PL EN


Journal
2019 | 2 | 198-231
Article title

Język kaznodziei. O roli słowa w przepowiadaniu słowa Bożego na przykładzie tekstów homilii, kazań, konferencji i notatek na ambonę księdza Jerzego Szymika ze zbioru Na początku było Słowo

Authors
Content
Title variants
EN
Language of the Preacher. On the Role of the Word in the Proclamation of God’s Word on the Example of Homily Texts, Sermons, Conferences and Pulpit Notes of Father Jerzy Szymik from the Collection In the Beginning Was the Word
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Opracowanie niniejsze – przygotowane na bazie analizy tekstów homilii, kazań, konferencji i notatek na ambonę prezbitera archidiecezji katowickiej i profesora nauk teologicznych ks. Jerzego Szymika – ukazuje przede wszystkim rolę, jaką w przepowiadaniu słowa Bożego odgrywa słowo. En passant znajdują się tu także, skupione wokół pierwszej części tematu artykułu, uwagi natury ogólnej o języku polskiego kaznodziejstwa, stanowiące przyczynek do interdyscyplinarnych badań nad teologią Słowa i teologią słowa. Ksiądz Szymik dowodzi, że kluczem do zrozumienia istoty człowieczeństwa jest język. Sam słynie (również jako poeta) z wyjątkowego, oryginalnego warsztatu językowego. Wagę właściwego wyrazu przepowiadanego słowa Bożego (należytego wypowiedzenia ewangelicznego orędzia) uwydatnia już sam tytuł źródła: opublikowanego w 2004 roku zbioru 60 tekstów homilijnych ks. Jerzego Szymika Na początku było Słowo. Ich analiza uwzględnia szerszy kontekst wyrażonych w słowie aktywności światowej sławy chrystologa (m.in. członka Międzynarodowej Komisji Teologicznej w latach 2004-2014).
EN
This study – prepared on the basis of an analysis of homily texts, sermons, conferences and pulpit notes of Fr. Jerzy Szymik who is a priest of the Archdiocese of Katowice and professor of theological sciences – aims, first of all, at showing the role of the word played in the preaching of the Word of God. En passant, it will also contain general comments on the language of Polish preaching, which are a contribution to interdisciplinary research on theology of the Word and theology of the word. Father Szymik proves that language is the key to understanding the essence of humanity. He is famous (also as a poet) for his unique, original language competence. The importance of the proper expression of God’s prophesied word (proper saying of the Gospel message) is already emphasized by the source of the title itself: a collection of 60 homily texts of Fr. Jerzy Szymik In the Beginning Was the Word published in 2004. Their analysis takes into account the broader context in the words of the activities of the world-famous Christologist (being, among others, a member of the International Theological Commission in 2004-2014).
Journal
Year
Issue
2
Pages
198-231
Physical description
Dates
published
2019-12-31
Contributors
References
 • „Wiadomości Pszowskie”, nr 10, 2001
 • „Wiadomości Pszowskie”, nr 3, 2000
 • A. Brückner (oprac.), Encyklopedia staropolska, il. K. Estreicher, t. 1, Warszawa 1990
 • A. Nossol, „Śląskie Studia Historyczno-Teologiczne”, t. 30, 1997
 • Akropol z hołdy czyli teologia Śląska. 25 rozmów z księdzem Jerzym Szymikiem o Śląsku i teologii, o poezji i kapłaństwie, o Pszowie i podróżach, o życiu i naszym świecie, Katowice 2002
 • B. Dunaj (red.), Słownik współczesnego języka polskiego, t. 1, Warszawa 1998
 • B. Dunaj (red.), Słownik współczesnego języka polskiego, t. 2, Warszawa 1998
 • E. Porada, Nadzieja dla współczesnej kultury. Rozmowa z księdzem Jerzym Szymikiem, „W Drodze”, t. 32, nr 1, 2004
 • E. Porada, Rozmowa o chrystologii kultury. Z ks. prof. Jerzym Szymikiem rozmawia Ewa Porada, [w:] M. Bilski i in. (red.), Mały teolog. Minipodręcznik dla początkujących autorów teologicznych dzieł, Lublin 2003
 • G. Seifert-Knopik i in. (red.), Sługa naszej radości. Księga pamiątkowa dedykowana Księdzu Profesorowi Jerzemu Szymikowi, Katowice 2015
 • I. Skrobak, Język teologii na trzecie tysiąclecie w „mostotwórczym” projekcie ks. Jerzego Szymika, „Język. Religia. Tożsamość”, t. 2, 2008
 • J. Kiciński, Homiletyka duszpasterska, Kielce 1935
 • J. Szymik, „Zwyciężysz. Już zwyciężasz”. Kazanie na Uroczystość Narodzenia Najświętszej Maryi Panny. Pszowski Odpust, 12 września 1999 r., [w:] M. Jakimowicz, J. Krakowski (red.), Z tej ziemi. Śląski kalendarz katolicki na rok 2000, Katowice 1999
 • J. Szymik, Chrystokształtność kultury, [w:] J.S. Pasierb, Na początku była kultura, wybór i oprac. M. Wilczek, Katowice 2013
 • J. Szymik, Cierpliwość Boga. 66 wierszy z lat 2003-2006, Katowice 2006
 • J. Szymik, Cisza i Słowo. O kazaniach ks. Pasierba, [w:] J. Szymik, Poezja i teologia, t. 2, Katowice 2013
 • J. Szymik, Mówić dziś o Jezusie Chrystusie. Wiara – wyznanie – przepowiadanie, „Initium”, nr 31, 1998/99
 • J. Szymik, Na początku było Słowo. 60 homilii, kazań, konferencji, notatek na ambonę, przedm. J. Życiński, Katowice-Ząbki 2004
 • J. Szymik, O choince. Kazanie na Boże Narodzenie, „Tyski Magazyn Kulturalny”, nr 4, 2003
 • J. Szymik, O cudzie Wcielenia, czyli o tym, że Bogu i człowiekowi cudownie jest być razem, Katowice 2000
 • J. Szymik, O rozmawianiu. II niedziela po Bożym Narodzeniu, [w:] J. Szymik, Na początku było Słowo. 60 homilii, kazań, konferencji, notatek na ambonę, przedm. J. Życiński, Katowice-Ząbki 2004
 • J. Szymik, O tajemnicy świętości. Homilia wygłoszona w święto patrona studentów bł. Piotra Jerzego Frassatiego – 19 maja 2000 r., „Przegląd Uniwersytecki”, nr 3, 2000
 • J. Szymik, Piszmy na miarę tego, co dźwigamy, [w:] J.S. Pasierb, Słowo Boże między ludźmi, wybór i oprac. M. Wilczek, Katowice 2010
 • J. Szymik, Poezja i teologia, t. 3, Katowice 2016
 • J. Szymik, Teologia i my. Wykłady i homilie, eseje i rozmowy z lat 2003-2013 o miłości i kapłaństwie, o kulturze i Śląsku, o naszych czasach, Katowice 2014
 • J. Szymik, Teologia w krainie pepsi-coli. Od teologii-nauki do teologii mądrości, Warszawa 1999
 • J. Szymik, Teologia. Rozmowa o Bogu i człowieku, przedm. J. Życiński, Lublin 2008
 • J. Szymik, W blaskach Tajemnicy Słowa. Teologia – literatura – ewangelizacja, [w:] J. Szymik, Teologia na początek wieku, Katowice-Ząbki 2001
 • J. Szymik, Wędrówki, rekolekcje, blask, Katowice 2006
 • J. Szymik, Wniebowstąpienie Chrystusa. Niebo. Katecheza, [w:] J. Szpet (red.), Człowiek wobec problemu wiary. Materiały katechetyczne, Poznań 1992
 • J. Szymik, Z każdą sekundą jestem bliżej Domu. Wiersze z lat 1976-2000, Kraków 2001
 • J. Szymik, Zobaczyć ten uśmiech i zrozumieć. Kazanie na pszowski odpust, 12 września 1999 r., „Gość Niedzielny”, nr 39, 1999
 • J. Życiński, Od słowa do Słowa. Teologia a literatura dzisiaj, „Zeszyty Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego”, t. 46, nr 3-4, 2003
 • Jan Paweł II, Encyklika „Redemptor hominis”, nr 1 [on-line], www.opoka.org.pl/biblioteka/W/WP/jan_pawel_ii/encykliki/r_hominis.html [dostęp: 15.07.2019]
 • Jan Paweł II, Homilia w czasie Mszy św. odprawionej na placu Zwycięstwa, nr 3a [on-line], www.nauczaniejp2.pl/dokumenty/wyswietl/id/538 [dostęp: 15.07.2019]
 • Jan Paweł II, Homilia w czasie Mszy św. odprawionej na placu Zwycięstwa, nr 3a
 • Jesteśmy przy ścianie. Z bp. Grzegorzem Rysiem rozmawia Konrad Sawicki, „Więź”, nr 4, 2013 [on-line], www.nowaewangelizacja.org/aparecida/o-dokumencie/jestesmy-przy-scianie/ [dostęp: 10.04.2015]
 • M. Szczepaniak, Spirala pomówień czy walka o dusze? Wokół polityki na ambonie w kazaniu radiowym arcybiskupa Teodorowicza, „Śląskie Studia Historyczno-Teologiczne”, t. 1, z. 1, 2013
 • M. Szymczak (red.), Słownik języka polskiego, t. 1, Warszawa 1994
 • S. Bąba, J. Liberek (red.), Słownik frazeologiczny współczesnej polszczyzny, Warszawa 2002
 • Sobór Watykański II, Konstytucja duszpasterska o Kościele w świecie współczesnym „Gaudium et spes”, nr 22 [on-line], www.portal.tezeusz.pl/2009/01/21/konstytucja-duszpasterska-o-kosciele-w-swiecie-wspolczesnym-gaudium-etspes/ [dostęp: 15.07.2019]
 • W. Przyczyna, Homilia pięćdziesiąt lat po Soborze Watykańskim II. Pytania, problemy, wyzwania, Kraków 2013
 • www.wsjp.pl/do_druku.php?id_hasla=11409&id_ znaczenia=2277496 [dostęp: 24.11.2016]
 • www.wsjp.pl/index.php?id_hasla=11430&id _znaczenia=2277497&l=12&ind=0 [dostęp: 24.11.2016]
 • www.wtl.us.edu.pl/e107_plugins/katalog _ECTS/ects.php?prac_tryb=3 [dostęp: 27.07.19]
 • Z.J. Kijas, Chrystus integralny. Wstęp do wydania polskiego, [w:] G.L. Müller, Chrystologia – nauka o Jezusie Chrystusie, tłum. W. Szymona, Podręcznik Teologii Dogmatycznej w Jedenastu Traktatach. Traktat V, Kraków 1998
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
1233-9717
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-f508a801-5548-4334-8c74-0390405c0c1c
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.