PL EN


2016 | 1(23) | 9 - 18
Article title

Rynek pracy w Polsce w okresie transformacji - szanse i zagrożenia

Content
Title variants
EN
Job market in Poland in the transformation period – opportunities & threats
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Procesy transformacji, globalizacji czy informatyzacji są na przełomie ostatnich kilkunastu lat jedną z najważniejszych przyczyn zmian zachodzących na rynkach pracy. Skłania to również środowiska akademickie do podejmowania badań w tym zakresie, aby móc w ten sposób reagować na negatywne sygnały płynące z regionalnych i lokalnych polskich rynków pracy. W niniejszym artykule autorzy stawiają tezę, iż polski rynek pracy w okresie transformacji, bez względu na jego rodzaj, posiada jedną wspólną cechę, a mianowicie: „...rzadko oferuje dobrą, interesującą i dającą satysfakcję pracę” Przedstawiony w zarysie krótki komunikat z badań przeprowadzonych w roku 2001 i 2010 wskazuje na ich aktualność i jest inspiracją do ich podejmowania. Porównując dwa etapy badań, Autorzy poszukiwali odpowiedzi na następujące problemy badawcze: 1. Jakim osobom jest łatwiej, a jakim trudniej znaleźć pracę? 2. Jakiego rodzaju pracę jest łatwiej znaleźć, a jakiego trudniej?
EN
Transformation, globalization or IT processes have been one of the most significant factors changing the job markets for several years. These processes also make the academic institutions take up research in this area, to be able to react to negative signals coming from the Polish regional and local job markets. In the article the authors formulate a thesis that during the transformation period the Polish job market, regardless of its type, has one common feature, i.e.: “....it hardly offers a good, interesting and satisfaction-bringing job” The short outline of research conducted in 2001 and 2010 indicates its validity and, thus, is the inspiration to take up such research. Comparing two stages of the research the authors look for the answers to the following research problems: 1. Who finds it easier or more difficult to find a job? 2. What kind of work is easier to find and what kind more difficult?
Year
Volume
Pages
9 - 18
Physical description
Contributors
 • Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Płocku
 • Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Płocku
References
 • Dach Zofia 1993. Bezrobocie w okresie przemian społecznych gospodarki polskiej. Wrocław: Ossolineum
 • Fazlagić Amir 2001.: “Brokerzy wiedzy”. Manager: 2
 • Jagodziński Andrzej 2010. Zarządzanie wiedzą jako nowe podejście do zarządzania zasobami ludzkimi. W Rozwój przedsiębiorczości w gospodarce rynkowej, red. Jacek Grzywacz, Sławomir Kowalski, 147-159. Płock: PWSZ w Płocku
 • Kosikowski Cezary 2000. Polskie publiczne prawo gospodarcze. Warszawa: PWN
 • Kowalski Sławomir, Nowacka Anna, Szewczyk-Jarocka Mariola 2011. Korepetycje jako szara strefa edukacji we współczesnej gospodarce – badania własne. W Przedsiębiorstwo w otoczeniu gospodarczym. Przestępczość gospodarcza, red. Jacek Grzywacz, Sławomir Kowalski, 473-483. Płock: PWSZ w Płocku
 • Kozek Wiesława 1994. Praca w warunkach zmian rynkowych. Wybrane zagadnienia. Warszawa: First Business College
 • Krzętowska Agnieszka, Jagodziński Andrzej 2011. Szanse i zagrożenia na rynku pracy w subregionie płockim. W Przedsiębiorstwo w otoczeniu gospodarczym. Przestępczość gospodarcza, red. Jacek Grzywacz, Sławomir Kowalski, 151-162. Płock: Instytut Nauk Ekonomicznych PWSZ w Płocku
 • Kryńska Elżbieta, Kwiatkowski Eugeniusz 2013. Podstawy wiedzy o rynku pracy. Łódź: Wyd. Uniwersytetu Łódzkiego
 • Kwiatkowski Eugeniusz 1995. Bezrobocie regionalne w Polsce w okresie transformacji. Łódź: OMEGA-PRAKSIS
 • Pocztowski Aleksy 1990. „Teorie zatrudnienia a bezrobocie”. Polityka Społeczna: 11-12
 • Sztanderska Urszuka 1992. „Bezrobocie a popyt na pracę w Polsce”. Polityka Społeczna: 5-6
 • Szyłko-Skoczny Mirosław 1998. „Bezrobocie jaki kwestia społeczna – współczesne problemy i tendencje’. Polityka Społeczna: 3
 • Wesołowska Ewa, Jagodziński Andrzej 2002. „Wybrane cechy rynku pracy w okresie transformacji w świetle badań”. Antidotum:10
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-f54e9060-ca50-41d2-b498-bc1a1b37dd08
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.