PL EN


2018 | 1 | 113-130
Article title

Szkoła a indywidualizacja

Content
Title variants
EN
Individualization of education
Languages of publication
PL EN
Abstracts
PL
Indywidualizacja kształcenia i wychowania jest istotnym problemem w szkole, jak również w dyskursie edukacyjnym oraz prawie oświatowym. Artykuł ma na celu analizę problematyki indywidualizacji w kształceniu i wychowaniu oraz zbadanie, czy proces ten jest realizowany w przedszkolach i szkołach podstawowych. Autorzy stawiają tezę o kluczowej roli nauczyciela, którego zadaniem jest rozpoznanie potrzeb rozwojowych i edukacyjnych wychowanków i uwzględnienie tych różnic podczas realizacji procesu dydaktyczno-wychowawczego. Badania przeprowadzono przy użyciu kwestionariusza ankiety własnego autorstwa. Wzięło w nich udział 110 nauczycieli z 12 placówkach oświatowych znajdujących się na terenie Warszawy. Badania zostały przeprowadzone w 2015 i 2016 roku. Wyniki badań potwierdziły, że nauczyciele wiedzą, czym jest indywidualizacja, oraz znają metody służące zindywidualizowaniu kształcenia i wychowania. Jednakże podczas realizacji procesu kształcenia i wychowania prowadzą zajęcia zgodnie z programami nauczania jako główną formę pracy, stosują metodę podającą i nauczanie frontalne. Proces indywidualizacji według badanych jest uzależniony od ilości uczniów w klasie i warunków, jakie stwarza szkoła. Główne wnioski to: indywidualizacja nie jest realizowana w przedszkolach i szkołach, jednakże nauczyciele starają się wprowadzać elementy służące indywidualizacji. Nauczanie frontalne uniemożliwia indywidualizację w edukacji i wychowaniu. Osobowość nauczyciela, wiedza z zakresu metodyki nauczania i jego postawa wobec ucznia mają ogromny wpływ na kształcenie i wychowanie.
EN
Individualization of education and training is an important issue in school as well as in in educational discourse and law of education. The aim of this article is to analyze the issues of individualization in education and upbringing and investigate whether this process is carried out in kindergartens and primary schools. The authors argue that the key role of a teacher, whose task is to recognize developmental and educational needs of pupils and take into account these differences during the didactic and educational process. The study was conducted using a self-report questionnaire. The sample consisted of 110 teachers from 12 educational institutions located in Warsaw. The research was conducted in 2015 and 2016. The results demonstrated that that teachers know what individualization is and know how to personalize education and training. However they realize process of education and as a main form of work using frontal teaching. The process of individualization according to the participants is dependent on the number of students in the class and conditions that the school creates. It can be concluded that individualization is not carried out in kindergartens and schools, however teachers try to introduce elements for individualization. Conducting courses using the frontal teaching prevents the individualization of teaching and upbringing. The teachers’ personality, knowledge of methodology and their attitude toward pupils have a great impact on education.
Year
Issue
1
Pages
113-130
Physical description
Dates
published
2018-06-20
Contributors
 • Pedagogium – Wyższa Szkoła Nauk Społecznych w Warszawie
 • Szkoła Wyższa Przymierza Rodzin w Warszawie
References
 • Baranowska E., Dlaczego grupy rozwojowe?, http://mmp.fio.org.pl/images/dodatki/baranowska_trio.pdf [6.05.2017].
 • Chałas K., Metoda projektów, [w:] Encyklopedia pedagogiczna XXI wieku, t. 3, red. T. Pilch, Warszawa 2004.
 • Cassady J., Teachers’ attitudes toward the inclusion of students with autism and emotional behavioral disorder, „Electronic Journal for Inclusive Education” 2011, vol. 2, nr 7.
 • Christ M., Indywidualizacja procesu kształcenia uczniów jako wyzwanie edukacyjne XXI wieku, „Colloquium Wydziału Nauk Humanistycznych i Społecznych” 2013, nr 1.
 • Daniecki W., Poczucie podmiotowości i jego uwarunkowania organizacyjne, [w:] Podmiotowość jednostki w koncepcjach psychologicznych i organizacyjnych, red. K. Korzeniowski, R. Zieliński, W. Daniecki, Wrocław 1983.
 • Hłobił A., Indywidualizacja kształcenia szansą urzeczywistnienia potrzeb i możliwości uczniów, „Edukacja Humanistyczna” 2015, nr 1 (32).
 • Horn E., Banerjee R., Understanding Curriculum Modifications and Embedded Learning Opportunities in the Context of Supporting All Children’s Success, „Language, Speech & Hearing Services in Schools” 2009, vol. 40.
 • Jarymowicz M., Psychologiczne podstawy podmiotowości, Warszawa 2008.
 • Jordan J., Pedagogika Marii Montessori, „TRENDY uczenie w XXI wieku. Internetowy magazyn CODN” 2005, nr 3, https://www.slideshare.net/knbb_mat/maria-montessori -2709259 [10.01.2017].
 • Korczak J., Prawo dziecka do szacunku, Warszawa – Kraków 1948.
 • Kuligowska K., Problemy indywidualizacji nauczania, Warszawa 1975.
 • Lewowicki T., Indywidualizacja kształcenia. Dydaktyka różnicowa, Warszawa 1977.
 • Limont W., Support and Education of Gifted Students in Poland, „Journal for the Education of the Gifted” 2013, nr 36 (1).
 • Limont W., Uczeń zdolny. Jak go rozpoznać i jak z nim pracować, Sopot 2012.
 • Małkowska-Szkutnik A., Wsparcie społeczne a postrzeganie innych elementów środowiska szkolnego przez uczniów zdrowych i z chorobami przewlekłymi / The social support from teachers and peers and perception of school environment by students with chronic conditions, „Zeszyty Naukowe Ochrony Zdrowia. Zdrowie Publiczne i Zarzadzanie” 2014, nr 12(1).
 • Montessori M., Domy dziecięce, przekład zbiorowy, Warszawa 2005.
 • Obuchowski K., Autonomia jednostki a osobowość, [w:] Studia z psychologii emocji, motywacji i osobowości, red. J. Reykowski, W. Owczynnikowa, K. Obuchowski, Wrocław – Warszawa – Kraków – Gdańsk 1977.
 • Obuchowski K., Od przedmiotu do podmiotu, Bydgoszcz 2000.
 • Okoń W., Nowy słownik pedagogiczny, Warszawa 2007.
 • Pedagogika Waldorfska, http://www.przedszkole-waldorfskie.waw.pl/pedagogika _waldorfska.php [6.05.2017].
 • Reykowski J., Podmiotowość – szkic problematyki, [w:] Podmiotowość: możliwość – rzeczywistość – konieczność, red. P. Buczkowski, R. Cichocki, Poznań 1988.
 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 lutego 2017 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz podstawy programowej kształcenia ogólnego dla szkoły podstawowej, w tym dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym, kształcenia ogólnego dla branżowej
 • szkoły I stopnia, kształcenia ogólnego dla szkoły specjalnej przysposabiającej do pracy oraz kształcenia ogólnego dla szkoły policealnej (Dz.U. z 2017 r., poz. 356).
 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 3 sierpnia 2017 r. w sprawie oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy w szkołach publicznych (Dz.U. z 2017 r., poz. 1534).
 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 9 sierpnia 2017 r. w sprawie zasad organizacji i udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach (Dz.U. z 2017 r., poz. 1591).
 • Skrzetuska E., Poziomy i wymiary indywidualizacji w edukacji wczesnoszkolnej, [w:] Problemy edukacji wczesnoszkolnej. Indywidualizacja – uzdolnienia – refleksja nauczyciela, red. E. Skrzetuska, Lublin 2011.
 • Specyfika grupy mieszanej – praca z dziećmi w różnym wieku, http://www.ppnr8.opole.pl/info/specyfika-grupy-mieszanej-praca-z-dziecmi-w-roznym-wieku [6.05.2017].
 • Stras-Romanowska M., Podmiot osobowy w świecie współczesnym / Personal subject in the contemporary World, „Psychologia Rozwojowa” 2016, nr 21 (2).
 • Szymański M.S., Rozprawa o metodzie (projektów), ftp://dbp.home.pl/Pakiety/Rozprawa%20o%20metodzie%20projektow.pdf [27.05.2017].
 • Ustawa o systemie oświaty z dnia 7 września 1991 r. (Dz.U. 1991 nr 95, poz. 425), art. 1, pkt. 4–6.
 • Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz.U. 2017, poz. 59), art. 1, pkt. 5–6.
 • Więckowski R., Nauczanie zróżnicowane, Warszawa 1975; R. Więckowski, Problem indywidualizacji w nauczaniu, Wrocław 1973.
 • Zarzecki L., Teoretyczne podstawy wychowania. Teoria i praktyka w zarysie, Jelenia Góra 2012, s. 46, http://www.dbc.wroc.pl/Content/15404/TEORETYCZNE%20PODSTAWY%20WYCHOWAN._.pdf [29.08.2015].
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
1507-4943
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-f4fec00d-d25b-4874-ab3f-ac3ec5d119f0
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.