PL EN


Journal
2019 | 4(24) | 19-31
Article title

PRAWNE FORMY WŁĄCZENIA OBYWATELI W TWORZENIE AKTÓW PRAWA MIEJSCOWEGO

Authors
Content
Title variants
EN
LEGAL FORMS OF INCLUSION OF CITIZENS IN CREATION ACTS OF LOCAL LAW
Languages of publication
PL
Abstracts
EN
Local democracy is considered one of the most important parts of the democratic system. It enables the articulation of civic needs and preferences. Creating grounds for active participation in creating local law for residents of local government units is one of the basic instruments for building a civil society. The aim of the article is to analyze legal provisions guaranteeing the inclusion of citizens in the creation of local law acts. The right to establish local law is expressed in social participation and is based on an appropriate system of values. The law-making activity of local self-government regulates the functioning of local self-government communities and creates the legal framework for its operation. The concept of local law and social participation institutions such as public consultation and legislative initiative are discussed in the paper.
Journal
Year
Issue
Pages
19-31
Physical description
References
 • Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z 2 kwietnia 1997 r., Dz. U. Nr 78 poz. 483 z późn. zm.
 • Ustawa z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji, t.j. Dz. U. 2018 poz. 1398 ze zm.
 • Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, t.j. Dz. U. 2018 poz. 1945 z późn. zm.
 • Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym, t.j. Dz. U. 2019 poz. 506 z późn. zm.
 • Ustawa z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym, t.j. Dz. U. 2019 poz. 511 z późn. zm.
 • Ustawa dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa, t.j. Dz. U. 2019 poz. 512 z późn. zm.
 • Wyrok NSA z dnia 20 września 2018 r. II OSK 2353/16, LEX nr 2576977.
 • Wyrok NSA z dnia 13 grudnia 2017 r. II OSK 564/17, LEX nr 2441376.
 • Wyrok WSA w Gdańsku z dnia 14 marca 2019 r. III SA/Gd 71/19, LEX nr 2637416.
 • Wyrok WSA w Poznaniu z dnia 24 maja 2018 r. IV/SA/Po 240/18, LEX nr 2510086.
 • Wyrok WSA w Rzeszowie z dnia 8 marca 2018 r. II SA/Rz 1260/17, LEX nr 2486266.
 • Wyrok WSA w Gliwicach z dnia 28 sierpnia 2018 r. IV SA/Gl 598/18, LEX nr 2542035.
 • Rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 8 lipca 2013 r., „Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego” z dnia 10 lipca 2013 r. poz. 2494.
 • Augustyniak M., Inicjatywa uchwałodawcza mieszkańców jako forma partycypacji społecznej w jednostkach samorządu terytorialnego − wnioski de lege lata i postulaty de lege ferenda, w: B. Dolnicki (red.), Partycypacja społeczna w samorządzie terytorialnym, Warszawa 2014.
 • Bandarzewski K., Chmielnicki P., Kisiel W., Prawo samorządu terytorialnego w Polsce, Warszawa 2006.
 • Boć J. (red.), Konstytucje Rzeczypospolitej oraz komentarz do Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z 1997 r., Wrocław 1998.
 • Burlińska A., Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego jako narzędzie zarządzania przyrodą w mieście, „Zrównoważony rozwój – Zastosowania” 4(2013), s. 133−143.
 • Dąbek D., Prawo miejscowe, wyd. 2, Warszawa 2015.
 • Długosz D., Wygnański J. J., Obywatele współdecydują. Przewodnik po partycypacji społecznej, Stowarzyszenie na rzecz forum inicjatyw pozarządowych, Warszawa 2005.
 • Dolnicki B., Obywatelska inicjatywa uchwałodawcza jako nowa forma partycypacji obywateli w podejmowaniu rozstrzygnięć na poziomie lokalnym, w: M. Stec, M. Mączyński (red.), Partycypacja obywateli i podmiotów obywatelskich w podejmowaniu rozstrzygnięć publicznych na poziomie lokalnym, Warszawa 2012.
 • Dolnicki B., Samorząd terytorialny, Warszawa 2016.
 • Dolnicki B. (red.), Partycypacja społeczna w samorządzie terytorialnym, Warszawa 2014.
 • Ferens A., Kondas R., Matysiak I., Rzeźnik G., Szyrski M., Jak skutecznie prowadzić konsultacje społeczne w samorządach. Zasady i najlepsze praktyki współpracy samorządów z przedstawicielami społeczności lokalnych. Przewodnik dla samorządowców, Warszawa 2010.
 • Gawryszewska B., Uczestnictwo społeczne w gospodarowaniu przestrzenią gminy. Kultura przestrzeni gminy, Warszawa 2010.
 • Giełda M., Partycypacja jako wartość administracji publicznej, w: J. Zimmermann (red.), Wartości w prawie administracyjnym, Warszawa 2015.
 • Giza-Poleszczuk A., Przybylska A., Partycypacja obywatelska: od teorii do praktyki społecznej, Warszawa 2014.
 • Izdebski H., Zachariasz I., Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. Komentarz, Warszawa 2013.
 • Jaworski P., Partycypacja w planowaniu przestrzennym, Warszawa 2014.
 • Kaczmarek T., Wójcicki M., Uspołecznienie procesu planowania przestrzennego na przykładzie Miasta Poznania, „Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Społeczny” 77(2015), z. 1, s. 224.
 • Kalisiak-Mędelska M., Partycypacja społeczna na poziomie lokalnym jako wymiar decentralizacji administracji publicznej w Polsce, Łódź 2015.
 • Kijowski D. R., Partycypacja obywatelska w samorządowych procesach decyzyjnych – zagadnienia ogólne, „Samorząd Terytorialny” 1−2(2010).
 • Kisiel W., Udział jednostki w procedurze uchwałodawczej rady gminy (pytania de lege ferenda), w: M. Mączyński, M. Stec (red.), Partycypacja obywateli i podmiotów obywatelskich w podejmowaniu rozstrzygnięć publicznych na poziomie lokalnym, Warszawa 2012.
 • Korczak J., Uczestnictwo mieszkańców gminy w inicjatywie uchwałodawczej, „Nowe Zeszyty Samorządowe – Opinie Prawne” 3(2004), s. 26.
 • Lipowicz I., Pojęcie sfery wewnętrznej administracji państwowej, Katowice 1991.
 • Marchaj R., Samorządowe konsultacje społeczne, Warszawa 2016.
 • Marczewska-Rytko M., Demokracja bezpośrednia w teorii i praktyce politycznej, Lublin 2001.
 • Mączyński M., Stec M. (red.), Partycypacja obywateli i podmiotów obywatelskich w podejmowaniu rozstrzygnięć publicznych na poziomie lokalnym, Warszawa 2012.
 • Miruć A., Obywatelska inicjatywa uchwałodawcza, „Samorząd Terytorialny” 1−2(2010).
 • Niewiadomski Z., Planowanie przestrzenne – zarys systemu, Warszawa 2003.
 • Niżnik-Dobosz I., Partycypacja jako pojęcie i instytucja demokratycznego państwa prawnego i prawa administracyjnego, w: B. Dolnicki (red.), Partycypacja społeczna w samorządzie terytorialnym, Warszawa 2014.
 • Ostaszewski K., Partycypacja społeczna w procesie podejmowania rozstrzygnięć w administracji publicznej, Lublin 2013.
 • Pytlewska-Smółka M., Rola konsultacji jako partycypacji społecznej w samorządzie terytorialnym – aspekty prawne, w: K. Głąbicka, P. Śwital (red.), Partycypacja społeczna w samorządzie terytorialnym – aspekty prawne, ekonomiczne i społeczne, Radom 2016.
 • Rybczyńska J., Partycypacja obywatelska na poziomie lokalnym w III Rzeczpospolitej Polskiej − próba oceny, w: S. Michałowski (red.), Samorząd terytorialny III Rzeczpospolitej: dziesięć lat doświadczeń, Lublin 2002.
 • Schiller T., Local. A Global Outlook on Participation, w: J. Lee, B. Kaufmann (red.), Global Citizens in Charge, Seul 2009.
 • Stanek L., Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy jako narzędzie równoważenia rozwoju obszarów wiejskich, „Infrastruktura i Ekologia Terenów Wiejskich” 1(2011), s. 91−102.
 • Szlachetko J., Partycypacja społeczna w lokalnej polityce przestrzennej, Warszawa 2016.
 • Śwital P., Dobro wspólne przy stanowieniu aktów prawa miejscowego przez mieszkańców gminy, w: Aksjologia prawa miejscowego, t. I, pod red. J. Zimmermanna, Warszawa 2017.
 • Śwital P., Gwarancje prawne udziału mieszkańców we współzarządzaniu gminą, Radom 2019.
 • Uziębło P., Konstrukcja instytucji demokracji bezpośredniej w Konstytucji RP na tle współczesnych rozwiązań ustrojowych, „Gdańskie Studia Prawnicze” 12(2004).
 • Zdyb M., Obywatel a organy samorządu terytorialnego i terenowe organy administracji rządowej. Normatywne podstawy wydawania decyzji administracyjnych dotyczących interesów indywidualnych w warunkach demokratycznego państwa prawnego, Lublin 1992.
 • Baza wiedzy, <https://konsultacje.um.warszawa.pl/baza-wiedzy>, dostęp: 07.05.2019.
 • Szlachetko J., Obywatelska inicjatywa uchwałodawcza może być unormowana w statucie, <http://www.samorzad.lex.pl/czytaj/-/artykul/obywatelska-inicjatywa-uchwalodawcza-moze-bycunormowana-w-statucie>, dostęp: 07.05.2019.
 • Techniki, <http://partycypacjaobywatelska.pl/strefa-wiedzy/techniki/>, dostęp: 07.05.2019.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-f54103cb-61b5-43d5-be49-ac8e3d3980bd
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.