PL EN


2016 | 1 (360) | 94-103
Article title

Spożycie podstawowych produktów pochodzenia roślinnego i zwierzęcego w Polsce w latach 2000-2012

Content
Title variants
EN
Consumption of Basic Products of Vegetable and Animal Origin in Poland in 2000-2012
RU
Потребление основных продуктов растительного и животного происхождения в Польше в период 2000-2012 гг.
Languages of publication
PL EN RU
Abstracts
PL
Produkty żywnościowe są najważniejszą grupą towarów konsumpcyjnych. Głównym celem niniejszej pracy jest analiza zmian w popycie na żywność w Polsce w latach 2000-2012. W pracy wykorzystano statystyczne i fizjologiczne mierniki konsumpcji, m.in. przeciętne miesięczne spożycie żywności wyrażone w jednostkach naturalnych oraz przeciętne dzienne spożycie w przeliczeniu na wartość energetyczną i składniki odżywcze. Jak wynika z analiz, w badanym okresie w Polsce zaszły znaczne zmiany w ilościowej strukturze spożycia większości podstawowych produktów pochodzenia roślinnego i zwierzęcego. Zasadniczym kierunkiem zmian jest zmniejszenie spożycia, w tym zwłaszcza pieczywa, mleka oraz owoców i warzyw. Wartość energetyczna przeciętnego dziennego spożycia żywności w Polsce w latach 2000-2012 zmniejszyła się o 187 kcal. Zmiany w badanym okresie dotyczyły również dziennego spożycia w przeliczeniu na składniki odżywcze. Nastąpiła zmiana struktury na korzyść białka zwierzęcego oraz zmniejszenie ilości tłuszczów i węglowodanów w przeciętnej diecie Polaków.
EN
Food products are the most important group of consumer goods. The main objective of this article is to analyse the changes in demand for food in Poland in the years 2000-2012. In his work, the author used statistical and physiological measures of consumption, inter alia, the average monthly consumption of food expressed in natural units as well as the average daily consumption converted to energy value and nutrients. As the analyses show, in the period in question in Poland, there took place significant changes in the quantitative pattern of consumption of the majority of basic products of vegetable and animal origin. The basic direction of changes is reduction of consumption, and especially bread, milk and fruit and vegetables. Energy value of the average daily food consumption in Poland in 2000-2012 decreased by 187 kcal. The changes in the period in question also concerned the daily consumption per nutrients. There took place an alteration of the pattern to the benefit of animal protein as well as a decrease of volumes of fats and carbohydrates in the average diet of Poles.
RU
Продукты питания – основная группа потребительских благ. Основная цель настоящей разработки – анализ изменений в спросе на продукты питания в Польше в 2000-2012 гг. В работе использовали статистические и физиологические измерители потребления, в частности, среднее ежемесячное потребле- ние пищи, выраженное в натуральных единицах, а также среднее ежедневное потребление в пересчете на калорийность и питательные вещества. Как это вытекает из анализов, в обследуемый период в Польше произошли значи- тельные изменения в количественной структуре протребления большинства основных продуктов растительного и животного происхождения. Основное направление изменений – снижение объёма потребления, в особенности хлебобулочных изделий, молока, а также овощей и фруктов. Калорийность сред- недневного потребления продуктов питания в Польше в 2000-2012 гг. снизилась на 187 kcal. Изменения в обследуемый период касались также дневного потребления в пересчете на питательные вещества. Произошло изменение структуры в пользу белков животных, а также снижение количества жиров и углеводов в средней диете поляков.
Year
Issue
Pages
94-103
Physical description
Contributors
 • Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
References
 • Adamczyk G. (2002), Wybrane aspekty zachowań konsumpcyjnych i wzorców spożycia żywności w polskich gospodarstwach domowych w latach dziewięćdziesiątych, „Roczniki Akademii Rolniczej w Poznaniu”, Vol. CCCXLIII.
 • Budżety gospodarstw domowych w 2007 r. (2008), GUS, Warszawa.
 • Budżety gospodarstw domowych w 2008 r. (2009), GUS, Warszawa.
 • Budżety gospodarstw domowych w 2012 r. (2013), GUS, Warszawa.
 • Budżety gospodarstw domowych w 2013 r. (2014), GUS, Warszawa.
 • Bykowski P.J. (2011), Żywność pochodzenia morskiego. Korzyści dla zdrowia konsumenta, „Przemysł Spożywczy”, nr 12.
 • Bylok F. (2006), Zachowania konsumpcyjne ludzi starszych w Polsce na początku XXI wieku, (w:) Kowalski J.T., Szukalski P. (red.), Starość i starzenie się jako doświadczenie jednostek i zbiorowości ludzkich, Zakład Demografii Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź.
 • Bylok F. (2013), Strategie zachowań konsumpcyjnych seniorów na rynku dóbr i usług konsumpcyjnych, „Problemy Zarządzania”, Vol. 11, No. 1(40), t. 1.
 • Bywalec C., Rudnicki L. (1999), Podstawy ekonomiki konsumpcji, Wydawnictwo AE w Krakowie, Kraków.
 • Cieślik I., Cieślik E., Hundla A. (2012), Ryby i owoce morza – smaczna receptura na długie życie, „Zdrowa Żywność Zdrowy Styl Życia”, nr 1.
 • Głodek E., Gil M., Rudy M., Pawlos M. (2011), Ocena częstotliwości spożycia przez studentów wybranych źródeł błonnika pokarmowego, „Roczniki PZH”, Vol. 62, nr 4.
 • Gulbicka B. (1997), Bezpieczeństwo żywnościowe (główne problemy), „Zagadnienia Ekonomiki Rolnej”, nr 4-5.
 • Ilow R., Regulska-Ilow B., Misiewicz D., Różańska D., Kowalisko A., Biernat J. (2011), Ocena spożycia warzyw i owoców w grupie 50-letnich mieszkańców Wrocławia, „Roczniki PZH”, Vol. 62, nr 3.
 • Kubiński T. (2012), Produkcja jaj kurzych wzbogaconych w niezbędne nienasycone kwasy tłuszczowe, „Życie Weterynaryjne”, Vol. 87(5).
 • Piwowar A. (2012), Analiza przestrzennego zróżnicowania cen detalicznych wybranych produktów żywnościowych w Polsce w latach 2005-2010, „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu 2012: Nowe Trendy w Dystrybucji Produktów Żywnościowych”, nr 237
 • Piwowar A. (2008), Rynek ziemniaków, (w:) Urban S. (red.), Wybrane rynki branżowe produktów rolno-spożywczych, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wrocław.
 • Rocznik Statystyczny Rolnictwa 2009 (2010), GUS, Warszawa.
 • Rocznik Statystyczny Rolnictwa 2011 (2012), GUS, Warszawa.
 • Rocznik Statystyczny Rolnictwa 2013 (2014), GUS, Warszawa.
 • Sikora E., Pysz M., Leszczyńska T. (2009), Zmiany podaży podstawowych grup produktów spożywczych w gospodarstwach domowych emerytów i rencistów w latach 1989-2004, „Żywność. Nauka. Technologia. Jakość”, nr 5(66).
 • Szponar L., Ołtarzewski M., Rychlik E. (2003), Energia i białko w całodziennym pożywieniu różnych grup ludności w Polsce, „Żyw. Człow. Metab.”, nr 30(1/2).
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-f5273165-a00e-455d-b27b-4fabff98d1bd
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.