PL EN


Journal
2016 | 2(31) | 121-147
Article title

Prawo kościelne w świetle refleksji teologicznomoralnej

Authors
Content
Title variants
EN
The Church law in the light of theological-moral reflection
Languages of publication
PL EN
Abstracts
EN
The article discusses the issue of theological-moral basis of the ecclesiastical law. The analysis begins with a presentation of theology as an auxiliary source of the ecclesiastical law. Taking into consideration the sense and the meaning of the law in the Church, its starting point is its relation to the sources that shape the life of the Church as God’s people, that is to the teaching of the Church and about the Church with the theologically defined authority of the legislator. Hence, the law of the Church plays a secondary role and it cannot reach beyond the frames defined by theology in general and also specifically moral theology. It is exactly theological reflection that formulates the doctrine. The law of the Church is aimed at guaranteeing to this doctrine its right place and due respect in the life of the believers’ community. From the theological point of view, the law of the Church constitutes deeply moral reality and as such it assumes an obligatory character for the community of believers because at its bases stands the authority of the legislator, revealed law of God and natural law as well as the mission of the Church. The relationship between Church law and the moral obligation can be very close, when the law of the Church constitutes the direct transmission of God’s law into the life of believers. In other case this relationship can assume an indirect character, when the Church law is related to God’s law on the basis of the authority of legislator that derives from God’s appointment. The difference mentioned above plays an important role in the reflection concerning the obligatory character of the Church law. When this law appears to be a direct expression of God’s law it excludes any form of exemption. In the case of the law enacted by the ecclesiastical legislator the exceptions are allowed. The most frequent form of these exclusions are dispensation and epikeia.
Keywords
Journal
Year
Issue
Pages
121-147
Physical description
Dates
published
2016-12-31
References
 • ALEXANDROWICZ P., Powstanie Dekretu Gracjana jako przykład żywotności prawa rzymskiego, „Adam Mickiewicz University Law Review” 3 (2014), s. 13-24.
 • AUGUSTYN, In Iohannis Evangelium Tractatus.
 • BARTNIK Cz., Dogmatyka katolicka, T. 2, Lublin 2003.
 • BĄCZKOWICZ F., Prawo kanoniczne. Podręcznik dla duchowieństwa, T. 1, Opole 19573.
 • CENALMOR D., MIRAS J., Il diritto della Chiesa, Roma 2005.
 • FRANCISZEK, List apostolski Misericordia et misera, Rzym 2016.
 • GRENIUK F., „Epikia” i „ekonomia” jako sposoby rozumienia prawa moralnego, „Roczniki Teologiczno-Kanoniczne” 33 (1986), z. 3, s. 25-40.
 • GRENIUK F., Katolicka teologia moralna w poszukiwaniu własnej tożsamości, Lublin 1993.
 • GRENIUK F., Sakramenty źródłem zobowiązań moralnych, „Roczniki Teologiczno-Moralne” 34 (1987), z. 3, s. 5-21.
 • GRENIUK F., Teologia moralna wobec Kodeksu Prawa Kanonicznego, „Roczniki Teologiczno-Kanoniczne” 31 (1984), z. 3, s. 19-36.
 • GROCHOLEWSKI Z., Specyfika prawa Kościoła katolickiego. Referat wygłoszony z okazji otrzymania tytułu doktora honoris causa Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, dnia 7 maja 2004, „Poznańskie Studia Teologiczne” 17 (2004), s. 19-33.
 • GRZYWACZ J., Dyspensa, w: Encyklopedia katolicka, T. 4, red. R. Łukaszyk, L. Bieńkowski, F. Gryglewicz, Lublin 1995, kol. 446-447.
 • JAN PAWEŁ II, Encyklika Evangelium vitae, Rzym 1995.
 • JAN PAWEŁ II, Encyklika Veritatis splendor, Rzym 1993.
 • JAN PAWEŁ II, List apostolski motu proprio Ad tuendam fidem, Rzym 18 maja 1998 r., AAS 90 (1998), s. 457-461; tekst polski: „L’Osservatore Romano” wyd. pol. 10 (1998), s. 13-15.
 • JAN XXIII, Encyklika Pacem in terris, Rzym 1963.
 • JUROS H., KRUKOWSKI J., Epikia, w: Encyklopedia katolicka, T. 4, red. R. Łukaszyk, L. Bieńkowski, F. Gryglewicz, Lublin 1995, kol. 1026-1028.
 • Kodeks Prawa Kanonicznego. Konstytucja Apostolska – Wstęp, Poznań 1984 s. 7-17.
 • MARTINI A., Il diritto nella realtà umana, w: Il diritto nel mistero della Chiesa, Roma 1988, s. 1-68.
 • MIĘDZYNARODOWA KOMISJA TEOLOGICZNA, W poszukiwaniu etyki uniwersalnej: nowe spojrzenie na prawo naturalne, Kraków 2010.
 • NAGY S., Władza w Kościele, w: Leksykon teologii fundamentalnej, Lublin-Kraków 2002, s. 1334-1336.
 • NOLDIN H., Summa theologiae moralis, T. 1: De principiis, Innsbruck 1953.
 • OLEJNIK S., Dar-wezwanie-odpowiedź. Teologia moralna, T. 1: Wprowadzenie i idea wiodąca, Warszawa 1988.
 • PACIOREK A., Ewangelia według świętego Mateusza. Rozdziały 1-13, T. 1, cz. 1, Częstochowa 2006.
 • PAPIESKA RADA «IUSTITIA ET PAX», Kompendium Nauki Społecznej Kościoła, Kielce 2005.
 • PAWLUK T., Prawo kanoniczne według Kodeksu Jana Pawła II, T. 1: Zagadnienia wstępne i normy ogólne, Olsztyn 1985.
 • PONTIFICIO CONSIGLIO PER I TESTI LEGISLATIVI, Risposta autentica al can. 1041, nn. 4‐5 CIC, Roma 15.09.2016, http://press.vatican.va/content/salastampa/it/bollettino/pubblico/2016/09/15/0646/01458.html (odczyt z dn. 03.11.2016).
 • PRÜMMER D. M., Manuale theologiae moralis secundum principia S. Thomae Aquinatis, Friburgi Brisgoviae-Barcinone 1955.
 • PRYSZMONT J., Historia teologii moralnej, Warszawa 1987.
 • SOBAŃSKI R., Teologia prawa jako nauka o ontologicznych podstawach prawa kościelnego, „Śląskie Studia Historyczno-Teologiczne” 5 (1972), s. 59-70.
 • Sobór Watykański II, Dekret Optatam totius, Rzym 1965.
 • SOBÓR WATYKAŃSKI II, Konstytucja dogmatyczna o Kościele w świecie współczesnym Lumen gentium, Rzym 1965.
 • SOBÓR WATYKAŃSKI II, Konstytucja duszpasterska o Kościele w świecie współczesnym Gaudium et spes, Rzym 1965.
 • SOBÓR WATYKAŃSKI II, Konstytucja o liturgii świętej Sacrosanctum Concilium, Rzym 1965.
 • SUBERA I., Historia źródeł i nauki prawa kanonicznego, Warszawa 1977.
 • TOMASZ Z AKWINU, Summa Theologiae, I-II.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
2543-5442
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-f568638e-0a14-4257-9142-9d4c70ba5819
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.