Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2013 | 1(4) | 138-151

Article title

Informacyjne walory reklamy - mit czy rzeczywistość

Authors

Content

Title variants

EN
Information Values of Advertising - Myth or Reality?

Languages of publication

PL EN

Abstracts

PL
We współczesnym świecie, charakteryzującym się bogactwem oferty produktowej i wszechobecną konkurencją, przedsiębiorstwa poszukują dróg podniesienia własnej konkurencyjności. Do najczęściej wykorzystywanych narzędzi jej kształtowania należy reklama. Działania reklamowe przedsiębiorstw zorientowane są na dostarczanie konsumentom wiedzy i wywieranie dzięki temu wpływu na zachowania rynkowe. Celem artykułu jest analiza postrzegania przez konsumentów treści informacyjnych reklamy i ocena ich znaczenia w procesach decyzyjnych. Artykuł ma charakter badawczy. Podstawą rozważań są wyniki badań ilościowych prowadzonych przez autora w 1999 i 2009 roku. Pokazują one zmiany, jakie zachodzą w sferze zaufania do informacji reklamowych - w większości obserwuje się zwiększenie krytycyzmu w ich odbiorze, co jednak wcale nie oznacza, że spada zakres wykorzystywania reklamy w procesie dokonywania wyborów rynkowych.
EN
In the contemporary world, characterising by an opulence of the product offer and omnipresent competition, enterprises are looking for ways of raising their own competitiveness. The most often used tools of its shaping are advertising. Enterprises' advertising actions are oriented on providing consumers with knowledge and exerting, owing to that, impact on their market behaviour. The aim of the article is to analyse perception by consumers of advertising information contents and to evaluate their importance in the decision-making processes. The article is of a research nature. The grounds for deliberations are findings of quantitative research carried out by the author in 1999 and 2009. They show the changes occurring in the sphere of confidence in advertising information - there is mostly observed an increase of criticism in their perception what, however, does not mean at all that there is decreasing the range of the use of advertising in the process of making market choices.

Year

Issue

Pages

138-151

Physical description

Dates

published
2013

Contributors

  • Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania w Warszawie

References

Document Type

Publication order reference

Identifiers

ISSN
2083-6929

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-f52ea8cc-8042-4cd9-ad07-6d3218bbb2e1
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.