PL EN


2014 | 94: Polityka gospodarcza jako gra w wyzwania i odpowiedzi rozwojowe | 103-128
Article title

Pieniądz w modelach cykli koniunkturalnych

Authors
Content
Title variants
EN
Money in models of business cycles
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Załamanie aktywności gospodarczej w sferze realnej, które wystąpiło w ostatnich latach w systemach rynkowych było spowodowane przez różnorodne zaburzenia w sferze nominalnej. Kryzys w sektorze bankowym, który poprzez kanały transmisji impulsów pieniężnych rozprzestrzenił się w gospodarce światowej, spowodował m.in. zmianę genezy współczesnego cyklu koniunkturalnego. W tych warunkach jest niezbędnym określenie możliwości wykorzystania istniejących modeli teoretycznych współczesnych cykli koniunkturalnych do wyjaśnienia ich genezy i właściwości morfologicznych. Celem poniższej pracy jest zbadanie kierunków ewolucji głównych nurtów teoretycznych, istniejących w koniunkturze gospodarczej do wyjaśnienia genezy i przebiegu współczesnego cyklu koniunkturalnego. W rozważaniach tych uwaga zostanie skoncentrowana na analizie najważniejszych kierunków badań cykli, które występują w literaturze przedmiotu. Opracowanie składa się z dwóch części. W pierwszej zostaną omówione pieniężno-kredytowe koncepcje cykli koniunkturalnych, które powstały na przełomie XIX i XX wieku. W części drugiej zostaną przedstawione hipotezy ukazujące wpływ pieniądza bankowego na powstawanie wahań koniunkturalnych, istniejące w szkole austriackiej, keynesiźmie, monetaryźmie, nowej klasycznej makroekonomii, w teorii realnego cyklu koniunkturalnego oraz w syntezie neoklasycznej.
EN
Breakdown of economic activity which occurred in the real sphere of the market systems in the last few years was caused by various disturbances in the nominal sphere. Crisis in the banking sector (which through the channels of monetary impulses transmission spread over the world economy) caused, among others, changes in the origin of the modern business cycle. Under such conditions it is necessary to determine the possibilities of using the existing theoretical models of contemporary business cycles to explain their origin and describe their morphological features. The aim of this article is to examine directions of evolution in the main theoretical schools of business activity which try to explain the sources and the course of a contemporary business cycle. In these considerations attention will be focused on the analysis of the most important directions in the studies of business cycles described in the related literature. The article consists of two parts. The first one presents money and credit concepts of business cycles elaborated at the turn of the 19th and the 20th century. The second part describes hypotheses showing the influence of bank money on the origin of business fluctuations, presented by the Austrian school, Keynesism, monetarism, by the new classical macroeconomics, theory of the real business cycle and neoclassical synthesis.
Contributors
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, Katedra Koniunktury Gospodarczej
References
 • Barczyk R., Główne teorie współczesnych wahań koniunkturalnych, AE Poznań 1997.
 • Barczyk R., Pojęcie i geneza współczesnego kryzysu finansowego w świetle teorii cyklu koniunkturalnego, w: Nauki ekonomiczne wobec wyzwań współczesnej gospodarki światowej, UE Kraków 2010.
 • Barro R.J., The Equilibrium Approach to Business Cycle, w: Money, Expectations and Business Cycles. Essays in Macroeconomics, New York 1991.
 • Bartkowiak R., Historia myśli ekonomicznej, PWE Warszawa 2003.
 • Belka M., Główne nurty współczesnej teorii ekonomii, „Ekonomista” nr 3, 1992.
 • Belka M., Neutralność pieniądza-ewolucja poglądów, „Bank i Kredyt” 1993, Vol. XXIV, nr 56.
 • Bludnik J., Keynes i powojenny keynesizm, w: Współczesne teorie ekonomiczne, red. M. Ratajczak, WUE Poznań 2012.
 • Bludnik I., Neokeynesizm, w: Współczesne teorie ekonomiczne, red. M. Ratajczak, WUE Poznań 2012.
 • Bull G., Frydman R., The Derivation and Interpretation of the Lucas Supply Function, „Journal of Money, Credit and Banking”, Vol. 15, 1983.
 • Clower R.W., Foundation of Monetary Theory, w: Monetary Theory. Selected Readings, red. R.W. Clower, Harmondswords 1968.
 • Davis S., Allocative Disturbances and Specific Capital in Real Business Cycle Theory, “The American Economic Review” 1987, Vol. 77.
 • Domar E.D., Szkice z teorii wzrostu gospodarczego, PWN Warszawa 1962.
 • Friedman M., The Role of Monetary Policy, “American Economic Review”, Vol. LVIII, nr 1, 1968.
 • Friedman M., Die Quantitätstheorie des Geldes: eine Neuformulierung, w: Die optimale Geldmenge und andere Essays, red. M. Friedman, München 1970.
 • Friedman M., Schwartz A.J., Money and Business Cycles, „Review of Economics and Statistics” 1963, Vol. XLV.
 • Garrison R.W., Austrian Macroeconomics: A Diagrammatical Exposition, w: New Directions in Austrian Economics, red. L.M. Spadero, Kansas City 1978.
 • Górski J., Sierpiński W., Historia powszechnej myśli ekonomicznej 1870 - 1950, PWN Warszawa 1975.
 • Greenwald B., Stiglitz J., Toward a Theory of Rigiodlities, „NBER Working Paper“ 1989, nr 2938.
 • Greenwood J. i in., Investment, Capacity Utilization and the real Business Cycle, “The American Economic Review” 1988, Vol. 78.
 • Hamilton J., A Neoclassical Model of Unemployment and the Business Cycle, “Journal of Political Economy” 1988, Vol. 96.
 • Harrord R.F., An Essay in Dynamic Theory, “The Economic Journal” 1939, Vol. 49.
 • Harrord R.F., Second Essay in Dynamic Theory, “ The Economic Journal” 1960, Vol.70.
 • Harrod R.F., The Trade Cycle, Oxford 1936.
 • Harrord R.F., Towards a Dynamic Economics. Lecture three, Londoon 1963.
 • Heubes J., Konjunktur und Wachstum, München 1991.
 • Hicks J.R., Contribution to the Theory of Trade Cycle, Oxford 1950.
 • Jaeger K., Die Konjunkturtheorie der neuen klassichen Makroökonomik, w: Perspektiven der Konjunkturforschung, Tübingen 1984.
 • Keynes J.M., Ogólna teoria zatrudnienia, procentu i pieniądza, Wyd. PWN, Warszawa 2003.
 • King R., Plosser Ch.I., Money, Credit and Prices in a Real Business Cycle, „The American Economic Review” 1984, Vol. 74.
 • Kowalski T., Nowa klasyczna makroekonomia a polityka stabilizacji gospodarczej w kapitaliźmie, „Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny” 1987, Vol. 49, nr 2.
 • Kromphardt J., Konjunkturtheorie heute: Ein Überblick, „Zeitschrift für Wirtschafts-und Sozialwissenschaften“ 1989, Jg. 109.
 • Kydland F.E., Prescott E.C., Time to build and Aggregate Fluctuations, „Econometrica”1983, Vol. 50 nr 60.
 • Laidler D., An Elementary Monetarist Model of Simultaneous Fluctuations in Prices and Output, w: Inflation in Small Countries, Ed. H. Frish, Berlin 1976.
 • Long J.B. Jr., Plosser Ch.I., Real Business Cycles, “Journal of Political Economy”, Vol. 91, nr 1, 1983.
 • Lucas R.E., An Equilibrium Model of the Business Cycles, w: Studies in Business Cycle Theory, Oxford 1987.
 • Mankiw N.G., Small Menu Costs and Large Business Cycles: A Macroeconomic Model of Monopoly, „Quarterly Journal of Economics”, May 1985.
 • Marszałek P., Pieniądz w teoriach szkoły austriackiej, „Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny”, rok LXXIII, Vol. 4, 2011.
 • Muth J.F., Rational Expectations and the Theory of Price Movements, „Econometrica”, Vol. 29, nr 3, 1961.
 • Ott A.E., Einführung in die dynamische Wirtschafstheorie. Grundriß der Sozialwissenschaft, Göttingen 1963.
 • Phelps E.S., Introduction: The New Microeconomics in Employment and Inflation Theory, w: Microeconomic Fundation of Employment and Inflation Theory, New York 1970.
 • Ramser H.J., Neuere Beiträge zur Konjunkturtheorie: ein Überblick, „IFO-Studien. Zeitschrift für Empirische Wirtschaftsforschung“ 1988, Jg. 34, No. 1 4.
 • Ramser H.J., Stand und Entwicklungsperspektiven der Konjunkturtheorie, w: Nationalökonamie Morgen, red. M. Timermann, Stuttgart 1981.
 • Samuelson P.A., Interactions between the Multiplier and the Principle of Acceleration, „The Review of Economic Statistics” 1939, Vol. 21.
 • Sargent Th. J., Wallace N., Rational Expectations, the Optimal Monetary Instrument and the Optimal Money Supply Rule, “Journal of Political Economy”, Vol. 83, 1975.
 • Schilcher S., Multiplikator und Akzelerator, w: Handwörterbuch der Sozialwissenschaften, Bd. VII, Stuttgart –Tübingen-Göttingen 1961.
 • Snowdon B., Vane H., Wynarczyk P., Współczesne nurty teorii makroekonomii, WN PWN Warszawa 1998.
 • Soto de J.H., Pieniądz, kredyt bankowy i cykle koniunkturalne, Instytut L. von Misesa Warszawa 2009.
 • Tietzel M., Was kann man von der „Theorie rationeler Erwartungen“ rationelerweise erwarten? „Kredit und Kapital“ 1982, Vol. 15, No. 3.
 • Tobin J., Asset Accumulation and Economic Activity, Oxford 1980.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
0866-9503
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-f5024765-f08b-4bc6-a437-9f545ed65cd7
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.