PL EN


2015 | V | 65-73
Article title

Miejsce spełnienia świadczenia w świetle art. 4541 k.c. – zagadnienia prawne

Content
Title variants
EN
The place of executing a given service in the light of article 4541 of the civil code – legal issues
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Niniejszy artykuł dotyczy problematyki skutków wprowadzenia do kodeksu cywilnego ustawą z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta art. 4541 k.c., zgodnie z którym jeżeli przedsiębiorca jest obowiązany przesłać rzecz konsumentowi do oznaczonego miejsca, miejsce to uważa się za miejsce spełnienia świadczenia, zaś zastrzeżenie przeciwne jest nieważne. Z jednej strony poczynione uwagi dotyczą charakteru prawnego przepisu oraz przedmiotowego zakresu jego zastosowania. Z drugiej - w przypadku istnienia obowiązku przesłania rzeczy konsumentowi - analizowany jest wpływ wynikającej z art. 4541 k.c. zmiany miejsca spełnienia świadczenia przedsiębiorcy na prawa i obowiązki stron, w tym związane z ponoszeniem kosztów wydania rzeczy, a także na właściwość miejscową sądu w przypadku zaistnienia sporu.
EN
The following article concerns the issues of the consequences resulting from the resolution introduced to the civil code by the bill from the 30th May 2014 concerning consumer rights, article 4541 of the civil code, according to which if a dealer is obliged to deliver an item to a specific place, then the place is understood as the place of executing a given service, whereas opposite reservation is not valid. On the one hand, the remarks made, concern the legal aspect of the resolution, as well as the objective scope of its use. On the other, taking into consideration the obligation to deliver a given item to the buyer, the influence of the change of service execution resulting from the introduction of article 4541 into the rights and obligations of the two parties, including the costs of giving out the item, was analyzed, together with place jurisdiction in the case of an argument.
Year
Volume
V
Pages
65-73
Physical description
Dates
published
2015
Contributors
 • Uniwersytet Szczeciński
References
 • Antoniuk J.R., [w:] Kaczmarek-Templin B., Stec P., Szostek D. (red.), Ustawa o prawach konsumenta. Kodeks cywilny (wyciąg). Komentarz, Warszawa 2014.
 • Czachórski W., Brzozowski A. i in., Zobowiązania. Zarys wykładu, Warszawa 2009.
 • Dąbrowa J., [w:] Radwański Z. (red.), System Prawa Cywilnego, t. III, cz. 1, Wrocław 1981.
 • Dubisz S. (red), Uniwersalny słownik języka polskiego, t. 3, Warszawa 2006.
 • Katner P., [w:] Namysłowska M., Lubasz D. (red.), Ustawa o prawach konsumenta. Komentarz, Warszawa 2015.
 • Katner W. J., [w:] Rajski J. (red.), System prawa prywatnego. Tom 7. Zobowiązania – część szczegółowa, Warszawa 2011.
 • Myszkowski J., Odpowiedzialność przedsiębiorcy prowadzącego sprzedaż wysyłkową za zagubienie przesyłki, ,,Monitor Prawniczy” 2011, nr 8.
 • Namysłowska M., [w:] Namysłowska M., Lubasz D. (red.), Ustawa o prawach konsumenta. Komentarz, Warszawa 2015.
 • Nowacki J., Tobor Z., Wstęp do prawoznawstwa, Warszawa 2012.
 • Olczyk M., Sprzedaż konsumencka, Warszawa 2006.
 • Pajor T., Odpowiedzialność dłużnika za niewykonanie zobowiązania, Warszawa 1982.
 • Pecyna M., Ustawa o sprzedaży konsumenckiej. Komentarz, Warszawa 2007.
 • Podleś M., Zagadnienie przejścia ryzyka przypadkowej utraty lub uszkodzenia towaru konsumpcyjnego przy sprzedaży towarów za pośrednictwem Internetu, ,,Kwartalnik Naukowy Prawo Mediów Elektronicznych” 2011, nr 4.
 • Popiołek W., [w:] Pietrzykowski P. (red.), Kodeks cywilny. Komentarz, t. II, Legalis/el. 2015.
 • Rodziewicz J., [w:] Marciniak A., Piasecki K. (red.), Kodeks postępowania cywilnego. Tom I. Komentarz, Legalis/el. 2014.
 • Zagrobelny K., [w:] Gniewek E., Machnikowski P. (red.), Kodeks cywilny. Komentarz, Legalis/el. 2014
 • Zieliński A., [w:] Zieliński A. (red.), Kodeks postępowania cywilnego. Komentarz, Legalis/el. 2014.
 • Zoll F., [w:] Olejniczak A. (red.), System Prawa Prywatnego, t. 6, Prawo zobowiązań – część ogólna, Warszawa 2014.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
1899-4601
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-f564c22c-ebf9-4795-a47d-93d02184b789
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.