PL EN


2014 | 7 | 3(24) | 768-780
Article title

Lokalizacyjne, prawne, ekologiczne i ekonomiczne aspekty budowy i działania biogazowni

Title variants
Languages of publication
PL
Abstracts
Do najważniejszych dokumentów w Unii Europejskiej, odnoszących się do rozwoju odnawialnych źródeł energii, należą „Biała Księga Energia dla przyszłości: odnawialne źródła energii”. W Polsce, od 2010 roku, funkcjonuje dokument „Kierunki rozwoju biogazowni rolniczych w Polsce w latach 2010-2020”, który porusza aspekty: stworzenia systemu rozwoju biogazowni rolniczych; stosowania zmian prawnych, przyspieszających budowę tych kompleksów; wskazania możliwości dotacji krajowych oraz unijnych współfinansujących przedsięwzięcia; przeprowadzania szkoleń edukacyjno-promocyjnych mających na celu poszerzanie wiedzy z zakresu budowy i eksploatacji biogazowni oraz wskazania na korzyści dla otoczenia, jakie niesie za sobą funkcjonowanie biogazowni. Innym dokumentem związanym z odnawialnymi źródłami energii jest dokument o „Polityce energetycznej Polski do 2030 roku” przyjęty przez Radę Ministrów w 2009 roku, zakładający wzrost udziału OZE do wartości 15%.
Contributors
 • Politechnika Koszalińska
 • Politechnika Koszalińska
 • Politechnika Koszalińska
References
 • Biała księga "Energia dla przyszłości: odnawialne źródła energii" http://zb.eco.pl/zb/112/energia.html [dostęp 1.03.2014 r.].
 • Curkowski A., Mroczkowski P. Oniszk-Popławska A., Wiśniewski G., Biogaz – produkcja i wykorzystanie, Warszawa 2009, http://www.mae.com.pl/files/poradnik_biogazowy_mae.pdf [dostęp 10.04.2014 r.].
 • Dyrektywa 2001/77/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 27.09.2001 w sprawie wspierania produkcji na rynku wewnętrznym energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych, http://www.ure.gov.pl/
 • pl/prawo/prawo-wspolnotowe/dyrektywy/1271,DzU-L-283-z-27102001.html [dostęp 10.04.2014].
 • Górzyński J., Podstawy analizy środowiskowej wyrobów i obiektów, Warszawa 2007.
 • Grabowska K., Lis T., Uwarunkowania prawne rozwoju biogazowni w Polsce”, Kraków 2008, http://www.biogasregions.org/dump/AdmframeworkconditionsMAE_1.pdf [dostęp 10.04.2014 r.].
 • Jóźwiak M., Biogazownie – tak, ale czy rolnicze? http://www.ekoenergia.pl/index.php?cms=33&plik=Biogaz.html [dostęp 1.03.2014 r.].
 • Natura 2000, http://natura2000.gdos.gov.pl/.
 • Szych H. i in., Uwarunkowania lokalizacyjne i proces inwestycyjny budowy biogazowni rolniczych w województwie lubelskim”, Lublin 2010, http://www.bpp.lublin.pl/oprac1/biogazownie/biogazownie.pdf [dostęp 1.03.2014 r.].
 • http://isap.sejm.gov.pl [dostęp 1.03.2014 r.].
 • Protokół z Kioto do Ramowej Konwencji Narodów Zjednoczonych, http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20052031684.
 • Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. – Prawo energetyczne, http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU19970540348.
 • Ustawa z dnia 10 lipca 2007 r. o nawozach i nawożeniu, http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20071471033.
 • Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej z dnia 7 października 1997 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budowle rolnicze i ich usytuowanie., http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU19971320877.
 • Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody, http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20040920880.
 • http://www.mg.gov.pl/ [dostęp 1.03.2014 r.].
 • „Kierunki rozwoju biogazowni rolniczych w Polsce w latach 2010-2020”, http://www.mg.gov.pl/node/11898.
 • Polityka energetyczna Polski do 2030 roku, http://www.mg.gov.pl/files/upload/8134/Polityka%20energetyczna%20ost.pdf.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
1899-3524
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-f561d6dc-1bdc-4b0f-bbe9-deeb4a53c8ee
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.