PL EN


2018 | 9 | 4 | 105-118
Article title

Międzynarodowe uwarunkowania postaw nabywców odzieży wobec mody. Na przykładzie Polski, Kanady i Indii

Title variants
EN
International Conditions for Following Fashion: On the Example of Poland, Canada, And India
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Dynamiczne zmiany współczesnego życia społecznego wymuszają na człowieku podejmowanie nieustannych wyborów spośród gamy możliwości wyborów konsumenckich. Jeden z tych wyborów odnosi się do ubioru, który jakkolwiek pozostaje w sferze autonomicznego wyboru jednostki, to po części pozostaje pod wpływem uwarunkowań kulturowych, a także międzynarodowych. Artykuł podejmuje próbę opisu i porównania postaw konsumentów wobec mody w trzech krajach o różnych kulturach, poziomach rozwoju gospodarczego i podejścia do zagadnień środowiskowych i społecznych: w Indiach, w Kanadzie i w Polsce. Dane empiryczne zebrano metodą ilościową z zastosowaniem kwestionariusza ankiety umieszczonego w Internecie (CAWI). Wydaje się prawdopodobne, że respondenci wykazują się umiarkowanym zainteresowaniem najnowszymi trendami modowymi i znajomością nazwisk projektantów; rzadko dostrzegają najnowsze trendy modowe, chociaż uważają się za osoby podążające za takimi trendami. Ponadto respondenci w małym stopniu podejmują odważne działania w sferze mody. Między poszczególnymi narodowościami występują istotne różnice statystyczne.
EN
Dynamic changes in modern social life force people to make unremitting choices from the range of choices for consumer choices. One of these choices refers to the clothing, which how¬ever remains in the sphere of autonomous individual choice, it is partly influenced by cultural and international conditions. The article attempts to describe and compare consumer attitudes towards fashion in three countries with different cultures, levels of economic development and approaches to environmental and social issues: India, Canada, and Poland. Empirical data were collected using the quantitative method using the online survey questionnaire (CAWI). It seems likely that respondents show moderate interest in the latest fashion trends and knowledge of names of designers; they rarely see the latest fashion trends, although they consider themselves to be following fashion trends. In addition, respondents do little to engage in bold fashion activities. There are significant statistical differences between individual nationalities.
Year
Volume
9
Issue
4
Pages
105-118
Physical description
Contributors
 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • Wydział Zarządzania i Inżynierii Produkcji, Politechnika Łódzka
author
 • Ryerson University, Kanada
 • World University of Design, Indie
References
 • Brzozowski, Piotr. Wzorcowa hierarchia wartości. Polska, europejska czy uniwersalna? Psychologiczne badania empiryczne. Lublin: Wydawnictwo UMCS, 2007.
 • Dyczewski, Leon. „Wartości kulturowe ważne dla polskiej tożsamości”. W: Leon Dy¬czewski i Dariusz Wadowski (red.). Tożsamość Polska w odmiennych kontekstach, 149–179. Lublin: Wydawnictwo KUL, 2009.
 • Giddens, Anthony. Nowoczesność i tożsamość. „Ja” i społeczeństwo w epoce późnej nowoczesności. Przeł. Alina Sulżycka. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 2001.
 • Giddens, Anthony. Nowoczesność i tożsamość. Przeł. Alina Sulżycka. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 2010.
 • Jacyno, Małgorzata. „Style życia”. W: Anna Giza i Małgorzata Sikorska (red.). Współczesne społeczeństwo polskie, 271–312. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 2012.
 • Jarecka, Urszula. „Style życia w kontekście kultury wizerunku”. W: Aldona Jawłowska, Wojciech Pawlik i Barbara Fatyga (red.). Style życia, wartości, obyczaje. Stare tematy, nowe spojrzenia, 25–48. Warszawa: Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, 2012.
 • Jastrzębska-Golonka, Danuta. „Ideologia wpisana w modę, czyli metody socjalistycznych władz na implementowanie nowej ideologii poprzez ‘politykę odzieżową’ (na przykładzie wybranych państw środkowoeuropejskich i Związku Sowieckiego)”. Dzieje Najnowsze 2018, nr 1: 123–148. http://dx.doi.org/10.12775/DN.2018.1.06.
 • PovcalNet, „Regional aggregation using 2011 PPP and $1.9/day poverty line”, The World Bank, 2018, dostęp 10.08.2018, http://iresearch.worldbank.org/PovcalNet/povDuplicateWB.aspx.
 • Siciński, Andrzej. Styl życia kultura wybór. Warszawa: Wydawnictwo IFiS PAN, 2002.
 • Śliz, Anna, i Marek S. Szczepański, „Tożsamość i świat wielokulturowy”. W: Leon Dy¬czewski i Krzy¬sztof Jurek, Tożsamość w wielokulturowym kontekście, 82–98. Lublin, Warszawa: Wydawnictwo KUL, Centrum Europejskie Natolin, 2013.
 • Więckiewicz, Bogdan. „Konsumpcjonizm jako nowy styl życia współczesnego społe¬czeństwa polskiego”. W: Jadwiga Daszykowska i Mirosław Rewera (red.). Przemiany wartości i stylów życia w ponowoczesności, 178–186. Warszawa: Wydawnictwo Akademickie ŻAK, 2010.
 • Zajączkowski, Jakub. „Rola i znaczenie mediów w kształtowaniu modelu demokracji w In¬diach”. Global Media Journal-Polish Edition 2010, nr 1 (6): 17–33.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-f50296f1-f327-486b-a442-0bfacc53f23a
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.