PL EN


2016 | 7(1)/2016 | 42-49
Article title

Zróżnicowanie obszarów wiejskich województwa małopolskiego pod względem poziomu rozwoju społeczno – gospodarczego

Content
Title variants
EN
Diversity of rural areas of Malopolska province in terms of the level of socio - economic development
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
W opracowaniu przeprowadzono analizę zróżnicowania poziomu rozwoju społeczno – gospodarczego gmin wiejskich i miejsko – wiejskich województwa małopolskiego. Badaniem objęto 168 gmin wiejskich i miejsko-wiejskich województwa małopolskiego. W celu zanalizowania poziomu rozwoju społeczno – gospodarczego posłużono się wskaźnikiem syntetycznym i wykorzystano jedną z formuł jaką jest addytywna funkcja agregująca. Za pomocą przedstawionej metody dokonano hierarchizacji i grupowania obiektów według poziomu rozwoju społeczno – gospodarczego w poszczególnych gminach.
EN
The study analyzed disparities in socio - economic development of rural and urban - rural province of Malopolska. The study involved 168 rural communes and urban-rural province of Malopolska. In order to analyze the level of socio - economic development were used synthetic indicator and one of the formulas used which is additive aggregate function. Using the method shown hierarchy made and grouping objects by level of socio - economic development in individual municipalities.
Contributors
  • Katedra Statystyki i Ekonometrii, Uniwersytet Rolniczy im. H. Kołłątaja w Krakowie
  • Zakład Polityki Społecznej i Doradztwa, UR im. H. Kołłątaja w Krakowie
References
  • Dziekański P., 2016. Synthetic indicator of the financial condition as a process approach. MEST Journal, 15 July, 4(2), pp. 56-63.
  • Nowa Encyklopedia Powszechna PWN, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2004.
  • Marciniak S., Makro i mikroekonomia. Podstawowe problemy,Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2005.
  • Nasiłowski M., System rynkowy. Podstawy mikro i makroekonomii, Wydawnictwo KeyText, Warszawa 2004.
  • Kukuła K. , Metoda Unitaryzacji Zerowanej, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2000.
  • Jędrzejczyk Z., Skrzypek J., Walkosz A., Kukuła K. , Badania operacyjne w przykładach i zadaniach, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2002.
  • Wiatrak A. ,Strategie rozwoju gmin wiejskich, Wyd. Instytut Rozwoju Wsi i Rolnictwa Polskiej Akademi Nauk, Warszawa 2011.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-f5629c00-f09e-4077-9f8d-d4d64c6b586c
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.