PL EN


2017 | 9(45) | 1 | 109-120
Article title

Rodzina jako fundament kształtowania tożsamości narodowej

Title variants
EN
Family as a Foundation of the National Identity Formation
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Celem niniejszego artykułu jest przybliżenie kategorii tożsamości narodowej jako tej, która kształtowana jest w pierwszej, najważniejszej społeczności wychowującej, jaką jest rodzina. Nastawienie badaczy szukających odpowiedzi na pytanie „Kim jesteśmy?” i dociekających struktury tożsamości stało się kluczowe dla poznania w naukach społecznych. Tożsamość stanowi problem egzystencjalny, stąd zasadne jest przybliżenie znaczenia rodziny w procesie kształtowania tożsamości narodowej w warunkach towarzyszących jej przemian społeczno-kulturowych.
EN
The purpose of this article is to introduce a category of identity, including a national identity which is formed in the first instance in the most important institution – a family. An attitude of the researchers who investigate the structure of identity, and those who search for an answer to the question: “Who are we?” has become crucial to a cognition in social sciences. Identity is an existential problem therefore it is relevant to introduce the value of a family affected by a socio-cultural transition in shaping the national identity.
Year
Volume
Issue
1
Pages
109-120
Physical description
Contributors
 • doktorantka Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II w Instytucie Pedagogiki
References
 • Adamski F., Rodzina. Wymiar społeczno-kulturowy, Kraków: Wyd. Uniwersytetu Jagiellońskiego 2002.
 • Bokszański Z., Tożsamości zbiorowe, Warszawa: PWN 2006.
 • Èesnys G., Związki antropologiczne pomiędzy litwinami i polakami (Julian Talko-Hryncewicz), Šakiai: UAB Arxbaltica 2006.
 • Giddens A., Socjologia, Warszawa: PWN 2004.
 • Harwas-Napierała B., Rodzina w kontekście współczesnych zagrożeń, w: Rozwojowe i wychowawcze aspekty życia rodzinnego, red. T. Rostowska, A. Jarmołowska, Warszawa: Wyd. Difin 2010, s. 11-21.
 • http://encyklopedia.pwn.pl/szukaj/naród.html [dostęp: 20.01.2017].
 • http://uniaeuropejska.org/wp-content/uploads/2011/11/polak_czy_europejczyk.pdf [dostęp: 20.01.2017].
 • http://mniejszosci.narodowe.mswia.gov.pl/mne/mniejszosci/charakterystyka-mniejs/ 6480,Charakterystyka-mniejszosci-narodowych-i-etnicznych-w-Polsce.html#litwini [dostęp: 14.02.2017].
 • Jan Paweł II, Pamięć i tożsamość, Kraków: Znak 2005.
 • Jan Paweł II, Pielgrzymki do ojczyzny. Przemówienia i homilie, Kraków: Znak 2005.
 • Karaś D., Kłym M., Cieciuch J., Eudajmonistyczny dobrostan psychiczny a kształtowanie poczucia tożsamości w sferze edukacyjnej i zawodowej, „Psychologia Rozwojowa” 2013, nr 1, s. 87-101.
 • Kiwak I., Tożsamość a sposoby zakorzenienia w kulturze, w: Tożsamość polska w odmiennych kontekstach, red. L. Dyczewski, D. Wadowski, Lublin: Wyd. KUL 2009, s. 19-26.
 • Nikitorowicz J., Kreowanie tożsamości dziecka, Gdańsk: Gdańskie Wyd. Psychologiczne 2005.
 • Polnik-Klajn A., Polnik E., Rozważania o rodzinie jako specyficznym środowisku wychowawczych oddziaływań interpersonalnych, w: Rodzina. Historia i współczesność. Studium monograficzne, red. W. Korzeniowska, U. Szuścik, Kraków: OW „Impuls” 2006, s. 357-361.
 • Rękosiewicz M., W drodze do dorosłości. Tożsamość osób z niepełnosprawnością intelektualną, Wielichowo: Wyd. TIPI 2012.
 • Skorowski H., Narodowa tożsamość elementem zakorzenienia w Europie, w: Tożsamość polska w odmiennych kontekstach, red. L. Dyczewski, D. Wadowski, Lublin: Wyd. KUL 2009, s. 113-127.
 • Szyszka M., Więzi rodzinne czynnikiem wspomagającym kształtowanie tożsamości narodowej, w: Tożsamość polska w odmiennych kontekstach, red. L. Dyczewski, D. Wadowski, Lublin: Wyd. KUL 2009, s. 439-451.
 • Świątkiewicz W., Fasada narodowej tożsamości w mozaice spękań, w: Tożsamość polska w odmiennych kontekstach, red. L. Dyczewski, D. Wadowski, Lublin: Wyd. KUL 2009, s. 129-140.
 • Taylor Ch., Źródła współczesnej tożsamości, w: Tożsamość w czasach zmiany. Rozmowy w Castel Gandolfo, red. K. Michalski, Warszawa-Kraków: Znak 1995, s. 9-21.
 • Wnuk-Lipiński E., Świat międzyepoki. Globalizacja, demokracja, państwo narodowe, Kraków: Instytut Wydawniczy Znak 2004.
 • Wójcik S., Kształtowanie się tożsamości narodowej chłopów polskich, w: Tożsamość polska w odmiennych kontekstach, red. L. Dyczewski, D. Wadowski, Lublin: Wyd. KUL 2009, s. 331-345.
 • Wyszyński S., W światłach tysiąclecia, Kraków: Znak 1981.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-f51d280f-8168-4dba-947d-16d4d057faa0
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.