PL EN


Journal
2014 | 27/II | 137-162
Article title

Kancelaria na dworze księcia szczecińskiego Jana Fryderyka, personel i funkcjonowanie. Zarys problematyki

Content
Title variants
DE
Die Kanzlei auf dem Hof des Stettiner Herzogs Johannes Friedrichs, ihr Personal und ihre Funktionsweise. Ein Umriss der Problematik
EN
THE CHANCERY ON THE COURT OF STETTINER DUKE JOHANNES FRIEDRICH, ITS STAFF AND FUNCTIONING AN OUTLINE
Languages of publication
DE PL
Abstracts
EN
In the reign of John Frederick, Duke of Pomerania (1569–1600) one of the most important central clerks was the chancellor who had not only a high position in the hierarchy of the court but also was in charge to control the court’s chancery – a very important place at a court where the inner and foreign policy was focused in, where documentation for different affairs was created, where income and outgoings registers were managed and till 1575 – where judicial decisions were elaborated. The article describes shortly the principles of the chancery operations, the duties of the chancery clerks and the obligatory circulation of documents. The analysis of the court ordinations allowed only a detailed recognition of the chancellor’s and scribes’ tasks and a short presentation of settled chancery matters. A more complex description of the function of the Szczecin’s court chancery shall base on long-lasting and laborious source investigations.
Keywords
Journal
Year
Volume
Pages
137-162
Physical description
Contributors
 • Uniwersytet Szczeciński
translator
References
 • Archiwum Państwowe w Szczecinie, Archiwum Książąt Szczecińskich
 • Bobowski K.: Dokumenty i kancelarie na Pomorzu Zachodnim do końca XIII w., ,,Acta Universitatis Wratislaviensis. Historia” 1988, nr 54
 • Bollnow H.: Die pommerschen Herzoge und die heimische Geschichtschreibung, ,,Baltische Studien Neue Folge” 1937, Bd. 39
 • Bülow H. v.: Caspar vom Wolde, http://www.deutsche-biographie.de/sfz86010.html (dostęp: 12.08.2014)
 • Gaziński R.: Księstwo Pomorskie w czasach Lubinusa, w: Elharda Lubinusa podróż przez Pomorze, red. R. Skrycki, Szczecin 2013
 • Gut A.: „Protonotarius” i „cancellarius” książąt zachodniopomorskich w XIII i XIV wieku. Przyczynek do problemu nazewnictwa urzędników w kancelariach średniowiecznych, w: Tekst źródła: krytyka, interpretacja, red. B. Trelińska, Warszawa 2005
 • Gut A.: Kanzlei oder Kapelle? Einige Bemerkungen zum mittelalterlichen Pommerschen Urkundenwesen in Zusammenhang mit dem Artikel von Dirk Alvermann, ,,Baltische Studien Neue Folge” 2001, Bd. 87
 • Gut A.: Personel kancelarii książąt pomorskich do połowy XIV wieku, ,,Przegląd Zachodniopomorski” 1999, nr 14, z. 1
 • Gut A.: W kwestii kanclerstwa w księstwie szczecińskim do połowy XIV wieku, ,,Szczecińskie Studia Historyczne” 1999, nr 12
 • Haag G.: Über der Schrift des Kanzler Otto von Ramin, „Baltische Studien” 1878, Bd. 27
 • Haseritter F.: Die pommersche Hofordnungen, als Quellen für die Hof und Landesverwaltung, ,,Baltische Studien Neue Folge” 1937, Bd. 39
 • Klempin R.: Diplomatische Beiträge zur Geschichte Pommerns: aus der Zeit Bogislafs X, Bath–Berlin 1859
 • Mączak A.: Rządzący i rządzeni. Władza i społeczeństwo w epoce wczesnonowożytnej, Warszawa 2002
 • Nawrocki S.: Rozwój form kancelaryjnych na ziemiach polskich od średniowiecza do końca XX wieku, Poznań 1998
 • Szymański J.: Nauki pomocnicze historii, Warszawa 2008
 • Turek-Kwiatkowska L.: Organizacja dworu książęcego w Szczecinie, w: Mecenat artystyczny książąt Pomorza Zachodniego. Materiały z sesji Oddziału Szczecińskiego Stowarzyszenia Historyków Sztuki na Zamku Królewskim w Warszawie 21–22 listopada 1986 r., red. W. Filipowiak, B. Januszkiewicz, Szczecin 1990
 • Turek-Kwiatkowska L.: Szczeciński sąd nadworny, ,,Czasopismo Prawno-Historyczne” 1965, z. 1
 • Valentin von Eickstedt, www.deutsche-biographie.de/sfz12816.html (dostęp: 28.08.2014)
 • Wachowiak B.: Próby scentralizowania państwa pomorskiego za Bogusława X i jego następców, w: Historia Pomorza, red. G. Labuda, Poznań 1976
 • Wehrman M.: Wolgastische Kanzleiordnung von 1545, ,,Monatsblätter” 1905, nr 18
 • Wielopolski A.: Archiwum Książąt Szczecińskich, ,,Archeion” 1962, nr 38
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-f57403ae-d542-413a-9ccb-af2e64cec6f4
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.