PL EN


2014 | 105 | 4 | 67-86
Article title

Poza kategoriami. Nienormatywna erotyka w liryce Krzysztofa Boczkowskiego

Title variants
EN
Beyond Category. Non-normative Eroticism in Krzysztof Boczkowski’s Lyric Poetry
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Artykuł stanowi próbę opisu sposobów wyrażania pragnień homoerotycznych w twórczości lirycznej Krzysztofa Boczkowskiego. Autor szkicu wyróżnia trzy płaszczyzny przejawiania się homoerotyzmu w jego liryce: pierwszą – voyeurystyczną; drugą – nawiązującą do modernistycznej tradycji ekspresji pożądania, trzecią męsko-męskiego – intymno-filozoficzną. W konkluzji Wojciech Śmieja zauważa, że twórczość Boczkowskiego umyka dotychczasowym próbom opisu polskiej „literatury homoseksualnej” poprzez włączanie homoerotyzmu w zupełnie inną siatkę znaczeń niż dorobek artystyczny pisarzy i poetów traktowanych jako reprezentanci „homoseksualnego nurtu” w polskiej literaturze współczesnej. Przedstawienie tej siatki znaczeń jest celem, jaki stawia sobie autor prezentowanego szkicu.
EN
The article aims to capture the modes of homoerotic desire expressions in Krzysztof Boczkowski’s lyrical creativity. The author of the sketch distinguishes three levels on which homoeroticism proves traceable. The first one is voyeuristic, the second one concerns a modernistic tradition of expression desire, while the third one is referred to as man-to-man – intimate-philosophical. In conclusion Śmieja notices that Boczkowski’s creativity escapes from the so-far attempts to describe Polish “homosexual literature” by including homoeroticism into a network of meanings totally different from that of the creativity by poets and writers regarded as representatives of “homosexual trend” in contemporary Polish literature. Portrayal of the network is the purpose set by the author of the sketch.
Year
Volume
105
Issue
4
Pages
67-86
Physical description
Dates
published
2014-12-15
Contributors
  • Uniwersytet Śląski, Katowice
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISBN
0031-0514
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-f5233fba-b89d-4fd9-bca9-99353677581c
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.