis, the Balassa’s method of analysing the revealed comparative advantages (RCAs) was applied as well as the OECD classification of goods based on their technological advancement. The conducted analysis clearly validates the thesis by showing that Russian exports to the EU28 are dominated by medium-low-tech goods, especially petroleum and its derivatives, that is low-value-added and low-tech goods, in exports of which Russia has traditionally enjoyed strong comparative advantages. At the same time, the country imports goods in which it is unable to cover its domestic demand or, even more so, to cope with international competition, that is the medium-high-tech and high-tech goods.
Year
Issue
1
Pages
3-12
Physical description
Dates
published
2017-01-2017-02
Contributors
References
 • Balassa B., ‘Revealed’ comparative advantage revisited, (w:) B. Balassa (red.), Comparative advantage, trade policy and economic development, New York University Press, New York 1989.
 • Balassa B., Trade liberalization and ‘revealed’ comparative advantage, (w:) The Manchester School of Economic and Social Studies, Vol. 33/1965.
 • Błaszczuk-Zawiła M., Pogłębiający się regres w obrotach handlowych Unii Europejskiej z Rosją, „Unia Europejska.pl”, Nr 4(239), 2016.
 • Dülger F., Lopcu K., Burgaç A., Ballı E., Is Russia suffering from Dutch Disease? Cointegration with structural break, “Resources Policy”, Vol. 38(4), 2013.
 • Falkowski K., Bezpieczeństwo ekonomiczne Rosji w warunkach sankcji gospodarczych UE w kontekście posiadanych międzynarodowych przewag konkurencyjnych, „Studia Europejskie”, nr 4(76), 2015.
 • Falkowski K., Międzynarodowa konkurencyjność gospodarek Białorusi, Rosji i Ukrainy, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2013.
 • Fetisov G., The “Dutch Disease” in Russia: Macroeconomic and Structural Aspects, “Problems of Economic Transition”, Vol. 50(1), 2014.
 • Mironov V.V., Petronevich A.V., Discovering the signs of Dutch disease in Russia, “Resources Policy”, Vol. 46(2), 2015.
 • Nevskaya A., Russia-EU economic relations: Assessing two years of sanctions, http://www.russia-direct.org/analysis/russia-eu-economic-relations-assessing-two-years-sanctions [dostęp: 20.03.2017].
 • OECD, ISIC Rev. 3 Technology intensity definition. Classification of manufacturing industries into categories based on R&D intensities, 2011, http://www.oecd.org/sti/ind/48350231.pdf [dostęp: 20.04.2017].
 • Priede J., Pereira E.T., European Union’s Competitiveness and Export Performance in Context of EU-Russia Political and Economic Sanctions, “Procedia – Social and Behavioral Sciences”, Vol. 207, 2015.
 • Rutland P., The impact of sanctions on Russia, “Russian Analytical Digest”, Vol. 157, 2014.
 • Vollrath T.L., A Theoretical Evaluation of Alternative Trade Intensity Measures of Revealed Comparative Advantage, „Weltwirtschaftliches Archiv”, Vol. 130, 1991.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
2084-2694
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-f4f84c83-96a2-4e31-8a28-26fdb72ddece
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.