PL EN


Journal
2013 | 3 | 162-173
Article title

Czy „starość nie radość”? Polska frazeologia oznaczająca starość przez pryzmat teorii pól

Title variants
EN
"Starość nie radość"? Polish phraseology denoting old age from the angle of the field theory
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Artykuł jest poświęcony analizie semantycznej związków frazeologicznych wyrażających okres starości w życiu człowieka. Lokowanie badanych frazeologizmów w obrębie odpowiedniego pola znaczeniowego przeprowadza się z uwzględnieniem trzech aspektów ich znaczenia: sygnifikacyjnego, desygnacyjnego, konotacyjnego. Ze względu na przyjęte kryteria w polu „starość człowieka” wyodrębniono dwusegmentowe jądro (strefę centralną i strefę jądrową, bardziej odległą od centrum: 41% zbadanych związków frazeologicznych) oraz siedmiosegmentowe peryferie (59% zbadanych związków frazeologicznych). Szczególną uwagę zwraca się na znaczeniowe cechy desygnacyjne (pozytywne bądź negatywne) frazeologizmów temporalnych. Na podstawie badań korpusowych wykazano, że jądrowym związkom frazeologicznym oznaczającym starość człowieka w ogromnej większości przysługują pozytywne cechy desygnacyjne.
EN
The article is devoted to the analysis of phraseological units expressing old age in human life. The location of the studied idioms within the relevant semantic field is done taking into account three aspects of phraseological meaning (significative, denotative and connotative). A two-part kernel (the central part and the part more distant from the kernel: 41% of studied idioms) and a seven part periphery (59% of studied idioms) have been allocated due to the criteria adopted by us in the field “human old age”. Special attention is paid to denotative features (positive or negative) of these temporal idioms. Corpusbased research has shown that the positive denotative features are dominant in the meaning of kernel idioms expressing human old age.
Journal
Year
Issue
3
Pages
162-173
Physical description
Contributors
  • Narodowy Uniwersytet Lwowski im. Iwana Franki
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-f4fa330f-aa69-4e4c-9d65-e36df731227c
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.