PL EN


2014 | 3 | 5-11
Article title

Ocena ryzyka powodziowego jako element wdrażania Dyrektywy Powodziowej – przykład Uniejowa

Content
Title variants
EN
An evaluation of flood risk as an element of introducing Flood Directive – an example of Uniejów
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
W pracy za główny cel przyjęto ocenę ryzyka powodziowego terenów szczególnego zagrożenia powodzią na przykładzie Uniejowa. Oceny dokonano na podstawie analizy aktualnego zagospodarowania, wyodrębniając cztery obszary problemowe: obiekty o znaczeniu społecznym, tereny cenne przyrodniczo oraz obiekty dziedzictwa kulturowego, obiekty stwarzające wtórne zagrożenia oraz tereny generujące straty ekonomiczne. Zróżnicowanie ryzyka powodziowego stanowi bardzo istotne zagadnienie w kontekście ochrony przeciwpowodziowej. Niestety szacowanie tego ryzyka jest niezwykle trudnym zadaniem, podobnie jak problematyka właściwej ochrony dolin rzecznych. Zabudowa występuje przede wszystkim w granicach wody 100-letniej na obszarze miasta, dlatego też to właśnie tam w przypadku nadejścia powodzi straty są największe. Wpływ na to w przypadku Uniejowa ma jego położenie poniżej zbiornika retencyjnego, które doprowadza do intensyfikacji zagospodarowania.
EN
The main objective of this article is to assess the flood risk on the area exposed to floods in Uniejów. The assessment was made based on the analysis of the land use. In the article the 100-year water was divided into four problem areas: objects of social importance, valuable natural areas and objects of cultural heritage, objects posing hazard for human and environment, areas that generate economic losses. Differentiation of flood risk is a very important issue in the context of flood protection. Risk assessment is an extremely difficult task, as same as issue of protection of river valleys. Buildings occur on the area of 100-year water in the city. During a flood event, the biggest losses are over there. The implication is the location of Uniejów, below the storage reservoir, which leads to the intensification of land use.
Year
Issue
3
Pages
5-11
Physical description
Dates
published
2014-09
Contributors
 • Uniwersytet Łódzki, Katedra Zagospodarowania Środowiska i Polityki Przestrzennej
References
 • Grochulski J., 1975, Hydrologiczno-ekonomiczne kryteria oceny wezbrań dla potrzeb ochrony przeciwpowodziowej, Gospodarka Wodna, nr 1, s. 14-22.
 • Kitowski K., Gromada O., 2010, Wdrażanie Dyrektywy Powodziowej Unii Europejskiej w Polsce, [w:] Mońka B. (red.), Zarządzanie zasobami wodnymi w dorzeczu Odry, Materiały z XIII konferencji „ODRA 2010”, Kudowa-Zdrój 23–26 maja 2010 r., wyd. PZITS nr 894, s. 23-30.
 • Kobojek E., 2013, Problem przestrzennego rozwoju miast w dolinach rzecznych na przykładzie Łowicz i Uniejowa, [w:] Więzik B. (red.), Prawne, administracyjne i środowiskowe uwarunkowania zagospodarowania dolin rzecznych, Bielsko Biała, s. 15-26.
 • Kurczyński Z., 2012, Mapy zagrożenia powodziowego i mapy ryzyka powodziowego a Dyrektywa Powodziowa, Archiwum Fotogrametrii, Kartografii i Teledetekcji, Vol. 23, s. 209-217.
 • Nachlik E., 2010, Niska skuteczność systemu ochrony przeciwpowodziowej. Ryzyko powodzi wciąż duże, Środowisko, nr 8, s. 6-7.
 • Rotnicka J., 2011, Gospodarka wodna w świetle uwarunkowań Unii Europejskiej, [w:] Stan gospodarki wodnej w Polsce – problematyka prawna i kompetencyjna (na przykładzie Dolnej Wisły), Materiały z konferencji zorganizowanej przez Parlamentarny Zespół ds. Dróg Wodnych i Turystyki Wodnej 2 czerwca 2011 r. w siedzibie Senatu, Kancelaria Senatu.
 • Słonecka A., Jaglak E., Goryszewska E., Kołakowska J., Ulanicka E., 2008, Zagospodarowanie przestrzenne dolin rzecznych a zagrożenie powodziowe województwa mazowieckiego, Mazowieckie Biuro Planowania Regionalnego, Warszawa.
 • Stachy J. Fal B., Dobrzyńska I., Hołdakowska J., 1996, Wezbrania rzek polskich w latach 1951–1990, Materiały badawcze IMGW, Seria: Hydrologia i Oceanologia – 20, Warszawa.
 • Szypuła M., 2001, Strefy zagrożenia powodziowego: metodyka określania rodzajów i sposób wyznaczania z wykorzystaniem numerycznego modelu terenu, Gospodarka Wodna, nr 8, s. 328-330.
 • Mikulski Z., 1965, Zarys hydrografii Polski, wydanie II, PWN, Warszawa.
 • Radczuk L., Szymkiewicz R., Jełowicki J., Żyszkowska W., Brun J.F., 2001, Wyznaczanie stref zagrożenia powodziowego, Biuro Koordynacji Projektu Banku Światowego, Wrocław, s. 257.
 • Tokarczyk T., Chudzik B., Garncarz-Wilk B., Pasieczik-Dominiak A., Wojczakowska Z., 2012, Wstępna Ocena Ryzyka Powodziowego jak element wdrażania Dyrektywy Powodziowej, Infrastruktura i Ekologia Terenów Wiejskich, nr 3, 2012, s. 67-78.
 • Żelaziński J., 2007, Rola map terenów zalewowych w planowaniu ochrony przeciwpowodziowej, Bezpieczna gmina nad Odrą, Kampania informacyjno-promocyjna na rzecz ochrony i zachowania nadodrzańskich terenów zalewowych dla ochrony przyrody i poprawy bezpieczeństwa powodziowego. Materiały informacyjne, Wrocław.
 • Plany zarządzania ryzykiem powodziowym dla obszarów dorzeczy i regionów wodnych.
 • Raport z wykonania Wstępnej Oceny Ryzyka Powodziowego, 2011, Projekt ISOK „Informatyczny System Osłony Kraju przed Nadzwyczajnymi Zagrożeniami”, tytuł zadania 1.3.1: „Wstępna Ocena Ryzyka Powodziowego” (WORP), IMGW i KZGW.
 • Rozporządzenie Ministra Środowiska, Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej, Ministra Administracji i Cyfryzacji oraz Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 21 grudnia 2012 r. w sprawie opracowywania map zagrożenia powodziowego oraz map ryzyka powodziowego.
 • Ustawa Prawo wodne z dnia 18 lipca 2001, Dz. U. z 2001, Nr 115, poz. 1229 z późn. zm.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-f52bcb0b-79c2-40d5-83c3-fad1569a373d
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.