PL EN


2015 | 4 (17) nr 2 | 151-169
Article title

Prawo osób pozbawionych wolności do wyżywienia przygotowanego według wymogów religijnych. Regulacje normatywne a trudności praktyczne

Title variants
EN
The right of persons deprived of their liberty to have their food prepared according to the religious requirements. Normative regulations and practical impediments
FR
Le droit des personnes privées de leur liberté à la nourriture préparée selon les exigences religieuses. Réglementations normatives et les difficultés pratiques
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Prawo osób pozbawionych wolności do korzystania przez nich z wyżywienia przygotowanego według norm religijnych to uprawnienie wynikające z przepisów międzynarodowych i uregulowań krajowych, w tym Konstytucji. Rzeczpospolita Polska przyjęła na siebie obowiązek realizacji postanowień Konwencji o Ochronie Praw Człowieka i Podstawowych Wolności (art. 9), jednak kazus Jakóbskiego ujawnił nieprawidłowości działania państwa polskiego ograniczającego możliwość korzystania z diety religijnej w więzieniu. Także przepisy ustawowe oraz akty wykonawcze w tym zakresie nie są dostosowane do tego, żeby realizacja tego uprawnienia nie napotykała na obiektywne trudności. Na tego rodzaju trudności zwraca się też uwagę w skargach osadzonych składanych do organów krajowych w trybie przewidzianym prawem wewnętrznym. Poza tym potrzeba uregulowania tych kwestii wpłynie też na poprawę funkcjonowania personelu więziennego zobowiązanego do zapewnienia skazanym odpowiednich standardów żywieniowych i wyznaniowych.
EN
The right of persons deprived of their liberty to have their food prepared according to the religious norms is a standard resulting from both international and domestic regulations, including the Constitution. The Republic of Poland assumed the obligation to implement the provisions of the Convention for the Protection of Human Rights and Fundamental Freedoms (Art. 9); nonetheless, the case of Jakóbski revealed that certain irregularities have been committed by Poland, which restricted the prisoner’s possibility to follow religious dietary practices. Furthermore, the legislative provisions and implementing regulations in this respect are not sufficient to overcome the objective barriers for pursuit of this right. Such difficulties are often mentioned in the complaints submitted by the prisoners to the domestic authorities pursuant to the procedures provided for in the internal regulations. Furthermore, the provision of regulatory framework for these issues will also improve the functioning of the prison staff responsible for ensuring proper dietary and religious standards for prisoners.
Contributors
 • Wyższa Szkoła Stosunków Międzynarodowych i Komunikacji Społecznej w Chełmie; ul. Wojsławicka 8A, 22-100 Chełm, Polska
References
 • Dąbkiewicz, Krzysztof. 2013. Kodeks karny wykonawczy. Warszawa: Wolters Kluwers.
 • Hołda, Zbigniew, i Kazimierz Postulski. 2007. Kodeks karny wykonawczy. Komentarz. Gdańsk: Wolters Kluwers.
 • Kucharska, Agata, Małgorzata Gronau, Bożena Sicińska, Ewa Michota-Katulska, i Marta Zegan. 2013. „Ocena realizacji zaleceń żywieniowych dla osadzonych na przykładzie wybranego aresztu śledczego.” Problems High Epidemiological 94(4): 807-814.
 • Kuć, Małgorzata, i Małgorzata Gałązka. 2009. Prawo karne wykonawcze. Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck.
 • Kwiatkowski, Michał. 2011. „Dieta „religijna” – efekt Jakóbskiego.” Forum Penitencjarne 10:31.
 • Lasocik, Zbigniew. 1993. Praktyki religijne więźniów. Warszawa: PWN.
 • Lelental, Stefan. 2014. Kodeks karny wykonawczy. Komentarz. Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck.
 • Łupińska, Aneta. 2015a. „Diety wyznaniowe od kuchni.” Forum Penitencjarne 4:7.
 • Łupińska, Aneta. 2015b. „Diety wyznaniowe w Europie.” Forum Penitencjarne 6:11-12.
 • Łupińska, Aneta. 2015c. „Diety wyznaniowe tak, ale….” Forum Penitencjarne 6:2-13.
 • Nikołajew, Jerzy. 2012. Wolność sumienia i religii skazanych i tymczasowo aresztowanych. Lublin: Wydawnictwo KUL.
 • Nikołajew, Jerzy. 2014. „Granice uzewnętrzniania religii przez skazanych na podstawie Kodeksu karnego wykonawczego z 1997 r.” Przegląd Więziennictwa Polskiego 84:66-86.
 • Nikołajew, Jerzy. 2015a. „Wolność sumienia i religii osób pozbawionych wolności.” Forum Penitencjarne 4:37.
 • Nikołajew, Jerzy. 2015b. „Wolność sumienia i religii z perspektywy skarg osób pozbawionych wolności w Polsce.” W Wolność sumienia i religii osób pozbawionych wolności. Aspekty prawe i praktyczne, red. Jerzy Nikołajew, i Konrad Walczuk, 211-249. Warszawa: Wydawnictwo Unitas.
 • Pawela, Stanisław. 2007. Prawo karne wykonawcze. Zarys wykładu. Warszawa: Wydawnictwo Prawnicze.
 • Postulski, Kazimierz. 2014. Kodeks karny wykonawczy. Komentarz. Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck.
 • Potulski, Jacek. 2015. „Komentarz do art. 109.” W Kodeks karny wykonawczy. Komentarz, red. Jerzy Lachowski, 292-295. Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck.
 • Pszczyński, Mateusz. 2015. „Prawo osadzonych do wyżywienia przygotowanego według reguł religijnych.” W Wolność sumienia i religii osób pozbawionych wolności. Aspekty prawne i praktyczne, red. Jerzy Nikołajew, i Konrad Walczuk, 81-99. Warszawa: Wydawnictwo Unitas.
 • Szlęzak-Kawa, Elżbieta. 2015. „Diety religijne i kulturowe.” Forum Penitencjarne 6:14-15.
 • „Żeby dieta była dietą. Rozmowa Anety Łupińskiej z ppłk. Markiem Cieślikiem, zastępcą dyrektora Biura Kwatermistrzowsko-Inwestycyjnego.” 2015. Forum Penitencjarne 6:13-14.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-f527ea92-330b-4a3c-bfae-0ca18424fc6e
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.