PL EN


2020 | 2 | 179-195
Article title

Zachęcić samego siebie, aby chciało się innym … z praktyki własnej nauczyciela akademickiego

Content
Title variants
EN
Encourage yourself to others will also be involved … from the own practice of the academic teacher
Languages of publication
PL EN
Abstracts
PL
Społeczeństwo wiedzy, innowacyjność kształcenia … to hasła, z którymi spotykamy się na co dzień. Współczesny proces kształcenia bazuje na zrewidowanych programach, w których pewne podstawy tradycyjnej edukacji pozostają w synergii z edukację opartą na kompetencjach. Oferowane przez uczelnie formy kształcenia powinny sprzyjać nie tylko zdobywaniu, pogłębianiu wiedzy, ale rozwojowi umiejętności praktycznych i kompetencji społecznych. Celem artykułu jest przedstawienie różnorodnych form nauczania oraz narzędzi i pomocy, których właściwe zastosowanie w procesie kształcenia pozwalają na osiągnięcie wielu efektów uczenia się.
EN
Knowledge based society, innovation of education… these are bywords that we come across every day. The modern education process is based on revised curricula in which some foundations of traditional education are in synergy with competency-based education. Offered by universities forms of education should promote not only the acquisition, broadening of knowledge, but the development of practical abilities, skills and social competencies. An aim of the article is to present various forms of teaching, as well as didactic tools and aids, which allow to achieve many learning outcomes if used correctly in the education process.
Year
Issue
2
Pages
179-195
Physical description
Dates
published
2020-12-18
Contributors
 • Uniwersytet Jagielloński
References
 • Arends R.I., Uczymy się nauczać, WSiP, Warszawa 1994.
 • Bereźnicki F., Zagadnienia dydaktyki szkoły wyższej, Szczecin 2009.
 • Bogusz J., Autorytet nauczyciela akademickiego a wyniki kształcenia i wychowania, „Pedagogika Szkoły Wyższej”, 1996/4.
 • Brown R., Procesy grupowe. Dynamika wewnątrzgrupowa i międzygrupowa, Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, Gdańsk 2006.
 • Dee Fink L., Evaluating Teaching: A New Approach to an Old Problem, To improve the Academy, 2017, 26(1).
 • Denek K., O nowy kształt edukacji, Wydawnictwo Edukacyjne „Akapit”, Toruń 1998.
 • Emerson R., „The American Scholar”, [w:] The College Anthology of American Literature, red. Z. Mazur, Universitas, Kraków 1998.
 • Fenstermacher G.D., Soltis J. F., Style nauczania, WSiP, Warszawa 2000.
 • Fontana D., Psychologia dla nauczycieli, Zysk i S-ka, Poznań 1998.
 • Gunn V., Fisk A., Considering teaching excellence in higher education: 2007 – 2013, The Higher Education Academy, https://www.heacademy.ac.uk/system/files/resources/telr_final_acknowledgements.pdf.
 • Herda-Płonka K., Rola nauczyciela akademickiego w aktywizowaniu rozwoju studentów, „Edukacja Humanistyczna” 2013/1 (28).
 • Jenkins H.O., Getting it right. A handbook for successful school leadership, Blackwell, Oxford 1999.
 • Kreber C., Teaching Excellence, Teaching Expertise and the Scholarship of Teaching, Innovative Higher Education, 2002, 1 (27).
 • Krzyżewska J., Aktywizujące metody i techniki w edukacji wczesnoszkolnej, t. 1, Suwałki 1998.
 • Krzyżewska J., Aktywizujące metody i techniki w edukacji, t. 2, Suwałki 2000.
 • Kubiczek B., Metody aktywizujące. Jak nauczyć uczniów uczenia się? Poradnik nauczyciela, Wydawnictwo NOWIK, Opole 2009.
 • Kupisiewicz Cz., Podstawy dydaktyki ogólnej, BGW, Warszawa 1995.
 • Kupisiewicz Cz., Podstawy dydaktyki, Oficyna Wydawnicza GRAF PUNKT, Warszawa 2005.
 • Kupisiewicz Cz., Kupisiewicz M.: Słownik pedagogiczny, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2009.
 • Marszałek A., Metody aktywizujące w kształceniu, [w:] Encyklopedia Pedagogiczna XXI wieku. Wydawnictwo Akademickie „Żak”, Warszawa 2004.
 • Maslow A., Motywacja i osobowość, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2006.
 • Okoń W., Wprowadzenie do dydaktyki ogólnej, Wydawnictwo Akademickie Żak, Warszawa 2003.
 • Okoń W., Nowy słownik pedagogiczny, Wydawnictwo Akademickie Żak, Warszawa 2004.
 • Petty G., Nowoczesne nauczanie. Praktyczne wskazówki i techniki dla nauczycieli, wykładowców i szkoleniowców, Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, Sopot 2015.
 • Półturzycki J., Dydaktyka dla nauczycieli, Wydawnictwo Novum, Płock 2002.
 • Rapacka-Wojtala S., Praktyczny aspekt kształcenia nauczycieli gwarantem jakości procesu dydaktycznego, Linguodidactica T. XVIII, 2014.
 • Rapacka-Wojtala S., Metody aktywizujące w nauczaniu dorosłych, czyli jak sprawić, aby studentom chciało się chcieć, [w:] Twórczość, pasja, Uniwersytet. Kategoria zaangażowania w dydaktyce akademickiej, red. J. Płuciennik, K. Klimczak, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2015.
 • Rose D.H., Harbour W.S., Johnston C.S., Daley S.G., Abarbanell L., Universal design for learning in postsecondary education: Reflections on principles and their application. Journal of Postsecondary Education and Disability, 2006 19(2).
 • Rudolf R., Pożądane kierunki zmian w systemie edukacji ekonomicznej, [w:] Gołębiowski T., Dąbrowski M., Mierzejewska B. (red.), Uczelnia oparta na wiedzy. Organizacja procesu dydaktycznego oraz zarządzanie wiedzą w ekonomicznym szkolnictwie wyższym, Fundacja Promocji i Akredytacji Kierunków Ekonomicznych, Warszawa 2005.
 • Sajdak A., Paradygmaty kształcenia studentów i wspierania rozwoju nauczycieli akademickich. Teoretyczne podstawy dydaktyki akademickiej, Oficyna Wydawnicza Impuls, Kraków 2013.
 • Sajdak A., Przygotowanie nauczycieli akademickich do prowadzenia zajęć dydaktycznych: możliwości wsparcia i przykłady dobrych praktyk, „Studia Oeconomica Posnaniensia”, 2015/3 (5).
 • Sajduk B., Nowoczesna dydaktyka akademicka. Kto Kogo Uczy? Wydawca Wyższa Szkoła Europejska im. ks. Józefa Tischnera w Krakowie, Kraków 2015.
 • Sośnicki K., Dydaktyka ogólna, Księgarnia Naukowa T-Szczęsny i S-ka, Toruń 1968.
 • Strykowski W., Kompetencje medialne: pojęcie, obszary, formy kształcenia, [w:] W. Strykowski, W. Skrzydlewski (red.), Kompetencje medialne społeczeństwa wiedzy, eMPi2, Poznań 2004.
 • Taraszkiewicz M., Jak uczyć lepiej? czyli refleksyjny praktyk w działaniu, Warszawa 2000.
 • Taraszkiewicz M., Metody aktywizujące procesy uczenia się, czyli jak uczyć lepiej, Wydawnictwo Verlag Dashofer, Warszawa 2002.
 • Thomson K., Informal Conversations about Teaching and Their Relationship to a Formal Development Program: Learning Opportunities for Novice and Mid-Career Academics, International Journal for Academic Development, 2015, vol. 20, nr 2.
 • Trzaska L., Wojciechowski M., Metody aktywne w pracy z grupą. Problemy realizacji, Warszawa 1997.
 • Wach-Kąkolewicz A., Kompetencje pedagogiczne nauczycieli akademickich – potrzeby i działania, Neodidagmata, Poznań, Wydawnictwo Naukowe UAM, 2013, nr 35.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
1507-4943
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-f5120f3f-25ab-453e-b1cd-d9be6fd5686f
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.