PL EN


2013 | 3(82) | 44-53
Article title

Edukacja zawodowa i prozawodowa w regionie gdańskim w latach 1990–2000

Authors
Selected contents from this journal
Title variants
EN
Vocational education and career-oriented education in Gdańsk region in 1990–2000
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Przedstawione dane potwierdzają, iż mimo dokonujących się od 1989 roku w Polsce zmian ustrojowych i gospodarczych rodzime szkolnictwo zawodowe w la-tach 90. XX wieku funkcjonowało w strukturach organizacyjnych i programowych z lat sześćdziesiątych. W regionie gdańskim w latach 90. wystąpił niewielki spadek zarówno liczby zasadniczych szkół zawodowych, jak również liczby uczniów w tych szkołach. Rosła natomiast zarówno liczba średnich szkół zawodowych, jak również liczba uczniów w tych szkołach. Po pewnym zmniejszeniu się na początku lat 90. rosła liczba szkół policealnych i liczba uczących się w nich uczniów. Dynamicznie wzrastała również liczba liceów ogólnokształcących. Na uwagę zasługuje fakt, iż w tych latach wzrosło zainteresowanie kształceniem na kierunkach (w zawodach) usługowych. Zatem można uznać, że szkolnictwo zawodowe regionu gdańskiego w latach 90. zauważyło już wzrastającą rolę usług w gospodarce regionu. Analiza łańcucha przyczynowo-skutkowego: stan gospodarki–możliwości budżetu–zjawisko bezrobocia utwierdza w przekonaniu, że powołanie liceum technicznego podyktowane było względami społecznymi i ekonomiczno-gospodarczymi. Zmniej-szył się bowiem, zgodnie z założeniami organizatorów liceum technicznego, udział zasadniczych szkół zawodowych w kształceniu ponadpodstawowym na rzecz szkół, które umożliwiały zdawanie egzaminu dojrzałości. Stworzono również warunki do przesunięcia wyboru konkretnego zawodu na okres po ukończeniu szkoły prozawodowej (liceum technicznego) w ściślejszym powiązaniu z potrzebami rynku pracy. Spełnieniem oczekiwań organizatorów liceum technicznego – protoplasty obecnego liceum profilowanego – była też pozytywna ocena jego funkcjonowania dokonana w Instytucie Badań Edukacyjnych Ministerstwa Edukacji Narodowej w Warszawie.
EN
The article is devoted to vocational education changes and career-oriented education implemented in 1995 in the Gdańsk region in 1990–2000. The author presents different types of vocational schools in the region of Gdańsk in the context of the whole country. The article also refers to general education secondary school with an extended curriculum in technical education – schools where career-oriented education was implemented.
Year
Issue
Pages
44-53
Physical description
Dates
printed
2013-09-15
Contributors
 • Zespół Szkół Usługowych ul. Morska 77 81-222 Gdynia
References
 • Ambroży J., Odbudowa, organizacja i rozwój szkolnictwa zawodowego w regionie gdań-skim w latach 1995–1970, „Edukacja Ustawiczna Dorosłych” nr 1, 2011.
 • Ambroży J., Szkolnictwo zawodowe w regionie gdańskim w okresie międzywojennym. „Edukacja Ustawiczna Dorosłych” nr 1, 2010.
 • Ambroży J., Licea techniczne w byłym województwie gdańskim. „Pedagogika Pracy” nr 6, 2000.
 • Ambroży J., Trzecia makroregionalna konferencja Liceów Technicznych w Grudziądzu. „Szkoła Zawodowa” nr 10, 1998.
 • Ambroży J., Szkolnictwo zawodowe w regionie gdańskim w latach 1970–1990. „Edukacja Ustawiczna Dorosłych” w druku.
 • Czarnecka Z., Ocena funkcjonowania liceum technicznego. Załącznik do Raportu II. IBE, Warszawa 1998.
 • Dobra i nowoczesna szkoła – Kontynuacja przemian edukacyjnych. MEN, Warszawa, 1993.
 • Edukacja i wychowanie w województwie pomorskim w roku szkolnym 1999/2000. Urząd Statystyczny w Gdańsku, Gdańsk 2000.
 • Główne kierunki doskonalenia systemu edukacji w Polsce. MEN, Warszawa 1994.
 • Grefkowicz S., Wstępny projekt koncepcji rozwoju kształcenia zawodowego, [w:] Dro-gosz-Zabłocka E. (red.), Drogi rozwoju kształcenia zawodowego. Materiały z seminarium „Drogi kształcenia zawodowego”, Warszawa 17–18 grudnia 1990 r. IBE, Warszawa, s. 114–171.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
1507-6563
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-f5042b9b-6fd8-4e43-9733-8a6de5bf9daa
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.