PL EN


2016 | 27 | 231-246
Article title

Droga do władzy? Kobiety w PZPR 1948-1989

Content
Title variants
EN
The road to power? Women in Polish United Workers' Party, 1948-1989
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Celem artykułu jest próba odpowiedzi na pytanie o dostęp kobiet do realnej władzy w komunizmie w Europie Środkowo-Wschodniej, na przykładzie Polski. Autorzy przyglądają się PZPR w latach 1948–1989 pod kątem liczebności i znaczenia kobiet. Analizując dostępne źródła, pytają o faktyczny zakres władzy sprawowanej przez kobiety, jej charakter, wreszcie – modele „karier” kobiecych przewidziane w PZPR. Piszą o regresie w tzw. polityce równouprawnienia, który cechował się „zatrzymaniem się” karier kobiet na poziomie niskich stanowisk, brakiem realnych karier po stalinizmie (gdy zabrakło pokolenia przedwojennych działaczek komunistycznych) oraz faktem, że partia komunistyczna nigdy nie wprowadziła skutecznych mechanizmów awansu dla kobiet.
Contributors
 • PAN
 • Uniwersytet Gdański
References
 • Budzyńska C., Kozłowska Helena [w:] Słownik biograficzny działaczy polskiego ruchu robotniczego, red. F. Tych, t. 3, Warszawa 1992
 • Chumiński J., Aktywność polityczna kobiet w zakładach przemysłowych w latach 1945–1956. [w:] Gospodarka i społeczeństwo w czasach PRL-u, „Wrocławskie Spotkania z Historią Gospodarczą, Spotkanie 2”, red. E. Kościk, T. Głowiński, Wrocław 2007
 • Haney L.A., From Proud Worker to Good Mother: Women, the State, and Regime Change in Hungary, „Frontiers: A Journal of Women Studies” 1994, t. 14, nr 3
 • Fidelis M., Women, Communism, and Industrialization in Postwar Poland, Cambridge 2010
 • Fidelis M., Equality through Protection: The Politics of Women’s Employment in Postwar Poland, 1945–1956, „Slavic Review” 2004, t. 63, nr 2
 • Friszke A., Próba portretu zbiorowego aparatu partyjnego [w:] PZPR jako machina władzy, red. D. Stola, K. Persak, Warszawa 2012
 • Ghodsee K., Rethinking State Socialist Mass Women’s Organizations: The Committee of the Bulgarian Women’s Movement and the United Nations Decade for Women, 1975–1985, „Journal of Women’s History” 2014, t. 24, nr 4
 • Is ‘Communist Feminism’ a Contradictio in Terminis? (forum), „Aspasia” 2007, t. 1
 • Janowski W., Kochański A., Informator o strukturze i obsadzie personalnej cen¬tralnego aparatu PZPR 1948–1990, red. K. Persak, Warszawa 2000,
 • Jarska N., Frauen in den kommunistischen Parteien PPR/PZPR – die Paradoxe der Frauenpolitik 1945–1960, „Jahrbuch für Historische Kommunismusforschung” 2015
 • Jarska N., Kobiety w elitach centralnych i lokalnych PPR i PZPR w latach 1944–1956 [w:] Elity komunistyczne w Polsce, red. M. Szumiło, M. Żukowski, Warszawa 2015
 • Jarska N., Kobiety w PZPR 1948–1956. Para¬doksy mobilizacji politycznej kobiet w stalinizmie [w:] Kobiety „na zakręcie” 1933–1989, red. E. Chabros, A. Klarman, Wrocław 2014
 • Jarska N., Gender and labour in post-war communist Poland. Female unemployment 1945–70, „Acta Poloniae Historica” 2014
 • Kałwa D., Between Emancipation and Traditionalism: The Situation of Women and the Gender Order in Poland after 1945” [w:] Social Care under State Socialism: Ambitions, Ambiguities, and Mismanagement, red. S. Hering, Opladen 2009
 • Konwicki T., Nowy Świat i okolice, Warszawa 1990
 • Ludwińska J.S., Na wyzwolonym Śląsku, Warszawa 1977
 • Miroiu M., Communism was a State Patriarchy, not State Feminism, „Aspasia” 2007, t. 1
 • Mołdawa T., Ludzie władzy: Władze państwowe i polityczne Polski według stanu na dzień 28 II 1991, Warszawa 1991
 • Mrozik A., Prządki (po)rewolucyjnej rzeczywistości. Konstruowanie historii lewicy we wspomnieniach polskich komunistek w latach sześćdziesiątych XX wieku [w:] Rok 1966. PRL na zakręcie, red. K. Chmielewska i in., Warszawa 2014
 • Myśliński J., Kobiety w polskich ugrupowaniach lewicowych 1918–1939 [w:] Równe prawa i nierówne szanse: kobiety w Polsce międzywojennej, red. A. Żarnowska, A. Szwarc, Warszawa 2000
 • Nelson D.L., Women in Local Communist Politics in Romania and Poland [w:] Women, State, and Party in Eastern Europe, red. S.L. Wolchik, A.G. Meyer, Durham–London 1985
 • Perkowski P., Paradoksy emancypacji kobiet w mediach „małej stabilizacji” [w:] Kobieta i media: Studia z dziejów emancypacji kobiet, red. P. Perkowski, T. Stegner, Gdańsk 2009
 • PZPR: Zjazdy, posiedzenia plenarne KC, władze naczelne i sekretarze komitetów wojewódzkich, oprac. W. Ciempiel, J. Jakubowski, J. Szczeblewski, Warszawa 1983
 • Szczygielski Z., Członkowie KPP 1918–1938 w świetle badań ankietowych, Warszawa 1989
 • Szumiło M., Kadra kierownicza centralnego aparatu PPR w latach 1944–1948, „Res Historica” 2012, nr 34
 • Verdery K., What Was Socialism and What Comes Next?, Princeton–New York 1996
 • Wieruszewski R., Równość kobiet i mężczyzn w Polsce Ludowej, Poznań 1975
 • Zimmermann S., Gender Regime and Gender Struggle in Hungarian State Socialism, „Aspasia” 2010, t. 4
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-f56f5b59-ea8e-45e4-9f0d-6b3644ed2abc
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.